ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.50; 29.140.99                                                                                                                 Prosinec 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 224: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení – Nevyměnitelný světelný zdroj
(zařízení typ 23)

ČSN
EN IEC 62386-224

36 0540

idt IEC 62386-224:2018

Digital addressable lighting interface –
Part 224: Particular requirements for control gear –
Non-replaceable light source (device type 23)

Interface d’éclairage adressable numérique –
Partie 224: Exigences particulières pour les appareillages de commande –
Source de lumière non remplaçable (dispositifs de type 23)

Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung –
Teil 224: Besondere Anforderungen für Betriebsgeräte – Integrierte Lichtquelle (Gerätetyp 23)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62386-224:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62386-224:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část souboru IEC 62386 specifikuje sběrnicový systém pro řízení elektronických osvětlovacích zařízení, které jsou v souladu s požadavky souboru IEC 61347, pomocí digitálních signálů; jsou doplněny stejnosměrné zdroje.

Tento dokument je použitelný pouze na ovládací zařízení podle IEC 62386-102:2014     
a IEC 62386-102:2014/ZMĚNA 1 s nevyměnitelným světelným zdrojem.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62386-101:2014 zavedena v ČSN EN 62386-101 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 101: Obecné požadavky – Komponenty systému

IEC 62386-102:2014 zavedena v ČSN EN 62386-102 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 102: Obecné požadavky – Ovládací zařízení

Souvisící ČSN

ČSN EN 61347 (soubor) (36 0510) Ovládací zařízení pro světlené zdroje

ČSN EN 61347-1 ed. 3 (36 0510) Ovládací zařízení pro světlené zdroje – Část 1: Obecné a bezpečnostní
požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 – Termíny a definice.

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz