ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320; 91.140.90                                                                                                                         Leden 2019

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci
a montáž výtahů –
Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

ČSN
EN 81- 58

27 4003

 

Safety rules for the construction and installation of lifts – Examination and tests –
Part 58: Landing doors fire resistance test

Régles de sécurité pour la construction et l’instalation des élévateurs – Examen et essais –
Partie 58: Essais de résistance au feu des portes palières

Sicherheitsregeln für die Konstruction und den Einbau von Aufzügen – Überprüfung und Prüverfahren –
Teil 58: Prüfung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Fahrschachttüren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 81-58:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 81-58:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 81-58 (27 4003) ze září 2018.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 81-58:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 81-58 ze září 2018 převzala EN 81-58:2018 schválením k přímému používání jako ČSN EN, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozímu vydání evropské normy jsou specifikovány v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 81-20:2014 zavedena v ČSN EN 81-20:2015 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů – Výtahy určené pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

EN 1363-1:2012 zavedena v ČSN EN 1363-1:2013 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

EN 1363-2:1999 zavedena v ČSN EN 1363-2:2000 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

EN 1634-1:2014 zavedena v ČSN EN 1634-1+A1:2018 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti
sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

EN ISO 5167-1:2003 zavedena v ČSN ISO 5167-1:2003 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku – Část 1: Clony, dýzy a Venturiho trubice vložené do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu

EN ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní koncepce, všeobecné zásady pro navrhování

ISO 9705:2016 dosud nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb. ze dne 21. dubna 2008, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Unie výtahového průmyslu ČR, IČO 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 81- 58
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Březen 2018

ICS 13.320; 91.140.90                                                                                                Nahrazuje EN 81- 58:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů –
Přezkoušení a zkoušky –
Část 58: Zkouška požární odolnosti šachetních dveří

Safety rules for the construction and installation of lifts – Examination and tests –
Part 58: Landing doors fire resistance test

Régles de sécurité pour la construction
et l’instalation des élévateurs – Examen et assais –
Partie 58: Essais de résistance au feu des portes
palières

Sicherheitsregeln für die Konstruction und den Einbau
von Aufzügen – Überprüfung und Prüfverfahren –
Teil 58: Prüfung der Feuerwiderstandsfähigkeit
von Fahrschachttüren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-07-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                       Ref. č. EN 81- 58:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Zásady zkoušky................................................................................................................................................................................ 9

5......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 9

6......... Podmínky zkoušky........................................................................................................................................................................... 9

7......... Zkušební vzorek............................................................................................................................................................................. 10

7.1...... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 10

7.2...... Počet vzorků................................................................................................................................................................................... 10

7.3...... Velikost vzorku............................................................................................................................................................................... 10

7.4...... Instalace vzorku............................................................................................................................................................................. 10

8......... Nosná konstrukce.......................................................................................................................................................................... 10

9......... Podmínky........................................................................................................................................................................................ 10

10....... Předběžné přezkoušení............................................................................................................................................................... 10

10.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

10.2.... Konstrukční podrobnosti.............................................................................................................................................................. 10

10.3.... Měření mezer a hloubky pronikání plynů................................................................................................................................. 11

10.4.... Funkční zkouška............................................................................................................................................................................ 15

11....... Měřicí přístroje................................................................................................................................................................................ 15

11.1.... Termoelektrické články v peci..................................................................................................................................................... 15

11.2.... Koncentrace CO2 v peci............................................................................................................................................................... 15

11.3.... Přístroj pro měření proudu plynu................................................................................................................................................ 15

11.4.... Tlak v peci....................................................................................................................................................................................... 15

11.5.... Teplota na neohřívané straně..................................................................................................................................................... 15

11.5.1 Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

11.5.2 Umístění termoelektrických článků pro stanovení průměrné teploty.................................................................................. 15

11.5.3 Poloha termoelektrických článků ke stanovení maximální teploty...................................................................................... 16

11.6.... Měření radiace............................................................................................................................................................................... 16

11.7.... Měření deformace......................................................................................................................................................................... 16

11.8.... Ověřování měření proudu plynů................................................................................................................................................. 16

12....... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 17

13....... Ukončení zkoušky......................................................................................................................................................................... 17

14....... Vyhodnocení provedení zkoušky............................................................................................................................................... 17

15....... Kritéria provedení.......................................................................................................................................................................... 18

15.1.... Celistvost (E).................................................................................................................................................................................. 18

15.2.... Tepelná izolace (I)......................................................................................................................................................................... 18

15.3.... Radiace (W).................................................................................................................................................................................... 18

16....... Přímá oblast použití...................................................................................................................................................................... 18

17....... Postup požární klasifikace a vyhlášení provedení zkoušky.................................................................................................. 18

17.1.... Kritéria provedení zkoušek.......................................................................................................................................................... 18

17.2.... Doby klasifikace požáru............................................................................................................................................................... 19

Strana

17.3.... Písmena pro označování............................................................................................................................................................. 19

17.4.... Prohlášení provedení................................................................................................................................................................... 19

17.5.... Třídy................................................................................................................................................................................................. 19

18....... Zkušební protokol.......................................................................................................................................................................... 19

Příloha A (normativní) Popis přístřešku a systém měření.................................................................................................................. 20

Příloha B (normativní) Standardní nosná konstrukce......................................................................................................................... 23

Příloha C (normativní) Ověřovací postup měření intenzity pronikání plynů................................................................................... 24

Příloha D (normativní) Výpočet intenzity pronikání plynů.................................................................................................................. 25

D.1..... Výpočet intenzity pronikání plynů ve cloně při měření prováděném podle EN ISO 5167-1........................................... 25

D.2..... Korekce tlaku.................................................................................................................................................................................. 25

D.3..... Interpretace křivky intenzity pronikání plynů............................................................................................................................ 26

Příloha E (informativní) Extrapolační pravidlo pro intenzitu pronikání plynů u vyšších dveří..................................................... 27

Příloha F (informativní) Zpráva o provedení protipožárního výrobku (vyhodnocení)................................................................... 28

F.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 28

F.2...... Obsah a formát zprávy o protipožární klasifikaci.................................................................................................................... 28

F.3...... Kritéria provedení.......................................................................................................................................................................... 28

F.4...... Použití výsledků zkoušek na varianty výrobku......................................................................................................................... 28

Příloha G (normativní) Značení............................................................................................................................................................... 29

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2014/33/ES,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 30

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 31

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 81-58:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 10 „Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do října 2019.

Upozorňuje se na možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 81-58:2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato norma platí pouze pro nové výrobky.

Přílohy A až D a G jsou normativní.

Technický obsah zkušebních metod nebyl změněn. Hlavní změny proti původnímu vydání jsou:

    přehled citovaných norem byl aktualizován;

    CO2 – přesnost měření byla změněna v 11.2;

    byla přidána nová poznámka k 11.3;

    článek 13 (změněna kritéria pro ukončení zkoušky)

    v tabulce 1 byla doplněna hodnota E 20;

    v 15.1 byla změněna intenzita pronikání plynů;

    v příloze D byly opraveny vzorce;

    byly doplněny nové informativní přílohy E a F;

    byla doplněna nová informativní příloha pro značení G;

    byly zapracovány předcházející interpretace.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Kypr, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

Úvod

Tento dokument je normou typu C podle EN ISO 12100.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A a B, ustanovení této normy typu C jsou u šachetních dveří výtahů navržených a postavených podle této normy nadřazena ustanovením jiných norem.

EN 81-20 stanovuje nutnost pro dveře výtahu stát se požární bariérou proti šíření požáru šachtou výtahu. Tato evropská norma stanovuje postup pro tento účel. Toto vyplývá z obecných zásad EN 1363-1 a, pokud to přichází v úvahu, z postupu vyplývajícího z EN 1634-1. Kromě toho se používá technika přenosu plynů pro stanovení celistvosti šachetních dveří výtahů.

V předmětu normy EN 1634-1 nejsou uvedeny šachetní dveře výtahů.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví metodu zkoušek pro určení požární odolnosti šachetních dveří výtahů, které mohou být vystaveny požáru ze strany nástupiště. Postup platí pro všechny typy šachetních dveří užívaných pro vstup do výtahu v budovách, kde jsou určeny k tomu, aby se staly bariérou šíření požáru výtahovou šachtou.

Postup umožňuje měření celistvosti a je-li to požadováno, měření tepelné a radiační izolace.

Nestanovují se žádné jiné požadavky, kromě ověření, že vzorek je provozuschopný pro mechanické podmínky před provedením zkoušek, protože tyto požadavky jsou obsaženy v příslušné normě pro tento výrobek.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz