ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.01; 35.240.60                                                                                                                 Prosinec 2018

Inteligentní dopravní systémy – Rozhraní
ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS – Část 3: Specifikace API serveru a klienta protokolu jednotného vozidlového rozhraní (UVIP)

ČSN
ISO 13185-3

01 8473

 

Intelligent transport systems – Vehicle interface for provisioning and support of ITS Services –
Part 3: Unified vehicle interface protocol (UVIP) server and client API specification

Systèmes intelligents de transport – Interface véhicule pour la fourniture et le support de services ITS –
Partie 3: Serveur du protocole unifié pour l’interface véhicule (UVIP) et spécification de l’API client

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 13185-3:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International standard ISO 13185-3:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanoví aplikační rozhraní na straně serveru a klienta pro protokol UGP v jazyce Java. Je perspektivní technickou normou pro vývojáře klientských (mobilních) aplikací pro automobilový průmysl a představuje potenciál pro kultivaci domácích inovací s normalizovanými API.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 13185-1 zavedena v TNI ISO/TR 13185-1 (01 8473) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS – Část 1: Obecné informace a definice případu užití

ISO 13185-2 dosud nezavedena

ISO 21217 zavedena v ČSN ISO 21217 (01 8400) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Architektura

Souvisící ČSN

ČSN ISO/IEC 10731 (36 9645) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Základní referenční model – Konvence pro definování služeb OSI

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s. r. o. – CTN, IČO 45276293; spolupráce: Mgr. David Bárta, CityOne s. r. o.

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz