ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.30                                                                                                                               Prosinec 2018

Oceli pro jednoduché tlakové nádoby –
Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče

ČSN
EN 10207

42 0907

 

Steels for simple pressure vessels – Technical delivery requirements for plates, strips and bars

Aciers pour appareils à pression simples – Conditions techniques de livraison des tôles, bandes et barres

Stähle für einfache Druckbehälter – Technische Lieferbedingungen für Blech, Band und Stabstahl

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10207:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10207:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10207 (42 0907) z května 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10207:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10207 z května 2018 převzala EN 10207:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10020:2000 zavedena v ČSN EN 10020:2001 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10021:2006 zavedena v ČSN EN 10021:2007 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky

EN 10027-1:2016 zavedena v ČSN EN 10027-1:2017 (42 0011) Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek oceli

EN 10027-2:2015zavedena v ČSN EN 10027-2:2016 (42 0011) Systémy označování ocelí – Část 2: Systém číselného označování

EN 10029:2010 zavedena v ČSN EN 10029:2011 (42 5311) Plechy ocelové válcované za tepla, tloušťky od 3 mm – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10048:1996 zavedena v ČSN EN 10048:2000 (42 0037) Ocelové úzké pásy válcované za tepla – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10051:2010zavedena v ČSN EN 10051:2011 (42 0034) Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané ze širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10058:2003 zavedena v ČSN EN 10058:2004 (42 5548) Ocelové tyče ploché válcované za tepla pro všeobecné použití – Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10059:2003 zavedena v ČSN EN 10059:2005 (42 5549) Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití – Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10060:2003 zavedena v ČSN EN 10060:2004 (42 5551) Ocelové tyče kruhové válcované za tepla – Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10061:2003 zavedena v ČSN EN 10061:2004 (42 5552) Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla – Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10079:2007 zavedena ČSN EN 10079:2007 (42 0044) Definice ocelových výrobků

EN 10160:1999 zavedena ČSN EN 10160:2000 (015024) Zkoušení ocelových plochých výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (odrazová metoda)

EN 10163-2:2004zavedena v ČSN EN 10163-2:2005 (42 0017) Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových – Část 2: Plechy a široká ocel

EN 10168:2004 zavedena v ČSN EN 10168:2005 (42 0007) Ocelové výrobky – Dokumenty kontroly – Přehled a popis údajů

EN 10204:2004 zavedena v ČSN EN 10204:2005 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 10221:1995 zavedena v ČSN EN 10221:1998 (42 0019) Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla – Technické dodací podmínky

EN 10308:2001 zavedena v ČSN EN 10308:2002 (01 5093) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ocelových tyčí ultrazvukem

EN ISO 148-1:2016 zavedena v ČSN EN ISO 148-1:2017 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpyho – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 377:2017 zavedena ČSN EN ISO 377:2018 (42 0305) Ocel a ocelové výrobky – Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

EN ISO 2566-1:1999zavedena v ČSN EN ISO 2566-1:2000 (42 0308) Ocel – Přepočet hodnot tažnosti – Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli

EN ISO 6892-1:2016 zavedena v ČSN EN ISO 6892-1:2017 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Zkušební metoda za pokojové teploty

EN ISO 6892-2:2011zavedena v ČSN EN ISO 6892-2:2011 (42 0312) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty

EN ISO 14284:2002 zavedena v ČSN EN ISO 14284:2003 (42 0504) Ocel a železo – Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení

CEN/TR 10261:2013 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 286-1 (69 5286) Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík – Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely

ČSN EN 286-2 (69 5286)Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík – Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů

ČSN EN 286-3 (69 5286)Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík – Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera DWV, IČO 65253213, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 10207
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Listopad 2017

ICS 77.140.30                                                                                                            Nahrazuje EN 10207:2005

Oceli pro jednoduché tlakové nádoby –
Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče

Steels for simple pressure vessels –
Technical delivery requirements for plates, strips and bars

Aciers pour appareils à pression simples –
Conditions techniques de livraison des tôles, bandes
et barres

Stähle für einfache Druckbehälter – Technische Lieferbedingungen für Blech, Band und Stabstahl

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-08-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 10207:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Klasifikace a označování............................................................................................................................................................... 9

4.1...... Klasifikace......................................................................................................................................................................................... 9

4.2...... Označování....................................................................................................................................................................................... 9

5......... Informace dodávané odběratelem............................................................................................................................................ 10

5.1...... Povinné údaje................................................................................................................................................................................ 10

5.2...... Volitelné požadavky...................................................................................................................................................................... 10

6......... Výrobní postup............................................................................................................................................................................... 10

6.1...... Výroba oceli.................................................................................................................................................................................... 10

6.2...... Stav při dodání............................................................................................................................................................................... 10

7......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 10

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

7.2...... Chemické složení.......................................................................................................................................................................... 11

7.3...... Mechanické vlastnosti.................................................................................................................................................................. 11

7.4...... Jakost povrchu............................................................................................................................................................................... 13

7.5...... Vnitřní jakost................................................................................................................................................................................... 13

7.6...... Rozměry a mezní úchylky rozměrů........................................................................................................................................... 13

7.7...... Výpočet hmotnosti......................................................................................................................................................................... 15

8......... Kontrola........................................................................................................................................................................................... 15

8.1...... Druhy kontroly a dokumentů kontroly........................................................................................................................................ 15

8.2...... Zkoušky, které se provádí pro specifikovanou kontrolu......................................................................................................... 15

9......... Odběr a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles...................................................................................................... 15

9.1...... Zkušební jednotky pro specifikovanou kontrolu...................................................................................................................... 15

9.2...... Příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles...................................................................................................................... 16

9.2.1... Odběr zkušebních vzorků pro rozbor hotového výrobku....................................................................................................... 16

9.2.2... Zkušební tělesa pro mechanické zkoušky................................................................................................................................ 16

9.3...... Příprava zkušebních těles............................................................................................................................................................ 18

9.3.1... Zkouška tahem.............................................................................................................................................................................. 18

9.3.2... Zkouška rázem v ohybu............................................................................................................................................................... 19

10....... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 19

10.1.... Chemický rozbor........................................................................................................................................................................... 19

10.2.... Zkouška tahem za pokojové teploty.......................................................................................................................................... 19

10.3.... Zkouška rázem v ohybu............................................................................................................................................................... 19

10.4.... Zkouška tahem za zvýšené teploty............................................................................................................................................ 19

10.5.... Vizuální kontrola............................................................................................................................................................................ 20

10.6.... Zkouška ultrazvukem.................................................................................................................................................................... 20

10.7.... Opakovací zkoušky....................................................................................................................................................................... 20

11....... Značení............................................................................................................................................................................................ 20

Příloha A (informativní) Definice „jednoduché tlakové nádoby“...................................................................................................... 21

Příloha B (informativní) Podstatné technické změny oproti vydání EN 10207:2005................................................................... 22

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi tímto dokumentem a základními požadavky směrnice 2014/29/EU
pro jednoduché tlakové nádoby, které mají být pokryty......................................................................................................... 23

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 24

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 10207:2017) vypracovala technická komise ECISS/TC 107 Oceli pro tlakové účely, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10207:2005.

Přehled podstatných změn mezi tímto dokumentem a EN 10207:2005 je uvedený v příloze B.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavky evropské směrnice 2014/29/EU.

Vztah ke směrnici EU 2014/29/EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma blíže určuje technické dodací požadavky pro ploché výrobky a tyče zhotovené z oceli podle specifikací pro tlakové součásti v jednoduchých tlakových nádobách, jak stanovuje směrnice 2014/29/EU (viz příloha A) a jsou normalizovány v EN 286-1 až EN 286-3.

POZNÁMKA Jakmile bude tato evropská norma citována v Oficiálním věstníku EU (OJEU) pod směrnicí 2014/29/EU, je předpoklad souladu se základními bezpečnostními požadavky (ESRs) směrnice 2014/29/EU omezen na technická data materiálů v této evropské normě a nepředpokládá se soulad materiálu s určenou částí zařízení. Proto je třeba provést hodnocení technických dat stanovených v této materiálové normě proti požadavkům na konstrukci této určité části zařízení, aby se ověřilo, zda jsou splněny ESRs směrnice 2014/29/EU.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz