ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.30; 01.110                                                                                                                     Prosinec 2018

Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl –
Část 2: Měření a řízení

ČSN
ISO 15519-2

01 3015

 

Specification for diagrams for process industry –
Part 2: Measurement and control

Spécifications pour schémas de l’industrie de traitement –
Partie 2: Mesurage et contrôle

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 15519-2:2015. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 15519-2:2015. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 10209 zavedena v ČSN EN ISO 10209 (01 3101) Technická dokumentace – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci

ISO 14617 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO 14617 (01 3630) Grafické značky pro schémata

ISO 15519-1 nezavedena

IEC 81346-1 zavedena v ČSN EN 81346-1 (01 3710) Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 1: Základní pravidla

IEC 81346-2 zavedena v ČSN EN 81346-2 (01 3710) Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

ISO/TS 81346-3 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3511 (01 3620) Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů – Schematické zobrazování (soubor)

ČSN ISO 15226 (01 3020) Technická dokumentace – Model životního cyklu a přiřazení dokumentů

ČSN EN ISO 16484-2 (73 8521) Automatizační a řídicí systémy budov – Část 2: Hardware

ČSN EN ISO 16484-3 (73 8521) Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 3: Funkce

ČSN IEC 60050-351 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 351: Technologie řízení

ČSN EN 61082-1 ed. 3 (01 3780) Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla

ČSN EN 61508 (18 0301) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností (soubor)

ČSN EN 61511 (18 0303) Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů (soubor)

ČSN EN 62023 ed. 2 (01 3711) Strukturování technické informace a dokumentace

ČSN EN 62424 ed. 2 (18 0415) Znázornění v technice řízení procesů – Požadavky ve schématech P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nástroji P&ID a PCE-CAE

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Schéma je technický dokument, který znázorňuje funkce předmětů a jejich vzájemné vztahy pomocí grafických značek. Soubor ISO 15519 stanovuje obecná pravidla pro zhotovování schémat pro zpracovatelský průmysl. Uvedená pravidla lze použít pro zhotovování schémat i v jiných technických oborech a průmyslových odvětvích.

Dokument IEC 62424 ed. 2:2016 uvádí aktuální požadavky na schémata potrubí a přístrojů (P&ID). Vybrané
požadavky na zobrazování podle IEC 62424 jsou uvedeny v národní příloze NA.

Pro měření způsobem „dva ze tří“ se užívá zkratka 2oo3, která vznikla z anglického termínu „two out of three“.

V článku 7.3.4.2 je uveden termín „hlavní přístrojové ventily“, který zahrnuje ventily na přístrojovém potrubí v místě odbočení z procesního potrubí. Dále je uveden termín „oddělovací přístrojové ventily“, který zahrnuje ventily pro odstavení jednotlivého přístroje od přístrojového potrubí nebo ostatních přístrojů.

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k termínu 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, k článku 5.1.1, 5.2.2, 5.2.4, 6.3.6, 7.5.4.2
a k tabulce A.6 doplněny informativní národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA uvádějící PCE-požadavky a zobrazování podle
IEC 62424:2016.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Leoš Mann, IČO 65312180

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace produktu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

MEZINÁRODNÍ NORMA

Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl –                                       ISO 15519-2
Část 2: Měření a řízení                                                                                                    První vydání
                                                                                                                                              2015-06-01

ICS 01.080.30; 01.110

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 10

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 10

3......... Termíny, definice a zkratky.......................................................................................................................................................... 10

3.1...... Termíny související s ovládáním................................................................................................................................................ 10

3.2...... Druhy dokumentů.......................................................................................................................................................................... 12

3.3...... Zkratky............................................................................................................................................................................................. 12

4......... Dokumentace a zásady řízení procesu..................................................................................................................................... 12

4.1...... Úvod................................................................................................................................................................................................. 12

4.2...... Druhy schémat, jejich struktura a aspekty životního cyklu.................................................................................................... 12

4.3...... Vzájemné vztahy řízení procesu................................................................................................................................................ 14

4.4...... Výměna informací mezi procesem a řídicím systémem....................................................................................................... 15

5......... Výměna informací řízení procesu.............................................................................................................................................. 16

5.1...... Grafické značky pro výměnu informací.................................................................................................................................... 16

5.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 16

5.1.2... Umístění informace uvnitř grafické značky PCI...................................................................................................................... 17

5.1.3... Umístění informace vně grafické značky PCI.......................................................................................................................... 18

5.2...... Písmenné kódy.............................................................................................................................................................................. 18

5.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

5.2.2... Znázornění písmenných kódů pro procesní proměnné......................................................................................................... 18

5.2.3... Znázornění písmenných kódů pro řídicí funkce...................................................................................................................... 19

5.2.4... Pořadí písmenných kódů pro řídicí funkce............................................................................................................................... 19

5.2.5... Písmenné kódy pro modifikátory............................................................................................................................................... 21

5.3...... Referenční označení..................................................................................................................................................................... 21

6......... Obecné zásady zobrazování....................................................................................................................................................... 22

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 22

6.2...... Signálová spojení.......................................................................................................................................................................... 22

6.3...... Grafické značky............................................................................................................................................................................. 22

6.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 22

6.3.2... Přístroje s integrovaným displejem........................................................................................................................................... 23

6.3.3... Multifunkční přístroje..................................................................................................................................................................... 23

6.3.4... Přístroje vytvářející funkční skupiny........................................................................................................................................... 23

Strana

6.3.5... Podrobnosti zobrazení ve schématech..................................................................................................................................... 24

6.3.6... „Skupiny“ grafických značek ve schématech........................................................................................................................... 24

7......... Zobrazování ve schématech....................................................................................................................................................... 24

7.1...... Úvod................................................................................................................................................................................................. 24

7.2...... Schéma toku procesu, PFD......................................................................................................................................................... 24

7.2.1... Popis................................................................................................................................................................................................ 24

7.2.2... Aplikace........................................................................................................................................................................................... 25

7.2.3... Obsah.............................................................................................................................................................................................. 25

7.2.4... Zobrazení........................................................................................................................................................................................ 25

7.3...... Schéma procesu a přístrojů, PID................................................................................................................................................ 26

7.3.1... Popis................................................................................................................................................................................................ 26

7.3.2... Aplikace........................................................................................................................................................................................... 26

7.3.3... Obsah.............................................................................................................................................................................................. 26

7.3.4... Zobrazení........................................................................................................................................................................................ 27

7.4...... Schéma řízení procesu, PCD...................................................................................................................................................... 28

7.4.1... Popis................................................................................................................................................................................................ 28

7.4.2... Aplikace........................................................................................................................................................................................... 28

7.4.3... Obsah.............................................................................................................................................................................................. 28

7.4.4... Zobrazení........................................................................................................................................................................................ 29

7.5...... Typické schéma, TYD................................................................................................................................................................... 29

7.5.1... Popis................................................................................................................................................................................................ 29

7.5.2... Aplikace........................................................................................................................................................................................... 29

7.5.3... Obsah.............................................................................................................................................................................................. 29

7.5.4... Zobrazení........................................................................................................................................................................................ 30

Příloha A (informativní) Grafické značky pro spojení hlavních zařízení procesu, měření, řízení a ovládání........................... 31

Příloha B (informativní) Příklady zobrazení měření, řízení a ovládání............................................................................................ 41

Příloha C (informativní) Příklady schémat............................................................................................................................................ 43

Příloha D (informativní) Výměna informací mezi procesním systémem a řídicím systémem................................................... 47

Příloha E (informativní) Vztahy mezi termíny pro řízení v uzavřené smyčce, měření a ovládání.............................................. 49

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 50

Národní příloha NA (informativní).......................................................................................................................................................... 51

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2015, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňujeme na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových práv obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/foreword-supplementary-information.html.

Za tento dokument je zodpovědná komise ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu, subkomise SC 10 Doku-
mentace procesních zařízení a tpd-značky
.

ISO 15519 sestává z následujících částí se společným názvem Požadavky na schémata pro zpracovatelský
průmysl:

    Část 1: Obecné pravidla

    Část 2: Měření a řízení

Úvod

0.1 Obecně

Soubor ISO 15519 se skládá z norem uvádějících požadavky na schémata, které jsou vydány pod obecným
názvem Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl.

Tato mezinárodní norma specifikuje zhotovení různých druhů schémat a použití grafických značek, písmenných kódů a referenčního označení ve schématech. Tato mezinárodní norma se týká všech odvětví zpracovatelského průmyslu, patří sem zejména průmysl chemický, petrochemický, energetický, farmaceutický, potravinářský, papíru a celulózy.

Tato část ISO 15519 se zabývá znázorněním měření, ovládání a řízení v procesních schématech, která v tomto kontextu zahrnují schémata toku procesu (PFD), schémata procesu a přístrojů (PID), schémata řízení procesu (PCD) a typická schémata (TYD).

0.2 Vzájemné vztahy inženýrství

Procesní schémata, která představují konfiguraci procesního systému a měřících, ovládacích a řídicích systémů, zahrnují inženýrské obory zejména obor procesní, strojní, instrumentace (přístrojového vybavení), řízení a elektrotechnický obor, jak je znázorněno na obrázku 1.

CSN ISO 15519-2_Obr 1.jpg

Legenda

1    proces

2    strojní inženýrství

3    instrumentace (přístrojové vybavení)

4    elektrotechnika

5    řízení

A    měření

B    ovládání

Obrázek 1 – Vzájemné vztahy mezi inženýrskými obory

Obrázek 1 znázorňuje provázanost inženýrských oborů v procesních systémech, což předpokládá zhotovení schémat nejenom pro jednotlivé obory, ale i pro společné provázané funkce sousedních oborů. Takovým schématem je například schéma procesu a přístrojů, ve kterém jsou společně znázorněny strojní, přístrojové a elektro-
technické předměty.

Jelikož procesní inženýrství je tradičně oborem ISO a inženýrství řízení oborem IEC, musí být zobrazování měření a řízení ve schématech koordinované a jednoznačné.

0.3 Technologie systému řízení a vztah k dokumentaci

Technologický vývoj v oblasti informačních technologií neustále působí na zpracovatelský průmysl, aby využíval „nejmodernější“ technologie pro procesní inženýrství a řídicí systémy. Tento vývoj klade požadavky na normalizační organizace, aby zajišťovaly aktuální mezinárodní normy. Vzhledem k tomu, že doba návrhu a očekávaná doba života určité normy je v současnosti mnohem delší než vývoj informačních technologií, je nutné vypracovat normy, které obsahují základní zásady a pravidla pro zhotovení kvalitní dokumentace a výměnu informací.

V současné době jsou konfigurace a aplikační funkce řídicího systému procesů naprogramovány přímo v moderním řídicím systému, např. v programovatelné řídicí jednotce (Programmable Logic Controller; PLC) a decentralizovaném řídicím systému (Distributed Control System; DCS). Tyto systémy podporují tvorbu vlastní dokumentace, což může vést k domněnce, že tradiční schémata jsou nadbytečná.

Schémata jsou však důležitým nástrojem pro dokumentování a znázornění informací o procesních systémech
ve všech etapách životního cyklu provozního celku. Během etapy návrhu, vývoje a inženýrských činností se schémata používají pro výměnu a sdílení technických informací mezi inženýrskými obory. V etapě provozu a údržby se schémata používají při každodenní činnosti a obsluze provozu a jako součást návodů pro provoz a údržbu.

0.4 Písmenné kódy

Požadavky z ISO 14617-6, 7.3.1 byly přesunuty do této části ISO 15519 a popis byl změněn na „Písmenné kódy pro procesní proměnné a řídicí funkce (PCI)“.

ISO 14617-6 bude revidována při prvním periodickém přezkoumání nebo revizi po zveřejnění této mezinárodní normy.

0.5 Obrázky

Obrázky v této části ISO 15519 jsou pouze příklady pro ilustraci daného pravidla.

0.6 Referenční označení

V této části ISO 15519 se používají IEC 81346-1, IEC 81346-2 a ISO/TS 81346-3 pro znázornění používání
referenčního označení ve schématech.

1 Předmět normy

Tato část ISO 15519 stanovuje pravidla a pokyny pro znázornění měření, řízení a ovládání ve schématech pro zpracovatelský průmysl.

Obecná pravidla a pokyny pro zhotovování schémat pro zpracovatelský průmysl, například druhy a popis schémat, uspořádání schémat, grafické značky, čáry a spojení, referenční označení, jsou uvedeny v ISO 15519-1.

Pravidla a pokyny pro přípravu elektrotechnických schémat jsou uvedeny v IEC 61082-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz