ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.01; 35.240.60                                                                                                                 Prosinec 2018

Inteligentní dopravní systémy – Lokalizovaná komunikace –
Část 1: Rychlý síťový a transportní protokol (FNTP)

ČSN
ISO 29281-1

01 8405

 

Intelligent transport systems – Localized communications –
Part 1: Fast networking & transport layer protocol (FNTP)

Systèmes intelligents de transport – Communications localisées –
Partie 1: Réseautique rapide et protocole de la couche transport

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 29281-1:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 29281-1:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 29281-1 (01 8405) z listopadu 2013.

Anotace obsahu

Tato norma stanoví protokol FNTP pro sítě a transportní vrstvy stanice ITS. Norma uvádí formáty zprávy a odpovídající postupy základního protokolu pomocí odkazu na ISO TS 16460. Dále norma uvádí další požadavky na provoz FNTP v kontextu stanice ITS, který stanoví ISO 21217.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny v porovnání s předchozím vydáním jsou následující:

    úplná technická revize na podporu společného formátu zprávy stanoveného v ISO TS 16460, který je harmonizován s IEEE WAVE;

    ASN.1 byl dán do souladu s posledním vývojem v ISO/TC 204;

    byla přidána podpora managementu toku informací;

    byla přidána normativní příloha týkající se zkoušení shody, která obsahuje formulář PICS.

Informace o citovaných dokumentech

ISO/IEC 8825-2 dosud nezavedena

ISO/TS 16460 nezavedena

ISO 17419 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 17419 (01 8480) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní systémy – Klasifikace a management aplikací ITS v globálním kontextu

ISO 21217 zavedena v ČSN ISO 21217 (01 8400) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Architektura

ISO 21218 zavedena v ČSN ISO 21218 (01 8402) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Podpora technologie přístupu k médiu

ISO 24102-3 dosud nezavedena

ISO 24102-4 dosud nezavedena

ISO 24102-6 zavedena v ČSN ISO 24102-6 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infra-
struktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Management stanice ITS – Část 6: Management toku informací

Souvisící ČSN

ČSN ISO 29281-2 (01 8405) Inteligentní dopravní systémy – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zaří-
zení
(CALM) – Připojení CALM k síti non-IP – Část 2: Podpora stávajících používaných komunikačních rozhraní

ČSN ISO/IEC 9646-7 (36 9647) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Metodologie a základní struktura zkoušení shody – Část 7: Prohlášení o shodě implementace

ČSN ISO/IEC 8824-1:2017 (36 9632) Informační technologie – Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz