ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.01; 35.240.60                                                                                                                 Prosinec 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) –
Management stanice ITS –
Část 6: Řízení datového toku

ČSN
ISO 24102- 6

01 8404

 

Intelligent transport systems – Communications access for land mobiles (CALM) – ITS station management –
Part 6:
Path and flow management

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 24102-6:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 24102-6:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma je součástí skupiny norem, které definují architekturu a rozhraní CALM (komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení) pro všechny dostupné komunikační systémy (bezdrátová komunikace 2G, 3G, 5GHz a infračervenou komunikaci). Základní úvod k celé řadě norem pro inteligentní dopravní systémy (ITS) je uveden v normě ISO 21217.

Tato norma stanoví parametry a postupy pro entitu správy stanice ITS za účelem správy datových toků souvisejících s dostupnými komunikačními zdroji ve stanici ITS a pro mapování datových toků.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 17423:2018 dosud nezavedena

ISO/TS 17429:2017 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 17429:2018 (01 8488) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní ITS – Zařízení stanice ITS pro přenos informací mezi stanicemi ITS

ISO 21217:2014 zavedena v ČSN ISO 21217:2014 (01 8400) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Architektura

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 17419 (01 8480) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní systémy – Globální jedinečná identifikace

ČSN P CEN ISO/TS 18750:2016 (01 8484) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Kooperativní systémy – Definování globálního konceptu pro lokální dynamické mapy

ČSN ISO 21210 (01 8401) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – IPv6 sítě

ČSN ISO 21218 (01 8402) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní
mobilní zařízení (CALM) – Podpora technologie přístupu k médiu

ČSN ISO 24102-1 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní
mobilní zařízení (CALM) – Management stanice ITS – Část 1: Lokální management

ČSN ISO 24102-2 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní
mobilní zařízení (CALM) – Management stanice ITS – Část 2: Vzdálený management ITS-SCU

ČSN ISO 24102-3 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní
mobilní zařízení (CALM) – Management stanice ITS – Část 3: Přístupové body služby

ČSN ISO 24102-4 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní
mobilní zařízení (CALM) – Management stanice ITS – Část 4: Management vnitřní komunikace stanice

ČSN ISO 24102-5 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní
mobilní zařízení (CALM) – Management stanice ITS – Část 5: Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP)

ČSN ISO 29281-1:2013 (01 8405) Inteligentní dopravní systémy – Komunikační infrastruktura pro pozemní
mobilní zařízení (CALM) – Připojení CALM k síti non-IP – Část 1: Rychlé sítě a protokol transportní vrstvy (FNTP)

ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 (87 5173) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Vozidlové komunikace –
Základní soubor aplikací – Část 2: Specifikace základní služby kooperativního zjišťování

ČSN ETSI EN 302 637-3 V1.2.2 (87 5173) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Vozidlové komunikace –
Základní soubor aplikací – Část 3: Specifikace základní služby decentralizovaného hlášení okolní situace

ČSN ETSI EN 302 636 (soubor) (87 5166) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Vozidlové komunikace – Geografické navrhování sítí

ČSN ETSI EN 302 663 V1.2.1 (87 5165) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Specifikace přístupové vrstvy pro inteligentní dopravní systémy pracující v kmitočtovém pásmu 5 GHz

ČSN ISO/IEC 8824-1 (36 9632) Informační technologie – Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu

ČSN P CEN ISO/TS 17429 (01 8488) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní ITS – Zařízení stanice ITS pro přenos informací mezi stanicemi ITS

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s. r. o. – CTN, IČO 45276293; spolupráce: Ing. Jiří Řehák, NOEN, a. s.

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz