ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.50                                                                                                                               Prosinec 2018

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility

ČSN
EN 13589

65 7107

 

Bitumen and bituminous binders – Determination of the tensile properties of modified bitumen by the force ductility method

Bitumes et liants bitumineux – Détermination des caractéristiques de traction des bitumes modifiés par la méthode de force ductilité

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Streckeigenschaften von modifizierten Bitumen mit dem Kraft-Duktilitäts-Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13589:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13589:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13589 (65 7107) ze září 2008.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 58 zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 12594 zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

EN 13398 zavedena v ČSN EN 13398 (65 7101) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN 13074-1 (65 7045) Asfalty a asfaltová pojiva – Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv – Část 1: Zpětné získání odpařováním

ČSN EN 13074-2 (65 7045) Asfalty a asfaltová pojiva – Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv – Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním

ČSN EN 13587 (65 7106) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu

ČSN EN 1431 (65 7048) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

Vypracování normy

Zpracovatel: PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, Ing. David Matoušek; spolupráce: Ing. Jiří Plitz

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 13589
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Červen 2018

ICS 91.100.50                                                                                   Nahrazuje EN 13589:2008, EN 13703:2003

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility

Bitumen and bituminous binders – Determination of the tensile properties of modified bitumen by the force ductility method

Bitumes et liants bitumineux – Détermination
des caractéristiques de traction des bitumes modifiés par la méthode de force ductilité

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Streckeigenschaften von modifizierten Bitumen
mit dem Kraft-Duktilitäts-Verfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-07-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 13589:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata metody.............................................................................................................................................................................. 7

5......... Přístroje a pomůcky......................................................................................................................................................................... 7

6......... Příprava a uchovávání vzorků....................................................................................................................................................... 8

7......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 8

8......... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 8

9......... Preciznost.......................................................................................................................................................................................... 9

9.1...... Opakovatelnost................................................................................................................................................................................ 9

9.2...... Reprodukovatelnost........................................................................................................................................................................ 9

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

Příloha A (normativní) Specifikační kritéria kohezní energie............................................................................................................ 11

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 12

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13589:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 336 Asfaltová pojiva, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2018 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13589:2008 a EN 13703:2003.

Tento dokument obsahuje v porovnání s EN 13589:2008 následující změny:

    aktualizované citované dokumenty;

    další termíny a definice;

    odstraněno stanovení deformační energie podle EN 13703;

    do normy dány metody výpočtu deformační energie;

    aktualizována bibliografie;

    časový rámec zkoušky EN 13589 sloučen s EN 13587;

    termín „konvenční energie“ přejmenován na „kohezní energie“;

    ve shodě s interními předpisy CEN/CENELEC – Část 3:2011, článek 6.6.8.3: „Každá skupina tří cifer čtena vlevo a vpravo od znaku čárky se odděluje malou mezerou od předchozích nebo následujících cifer s výjimkou čtyřciferných čísel označujících roky“;

    ve shodě s interními předpisy CEN/CENELEC – Část 3 – červen 2015, článek 6.6.8.1: „Ve všech jazykových verzích musí být desetinná tečka čárkou na lince“.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje způsob stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv původních, zbytkových, zpětně získaných nebo po zkoušce stárnutí, zejména pak asfaltů polymerem modifikovaných pomocí zkoušky silové duktility.

Práce (smluvní energie) zjištěná během zkoušky silové duktility je kritériem posouzení kvality těchto materiálů.

VÝSTRAHA – Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz