ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.30                                                                                                                               Prosinec 2018

Výrobková norma na světelné značky s výbojkami a/nebo LED světelnými zdroji
a/nebo elektroluminiscenčními světelnými zdroji
na jmenovité napětí nepřevyšující 1 000 V s vyloučením všeobecného, dopravního
nebo nouzového osvětlení

ČSN
EN 50107-3


34 1370

 

Product standard covering luminous signs with discharge lamps and/or LED (light emitting diodes)
and/or EL (electroluminescent) lightsources with a nominal voltage not exceeding 1 000 V, with the exclusion of general lighting, traffic- or emergency related purpose

Norme de produit couvrant les enseignes lumineuses avec des lampes à décharge et/ou à LED (diodes électroluminescentes) et/ou les sources lumineuses électroluminescentes (EL) avec une tension nominale ne dépassant
pas 1 000 V, à l’exclusion de l’éclairage général ainsi que des enseignes relatives à la circulation routière et aux situations d’urgence

Produktnorm für Lichtwerbeanlagen mit Entladungslampen und/oder LED- (lichtemittierende Dioden)
und/oder EL- (elektrolumineszierende) Lichtquellen mit einer Nennspannung bis einschließlich 1 000 V, ausgenommen Allgemeinbeleuchtung, Verkehrs- oder Notbeleuchtung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50107-3:2018 včetně opravy EN 50107-3:2018/AC:2018-10. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50107-3:2018 including its Corrigendum EN 50107-3:2018/AC:2018-10. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato výrobková norma obsahuje požadavky na elektrickou bezpečnost světelných značek, světelného nebo
akcentového architekturního osvětlení (funkční hotová světelná značka, zkráceně: značka) se světelnými zdroji na jmenovité napětí nepřesahující 1 000 V s vyloučením všeobecného, dopravního nebo nouzového osvětlení.

Světelná značka jako výrobek plnící zamýšlený účel může vzniknout jako kombinace výrobků pro podobný účel (podle HD 384/HD 60364 soubor) za účelem získání nového výrobku.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 50107-1:2002 zavedena v ČSN EN 50107-1:2006 (34 1370) Zařízení a instalace se svíticími trubicemi
pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 50107-2 zavedena v ČSN EN 50107-2 (34 1370) Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími
s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV – Část 2: Požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu

EN 60081 zavedena v ČSN EN 60081 (36 0275) Zářivky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na provedení

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (36 0275) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60598-2-23 zavedena v ČSN EN 60598-2-23 (36 0600) Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí

EN 60901 zavedena v ČSN EN 60901 (36 0277) Jednopaticové zářivky – Požadavky na provedení

EN 60921 zavedena v ČSN EN 60921 (36 0512) Předřadníky pro zářivky – Požadavky na provedení

EN 60929 zavedena v ČSN EN 60929 (36 0596) Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám – Požadavky na provedení

EN 61050 zavedena v ČSN EN 61050 (36 0530) Transformátory pro svíticí trubice se sekundárním napětím bez zátěže vyšším než 1 000 V (všeobecně nazývané neonové transformátory). Všeobecné a bezpečnostní
požadavky

EN 61195 zavedena v ČSN EN 61195 (36 0276) Dvoupaticové zářivky – Požadavky na bezpečnost

EN 61199 zavedena v ČSN EN 61199 (36 0278) Jednopaticové zářivky – Požadavky na bezpečnost

EN 61347-1:2008[1] nezavedena

EN 61347-2-2:2012 zavedena v ČSN EN 61347-2-2 ed. 2:2012 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-2: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické měniče/střídače pro žárovky

EN 61347-2-3 zavedena v ČSN EN 61347-2-3 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-3:
Část 2-3: Zvláštní požadavky na střídavě a/nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky k zářivkám

EN 61347-2-8 zavedena v ČSN EN 61347-2-8 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky

EN 61347-2-10:2001 zavedena v ČSN EN 61347-2-10:2002 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektronické vysokofrekvenční měniče a střídače trubicových výbojových zdrojů se studeným zápalem (neonové trubice)

EN 61347-2-13:2006[2] nezavedena

EN 62031:2008 zavedena v ČSN EN 62031:2009 (36 0701) Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost

EN 62384 zavedena v ČSN EN 62384 (36 0511) Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro moduly LED – Požadavky na provedení

EN 62532 zavedena v ČSN EN 62532 (36 0280) Indukční výbojky – Požadavky na bezpečnost

HD 384/60364 (soubor) zaveden v souboru ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí

IEC 60050-826 zavedena v ČSN IEC 60050-826 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrické instalace

EN ISO 7010:2012 zavedena v ČSN EN ISO 7010:2013 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

Souvisící ČSN

ČSN EN 50143 ed. 2 (34 7504) Kabely pro instalace osvětlovacích trubic s doutnavkovým výbojem s počátečním jmenovitým napětím naprázdno nad 1 000 V, ale nepřevyšujícím 10 000 V

ČSN EN 60352-2 ed. 2 (35 4061) Nepájené spoje – Část 2: Zamačkávané spoje – Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

ČSN EN 6083-2-2 (36 0385) Různé objímky – Část 2-2: Zvláštní požadavky – Spojovací konektory pro moduly LED

ČSN EN 60999 (soubor) (37 0680) Připojovací zařízení – Elektrické měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky

ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN EN 61210 ed. 2 (34 0425) Připojovací zařízení – Ploché násuvné spoje pro měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 61535 (37 0535) Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích

ČSN EN 61984 ed. 2 (35 4601) Konektory – Bezpečnostní požadavky a zkoušky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.[1]     ČSN EN 61347-1 ed. 2:2009, která přejímala EN 61347-1:2008, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v Zákaznickém centru ČAS.

[2]     ČSN EN 61347-2-13:2007, která přejímala EN 61347-2-13:2006, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v Zákaznickém centru ČAS.

Zdroj: www.cni.cz