ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.120.40                                                                                                                               Prosinec 2018

Slitiny niklu – Stanovení obsahu chromu –
Metoda potenciometrické titrace síranem diamonno-železnatým

ČSN
ISO 7529

42 0640

 

Nickel alloys – Determination of chromium content – Potentiometric titration method with ammonium iron(II) sulfate

Alliages de nickel – Détermination du chrome – Méthode par titrage potentiométrique avec du sulfate de fer(II)
et d’ammonium

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7529:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 7529:2017. It was translated by the Czech Agency for Standardization. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 7529 (42 0640) z dubna 1994.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou popsány v předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 385 zavedena v ČSN EN ISO 385 (70 4129) Laboratorní sklo – Byrety

ISO 648 zavedena v ČSN EN ISO 648 (70 4122) Laboratorní sklo – Nedělené pipety

ISO 1042 zavedena v ČSN ISO 1042 (70 4105) Laboratorní sklo – Odměrné baňky s jednou ryskou

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.9.2 a 9.1 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: SMETANA PRAHA, IČO 01250272, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Slitiny niklu – Stanovení obsahu chromu – Metoda potenciometrické             ISO 7529
titrace síranem diamonno-železnatým                                                                       Druhé vydání
                                                                                                                                              2017-10-31

ICS 77.120.40

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Princip................................................................................................................................................................................................ 5

5......... Chemikálie........................................................................................................................................................................................ 5

6......... Přístroje.............................................................................................................................................................................................. 6

7......... Odběr vzorků a příprava vzorku.................................................................................................................................................... 7

8......... Postup................................................................................................................................................................................................ 7

8.1...... Příprava zkušebního roztoku......................................................................................................................................................... 7

8.2...... Stanovení.......................................................................................................................................................................................... 8

8.3...... Slepá zkouška.................................................................................................................................................................................. 8

8.4...... Počet stanovení................................................................................................................................................................................ 8

9......... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 8

9.1...... Metoda výpočtu................................................................................................................................................................................ 8

9.2...... Preciznost.......................................................................................................................................................................................... 8

9.2.1... Mezilaboratorní zkoušky................................................................................................................................................................. 8

9.2.2... Statistické vyhodnocení.................................................................................................................................................................. 9

10....... Poznámky k postupu....................................................................................................................................................................... 9

10.1.... Slitiny obsahující vanad.................................................................................................................................................................. 9

10.2.... Stanovení bodu ekvivalence......................................................................................................................................................... 9

11....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 11

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2017, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO
v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolu-
pracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument připravila technická komise ISO/TC 155 Nikl a slitiny niklu.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 7529:1989), které bylo technicky revidováno s následujícími změnami:

    předmět normy byl upraven;

    tabulka 1 byla upravena.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje metodu potenciometrické titrace pro stanovení obsahu chromu ve slitinách niklu, které neobsahují rozpustné karbidy a které mají obsah vanadu menší než 0,2 % hmotnostního zlomku. Metoda je vhodná pro chrom s obsahem mezi 5 % až 22 % hmotnostního zlomku.

Vanad, který může být přítomen jako nečistota ve slitině, dává pozitivní vychýlení. Nicméně při stavu 0,2 % hmotnostního zlomku je toto vychýlení rovno 0,068 % hmotnostnímu zlomku chromu, což je asi polovina reprodukovatelnosti metody.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz