ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                               Prosinec 2018

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 27: Odběr vzorků

ČSN
EN 12697-27

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 27: Sampling

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 27: Prélèvements d’échantillonnage

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 27: Probenahme

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-27:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-27:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-27 (73 6160) z ledna 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-27:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-27 (73 6160) z ledna 2018 převzala EN 12697-27:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 58zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 12697-20zavedena v ČSN EN 12697-20 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY)

Souvisící ČSN

ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6122 Stavba vozovek – Vrstvy z litého asfaltu – Provádění a kontrola shody

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 4.2.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. David Matoušek, spolupráce: VUT v Brně, FAST, Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12697-27
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červen 2017

ICS 93.080.20                                                                                                       Nahrazuje EN 12697-27:2000

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 27: Odběr vzorků

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 27: Sampling

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 27: Prélèvements d’échantillonnage

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 27: Probenahme

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-04-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 12697-27:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 8

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 8

3............ Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 8

4............ Metody pro získání souhrnných vzorků všech materiálů s výjimkou předobaleného kameniva.................................. 9

4.1......... Odběr vzorků z nákladního auta................................................................................................................................................ 9

4.1.1...... Pomůcky......................................................................................................................................................................................... 9

4.1.2...... Postup odběru............................................................................................................................................................................... 9

4.2......... Odběr vzorků litého asfaltu při vypouštění z pojízdného přepravníku................................................................................ 9

4.2.1...... Pomůcky......................................................................................................................................................................................... 9

4.2.2...... Postup odběru............................................................................................................................................................................... 9

4.3......... Odběr vzorků u šnekového rozdělovače finišeru................................................................................................................. 10

4.3.1...... Pomůcky...................................................................................................................................................................................... 10

4.3.2...... Postup odběru............................................................................................................................................................................. 10

4.4......... Odběr vzorků z hromad materiálu připraveného k pokládce............................................................................................ 10

4.4.1...... Pomůcky...................................................................................................................................................................................... 10

4.4.2...... Postup odběru............................................................................................................................................................................. 10

4.5......... Odběr vzorků z položeného nezhutněného materiálu pomocí vzorkovacích misek.................................................... 10

4.5.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 10

4.5.2...... Pomůcky...................................................................................................................................................................................... 10

4.5.3...... Postup odběru............................................................................................................................................................................. 11

4.6......... Odběr vzorků z položeného nezhutněného materiálu z vysekané rýhy.......................................................................... 11

4.6.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 11

4.6.2...... Pomůcky...................................................................................................................................................................................... 11

4.6.3...... Postup odběru s použitím vzorkovací lopaty......................................................................................................................... 11

4.6.4...... Postup odběru s použitím vzorkovací lopatky....................................................................................................................... 11

4.7......... Odběr vzorků z položeného a zhutněného materiálu pomocí jádrových vývrtů............................................................ 11

4.7.1...... Pomůcky...................................................................................................................................................................................... 11

4.7.2...... Postup odběru............................................................................................................................................................................. 12

4.8......... Odběr vzorků z položeného a zhutněného materiálu pomocí výseků nebo výřezů..................................................... 12

4.8.1...... Pomůcky...................................................................................................................................................................................... 12

4.8.2...... Postup odběru............................................................................................................................................................................. 12

4.9......... Odběr vzorků z článkového dopravníku kontinuální obalovny.......................................................................................... 12

4.9.1...... Pomůcky...................................................................................................................................................................................... 12

4.9.2...... Postup odběru............................................................................................................................................................................. 13

4.10....... Odběr vzorků z násypky/finišeru............................................................................................................................................. 13

4.10.1... Pomůcky...................................................................................................................................................................................... 13

4.10.2... Postup odběru............................................................................................................................................................................. 13

5............ Odběr vzorků předobaleného kameniva z hromad............................................................................................................. 13

5.1......... Pomůcky...................................................................................................................................................................................... 13

5.2......... Postup odběru............................................................................................................................................................................. 13

6............ Označování a balení laboratorních vzorků............................................................................................................................ 13

6.1......... Protokol o odběru vzorků.......................................................................................................................................................... 13

6.2......... Balení............................................................................................................................................................................................ 14

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12697-27:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2017 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12697-27:2000.

V následujícím seznamu jsou uvedeny významné technické změny oproti předchozímu vydání:

    název řady norem již nečiní metodu výhradně určenou pro asfaltové směsi za horka;

    snížení velikostí jednotlivých dílčích vzorků;

    [4.1.2, 4.4.2]: pro materiál obsahující kamenivo se zrnitostí menší nebo rovnou 16 mm z 3 kg na 2 kg;

    [4.1.2, 4.4.2]: pro materiál obsahující kamenivo se zrnitostí větší než 16 mm ze 7 kg na 3 kg;

    [4.3.2]: ze 7 kg na 3 kg;

    [4.1.1]: je zavedena vzorkovací trubka;

    [4.1.2.1, 4.1.2.2]: sloučeno do článku 4.1.2.1 (pro umožnění zavedení vzorkovací trubky v 4.1.2.2);

    [4.1.2.1]: je zavedeno doporučení týkající se počtu dílčích vzorků pro směsi s velikostí zrn kameniva  32 mm;

    [4.1.2.2]: je zaveden postup odběru vzorků vzorkovací trubkou;

    [4.6.3.1]: je uveden nový popis pro odběr reprezentativního vzorku;

    [4.6.3.2]: je doplněna definice dostatečného množství vzorku v závislosti na velikosti zrn kameniva;

    [4.6.4.3]: je doplněna definice dostatečného množství vzorku;

    [4.7.2]: je změněn dostatečný průměr pro jádrový vývrt;

    nový článek 4.10: odběr vzorků z násypky/finišeru;

    Obrázek 1: je doplněn nový typ vzorkovací lopaty;

    Obrázky 3 a 4: je doplněn nový typ vzorkovací trubky;

    Obrázek 9: příklad: nákres odběru tří souhrnných vzorků pomocí vzorkovací trubky;

    kde je to relevantní, jsou poznámky převedeny na normální text v souladu s pravidly CEN;

    jsou odstraněny poznámky týkající se výhod/nevýhod každé metody.

Tato evropská norma je jednou ze souboru následujících norem:

    EN 12697-1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 1: Obsah rozpustného pojiva

    EN 12697-2 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 2: Stanovení zrnitosti

    EN 12697-3 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení

    EN 12697-4 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona

    EN 12697-5 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti

    EN 12697-6 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa

    EN 12697-7 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 7: Stanovení objemové hustoty

    EN 12697-8 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

    prEN 12697-10 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 10: Zhutnitelnost

    EN 12697-11 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem

    prEN 12697-12 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě

    prEN 12697-13 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 13: Měření teploty

    EN 12697-14 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 14: Obsah vody

    EN 12697-15 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci

    EN 12697-16 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 16: Odolnost proti otěru pneumatikami s hroty

    EN 12697-17 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního

    prEN 12697-18 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 18: Stékavost pojiva

    EN 12697-19 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 19: Propustnost zkušebního tělesa

    EN 12697-20 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY)

    EN 12697-21 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese

    EN 12697-22 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 22: Zkouška pojíždění kolem

    prEN 12697-23 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu

    prEN 12697-24 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 24: Odolnost vůči únavě

    EN 12697-25 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 25: Cyklická zkouška v tlaku

    prEN 12697-26 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 26: Tuhost

    EN 12697-27 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 27: Odběr vzorků

    EN 12697-28 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti

    EN 12697-29 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles

    EN 12697-30 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem

    EN 12697-31 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem

    EN 12697-32 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem

    EN 12697-33 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek

    EN 12697-34 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 34: Marshallova zkouška

    EN 12697-35 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 35: Laboratorní výroba směsi

    EN 12697-36 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky

    EN 12697-37 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA)

    EN 12697-38 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace

    EN 12697-39 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou

    EN 12697-40 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 40: Propustnost in situ

    EN 12697-41 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 41: Stanovení odolnosti proti působení rozmrazovacích kapalin

    EN 12697-42 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 42: Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu

    EN 12697-43 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 43: Odolnost proti působení pohonných hmot

    EN 12697-44 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese

    EN 12697-45 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 45: Zkouška pevnosti v tahu stárnutím v důsledku nasákavosti při úpravě teploty (SATS)

    EN 12697-46 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem

    EN 12697-47 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 47: Stanovení obsahu popílků v trinidadském asfaltu

    prEN 12697-48 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 48: Spojení vrstev

    EN 12697-49 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení

    CEN/TS 12697-50 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 50: Odolnost asfaltových obrusných vrstev proti obrusu

    CEN/TS 12697-51 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 51: Zkouška smykové pevnosti povrchu

    prEN12697-52 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 52: Oxidativní stárnutí

    prEN 12697-53 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 53: Měření zvýšení koheze asfaltové směsi

Použitelnost této evropské normy je popsána ve výrobkových normách pro asfaltové směsi.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje metody odběru vzorků asfaltových směsí pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy pro stanovení fyzikálních vlastností a složení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz