ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10; 33.180.99                                                                                                                 Prosinec 2018

Optické vláknové kabely –
Část 1-31: Kmenová specifikace – Optické kabelové prvky – Optické vláknové pásky

ČSN
EN IEC 60794-1-31

35 9223

idt IEC 60794-1-31:2018

Optical fibre cables –
Part 1-31: Generic specification – Optical cable elements – Optical fibre ribbon

Câbles à fibres optiques –
Partie 1-31: Spécification intermédiaire pour éléments de câbles – Rubans de fibres optiques

Lichtwellenleiterkabel –
Teil 1-31: Fachgrundspezifikation – LWL-Kabelelemente – LWL-Bandkabel

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60794-1-31:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60794-1-31:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma, která je kmenovou specifikací, zahrnuje optické vláknové pásky. Požadavky, které jsou popsány v této normě, se vztahují na optické vláknové pásky pro použití s telekomunikačními zařízeními a přístroji využívajícími podobné techniky, především kabelech v IEC 60794-2 pro vnitřní použití a v IEC 60794-3 pro vnější použití.

Předmětové specifikace pro každou aplikaci jsou uvedeny v IEC 60794-2 a IEC 60794-3.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60304zavedena v ČSN IEC 304 (34 7701) Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů

IEC 60793-2-10zavedena v ČSN EN 60793-2-10 ed. 6 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-10: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

IEC 60793-2-50zavedena v ČSN EN 60793-2-50 ed. 5 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-50: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

IEC 60794-1-1 zavedena v ČSN EN 60794-1-1 ed. 3 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně

IEC 60794-1-23 zavedena v ČSN EN 60794-1-23 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-23: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Zkušební metody kabelových prvků

IEC 60794-2 zavedena v ČSN EN 60794-2 ed. 2 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 2: Vnitřní kabely – Dílčí specifikace

IEC 60794-3zavedena v ČSN EN 60794-3 ed. 2 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 3: Dílčí specifikace – Vnější kabely

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny, definice, značky a zkrácené termíny podle IEC 60794-1-1.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz