PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.120.20                                                                                                                               Prosinec 2018

Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace
systémů managementu –
Část 10: Požadavky na kompetence
pro auditování a certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ČSN P
ISO/IEC TS 17021-1001 5257

 

Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems –
Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems

Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes
de management –
Partie 10: Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de management de la santé
et de la sécurité au travail

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace ISO/IEC TS 17021-10:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification ISO/IEC TS 17021-10:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/IEC TS 17021-10:2018 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS do národních norem členů ISO/IEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Oproti ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 bylo v textu specifikace sjednoceno používání termínů „kompetence“ a „kompetenční“ vůči anglickému originálu competence.

Informace o citovaných dokumentech

ISO/IEC 17021-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 (01 5257) Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky

ISO 45001:2018 zavedena v ČSN ISO 45001:2018 (01 0801) Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

Vypracování normy

Zpracovatel: Český institut pro akreditaci, o. p. s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3, IČO 25677675,        
Ing. Andrej Švagr, Ph.D.

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující                       ISO/IEC TS 17021-10
služby auditů a certifikace systémů managementu –                           První vydání        
Část 10: Požadavky na odbornou způsobilost                                       2018-03   
pro auditování a certifikaci systémů managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ICS 03.120.20

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 5

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět...................................................................................................................................................................................... 7

2......... Citované dokumenty................................................................................................................................................................ 7

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................... 7

4......... Požadavky na kompetence.................................................................................................................................................... 8

5......... Požadavky na kompetence auditorů systému managementu BOZP............................................................................ 8

5.1...... Obecně....................................................................................................................................................................................... 8

5.2...... Terminologie, zásady, procesy a koncepce
BOZP........................................................................................................................................................................................... 8

5.3...... Kontext organizace.................................................................................................................................................................. 9

5.4...... Vedení (leadership), projednání s pracovníky
a jejich spoluúčast.................................................................................................................................................................... 9

5.5...... Požadavky právních předpisů a jiné požadavky................................................................................................................ 9

5.6...... Rizika v oblasti BOZP, příležitosti v oblasti
BOZP, další rizika a další příležitosti................................................................................................................................... 10

5.6.1... Rizika a příležitosti................................................................................................................................................................. 10

5.6.2... Identifikace nebezpečí.......................................................................................................................................................... 10

5.6.3... Posuzování rizik v oblasti BOZP.......................................................................................................................................... 11

5.6.4... Příležitosti v oblasti BOZP..................................................................................................................................................... 11

5.7...... Havarijní připravenost a reakce.......................................................................................................................................... 11

5.8...... Hodnocení výkonnosti........................................................................................................................................................... 11

5.9...... Odstraňování nebezpečí a snižování rizik
v oblasti BOZP........................................................................................................................................................................ 12

5.10.... Vyšetřování incidentů............................................................................................................................................................ 12

6......... Požadavky na kompetence pracovníků přezkoumávajících zprávy z auditu a rozhodujících o certifikaci........... 12

6.1...... Terminologie, zásady, procesy a koncepce BOZP.......................................................................................................... 12

6.2...... Kontext organizace................................................................................................................................................................ 13

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 5

Introduction............................................................................................................................................................................................... 6

1......... Scope............................................................................................................................................................................................ 7

2......... Normative references................................................................................................................................................................ 7

3......... Terms and definitions................................................................................................................................................................ 7

4......... Competence requirements....................................................................................................................................................... 8

5......... Competence requirements for OH&S
management system auditors.................................................................................................................................................. 8

5.1...... General......................................................................................................................................................................................... 8

5.2...... Terminology, principles, processes
and concepts of OH&S
............................................................................................................................................................... 8

5.3...... Context of the organization....................................................................................................................................................... 9

5.4...... Leadership, consultation and participation
of workers..................................................................................................................................................................................... 9

5.5...... Legal requirements and other requirements......................................................................................................................... 9

5.6...... OH&S risks, OH&S opportunities and other
risks and other opportunities
.................................................................................................................................................. 10

5.6.1... Risks and opportunities........................................................................................................................................................... 10

5.6.2... Hazard identification................................................................................................................................................................ 10

5.6.3... Assessment of OH&S risks..................................................................................................................................................... 11

5.6.4... OH&S opportunities.................................................................................................................................................................. 11

5.7...... Emergency preparedness and response............................................................................................................................ 11

5.8...... Performance evaluation.......................................................................................................................................................... 11

5.9...... Eliminating hazards and reducing OH&S risks................................................................................................................... 12

5.10.... Incident investigation............................................................................................................................................................... 12

6......... Competence requirements for personnel
reviewing audit reports and making
certification decisions
.............................................................................................................................................................. 12

6.1...... Terminology, principles, processes
and concepts of OH&S
............................................................................................................................................................ 12

6.2...... Context of the organization..................................................................................................................................................... 13

Strana

 

Page

6.3...... Vedení (leadership), projednání s pracovníky
a jejich spoluúčast................................................................................................................................................................. 13

6.4...... Požadavky právních předpisů a jiné požadavky.............................................................................................................. 13

6.5...... Rizika v oblasti BOZP, příležitosti v oblasti
BOZP a další rizika a další příležitosti................................................................................................................................ 13

6.5.1... Identifikace nebezpečí.......................................................................................................................................................... 13

6.5.2... Posuzování rizik v oblasti BOZP.......................................................................................................................................... 13

6.5.3... Příležitosti v oblasti BOZP..................................................................................................................................................... 14

6.6...... Hodnocení výkonnosti........................................................................................................................................................... 14

6.7...... Odstraňování nebezpečí a snižování rizik
v oblasti BOZP........................................................................................................................................................................ 14

6.8...... Vyšetřování incidentů............................................................................................................................................................ 14

7......... Požadavky na kompetence dalších pracovníků............................................................................................................... 14

7.1...... Terminologie, zásady, procesy a koncepce
BOZP........................................................................................................................................................................................ 14

7.2...... Kontext organizace................................................................................................................................................................ 14

Příloha A (informativní) Znalosti pro auditování
a certifikaci systémů managementu BOZP...................................................................................................................... 15

Bibliografie........................................................................................................................................................................................... 17

 

6.3...... Leadership, consultation and participation
of workers
................................................................................................................................................................................... 13

6.4...... Legal requirements and other requirements...................................................................................................................... 13

6.5...... OH&S risks, OH&S opportunities and other
risks and other opportunities
.................................................................................................................................................. 13

6.5.1... Hazard identification................................................................................................................................................................ 13

6.5.2... Assessment of OH&S risks..................................................................................................................................................... 13

6.5.3... OH&S opportunities.................................................................................................................................................................. 14

6.6...... Performance evaluation.......................................................................................................................................................... 14

6.7...... Eliminating hazards and reducing OH&S risks................................................................................................................... 14

6.8...... Incident investigation............................................................................................................................................................... 14

7......... Competence requirements for other certification personnel........................................................................................... 14

7.1...... Terminology, principles, processes
and concepts of OH&S
............................................................................................................................................................ 14

7.2...... Context of the organization..................................................................................................................................................... 14

Annex A (informative) Knowledge for OH&S
management systems auditing and certification............................................................................................................... 16

Bibliografie............................................................................................................................................................................................. 17

 

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2018, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO
v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

 

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém pro světovou normalizaci. Národní členové ISO a IEC spolupracují na vývoji mezinárodních standardů prostřednictvím technických komisí ustanovených uznávanými organizacemi pro vypořádání se s konkrétními technickými oblastmi. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblasti společného zájmu. Také ostatní mezinárodní organizace, vládní i nevládní, ve spolupráci s ISO a IEC se zapojují do těchto činností. v oblasti posuzování shody, ISO a IEC zpracovávají společné ISO/IEC dokumenty pod vedením ISO Komise pro posuzování shody (ISO/CASCO).

 

ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective
organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work. In the field of conformity assessment, ISO and IEC develop joint ISO/IEC documents under the management of the ISO Committee on Conformity assessment (ISO/CASCO).

Postupy použité ke zpracování tohoto dokumentu a určené pro jeho budoucí revizi jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, Část 1. Zejména je třeba vzít v úvahu různá schvalovací kritéria potřebná pro různé typy dokumentů. Návrh tohoto dokument byl zpracován v souladu s pravidly pro vydávání dokumentů uvedenými v ISO/IEC Směrnicích, Část 2 (viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO a IEC nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Detaily jakýchkoliv patentových práv identifikovaných během zpracování dokumentu jsou uvedeny v Úvodu a/nebo na seznamu ISO obdržených patentových prohlášení (viz           
www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO and IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see     
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu je informace uvedená pro komfort uživatelů a nepředstavuje povinné předepsání.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení nezávazného charakteru standardů, významů specifických ISO definic a výrazů vztahujících se k posuzování shody, stejně jako informace o dodržování principů Světové obchodní organizace (WTO) v oblasti technických překážek obchodu ze strany ISO, jsou uvedeny na webové adrese   
www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions
related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala Projektová komise ISO/PC 283, Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ISO Komise pro posuzování shody (CASCO). Tento dokument byl předložen k hlasování národním orgánům ISO a IEC a byl oběma organizacemi schválen.

 

This document prepared by Project Committee
ISO/PC 283, Occupational health and safety management systems, and the ISO Committee on conformity assessment (CASCO). It was circulated for voting to the national bodies of both ISO and IEC, and was approved by both organizations.

Seznam všech částí řady ISO/IEC 17021 lze najít na webových stránkách ISO.

 

A list of all parts in the ISO/IEC 17021 series can be found on the ISO website.

 

Úvod

 

Introduction

ISO 45001 poskytuje rámec umožňující organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště prevencí pracovních úrazů a/nebo poškození zdraví pracovníků, a také proaktivně zlepšovat jejich výkony v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Pracovníci certifikující systémy managementu BOZP potřebují mít kompetence popsané v normě ISO/IEC 17021-1:2015, stejně jako specifické kompetence systému manage-
mentu BOZP popsané v tomto dokumentu.

 

ISO 45001 provides a framework to enable organizations to provide safe and healthy workplaces by preventing work-related injury and/or ill health to workers as well as by proactively improving its occupational health and safety (OH&S) performance. OH&S management system certification personnel need to have competencies described in ISO/IEC 17021-1:2015, as well as specific OH&S management system competencies described in this document.

Tento dokument doplňuje požadavky   
ISO/IEC 17021-1:2015, včetně hlavních zásad uvedených v kapitole 4 z ISO/IEC 17021-1:2015. Zejména objasňuje požadavky na kompetenci pracovníků zapojených do procesu certifikace stanovené v ISO/IEC 17021-1:2015, příloze A.

 

This document complements the requirements in ISO/IEC 17021-1:2015, including the guiding principles in ISO/IEC 17021-1:2015, Clause 4. In particular, it clarifies the requirements for the competence of personnel involved in the certification process set out in ISO/IEC 17021-1:2015, Annex A.

Certifikační orgány jsou zodpovědné zainteresovaným stranám zahrnujícím klienty certifikačních orgánů a zákazníky organizací, jejichž systémy managementu jsou certifikovány, tak, že zajišťují, že certifikace systému managementu BOZP je důvěryhodně prováděna pouze takovými pracovníky podílejícími se na certifikaci, kteří prokázali odpovídající kompetence.

 

Certification bodies have a responsibility to interested parties, including their clients and the customers of the organizations whose management systems are certified, to ensure that OH&S management system certification is credible by only using certification personnel that have demonstrated relevant competence.

V tomto dokumentu jsou použity následující slovesné tvary:

 

In this document, the following verbal forms are used:

    „musí“ vyjadřuje požadavek,

 

    “shall” indicates a requirement;

    „má“ vyjadřuje doporučení,

 

    “should” indicates a recommendation;

    „smí“ vyjadřuje přípustnost,

 

    “may” indicates a permission;

    „může“ vyjadřuje možnost nebo schopnost.

 

    “can” indicates a possibility or a capability.

Další podrobnosti lze nalézt ve směrnicích ISO/IEC část 2.

 

Further details can be found in the ISO/IEC Directives, Part 2.

 

1Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument specifikuje dodatečné kompetence na pracovníky podílející se na auditu a certifikačním procesu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a doplňuje stávající požadavky ISO/IEC 17021-1.

 

This document specifies additional competence requirements for personnel involved in the audit and certification process for an occupational health and safety (OH&S) management system and complements the existing requirements of ISO/IEC 17021-1.

Jsou stanoveny tři typy pracovních funkcí a funkcí v certifikačním procesu:

 

Three types of personnel and certification functions are defined:

    auditoři,

 

    auditors;

    pracovníci přezkoumávající zprávy z auditu a rozhodující o certifikaci,

 

    personnel reviewing audit reports and making certification decisions;

    další pracovníci.

 

    other personnel.

POZNÁMKA Tento dokument je aplikovatelný pro auditování a certifikaci systému managementu BOZP založeném na ISO 45001. Může být také využit pro jiné aplikování v BOZP.

 

NOTE This document is applicable for auditing and certification of an OH&S management system based on ISO 45001. It can also be used for other OH&S applications.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz