ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140; 91.100.50                                                                                                                     Prosinec 2018

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem

ČSN
EN 13302

65 7074

 

Bitumen and bituminous binders – Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus

Bitumes et liants bitumineux – Détermination de la viscosité dynamique des liants bitumineux à l’aide d’un viscosimètre tournant

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der dynamischen Viskosität von bitumenhaltigem Bindemittel
mit einem Viskosimeter mit rotierender Spindel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13302:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13302:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13302 (65 7074) ze září 2010.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 58 zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 12594 zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN 12597 (65 7000) Asfalty a asfaltová pojiva – Terminologie

ČSN EN 15326+A1 (65 7021) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení hustoty a specifické hmotnosti – Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou

ČSN EN ISO 4259-1 (65 6003) Ropa a ropné výrobky – Preciznost metod a výsledků měření – Část 1: Stanovení údajů o preciznosti ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN EN ISO 4259-2 (65 6003) Ropa a ropné výrobky – Preciznost metod a výsledků měření – Část 2: Výklad a použití údajů o preciznosti ve vztahu ke zkušebním metodám

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 5.3 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, Ing. David Matoušek; spolupráce: Ing. Jiří Plitz

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 13302
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Červen 2018

ICS 75.140; 91.100.50                                                                                                Nahrazuje EN 13302:2010

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem

Bitumen and bituminous binders – Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus

Bitumes et liants bitumineux – Détermination
de la viscosité dynamique des liants bitumineux à l’aide d’un viscosimètre tournant

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der dynamischen Viskosität von bitumenhaltigem Bindemittel mit einem Viskosimeter mit rotierender Spindel

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-02-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 13302:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata metody.............................................................................................................................................................................. 7

5......... Přístroje a pomůcky......................................................................................................................................................................... 7

6......... Vzorkování........................................................................................................................................................................................ 9

7......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 9

7.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

7.2...... Asfaltová pojiva (nemodifikovaná nebo modifikovaná).......................................................................................................... 9

7.2.1... Příprava analytického vzorku........................................................................................................................................................ 9

7.2.2... Předehřívání a plnění nádobky na vzorek.................................................................................................................................. 9

7.2.3... Měření.............................................................................................................................................................................................. 10

7.2.4... Zkušební podmínky....................................................................................................................................................................... 10

7.3...... Asfaltové emulze........................................................................................................................................................................... 10

7.4...... Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva........................................................................................................................................ 11

8......... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 12

9......... Preciznost....................................................................................................................................................................................... 12

9.1...... Opakovatelnost.............................................................................................................................................................................. 12

9.2...... Reprodukovatelnost...................................................................................................................................................................... 12

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13302:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 336 Asfaltová pojiva, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2018 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13302:2010.

Hlavní technické změny v porovnání s předchozím vydáním jsou:

    zpřesnění postupu přípravy vzorku u ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv (článek 7.4.1 a 7.4.3);

    články 7.3.8 a 7.4.9 (v EN 13302:2010) ke stanovení viskozity v závislosti na smykové rychlosti u nenewtonských asfaltových emulzí a ředěných a fluxovaných asfaltů se změnily do obecné poznámky;

    přesnější popis použití poloměru R1 a R2 v obrázku 1, článku 5.1 a kapitoly 10;

    článek 5.2: uvedena možnost použití přístroje DSR.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument určuje metodu pro stanovení dynamické viskozity různých asfaltových pojiv: modifikovaných a nemodifikovaných asfaltových pojiv, asfaltových emulzí, ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv, rotačním vřetenovým viskozimetrem (souosým viskozimetrem).

Jsou uvedeny standardní aplikační teploty. Je-li to požadováno, může se dynamická viskozita měřit i při jiných teplotách. Podobně se uvádí viskozita při standardních smykových rychlostech. Je-li to požadováno, může se provést rozšířené měření při různých smykových rychlostech.

VÝSTRAHA – Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz