ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                               Prosinec 2018

Stavba vozovek – Kalové vrstvy

ČSN 73 6130

 

Road building – Slurry surfacing

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6130 z října 2016.


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny, definice a značky a označování................................................................................................................................... 7

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

3.1.2... Složky kalové vrstvy a ostatní termíny......................................................................................................................................... 7

3.2...... Značky a označování...................................................................................................................................................................... 8

4......... Užití ve vozovce............................................................................................................................................................................... 8

4.1...... Emulzní kalový zákryt (EKZ).......................................................................................................................................................... 8

4.2...... Emulzní mikrokoberec (EMK)....................................................................................................................................................... 8

4.3...... Emulzní mikrokryt (EMKR)............................................................................................................................................................. 9

5......... Stavební materiály........................................................................................................................................................................ 10

5.1...... Kamenivo........................................................................................................................................................................................ 10

5.2...... Pojivo............................................................................................................................................................................................... 10

5.3...... Přísady............................................................................................................................................................................................. 11

5.4...... Záměsová voda............................................................................................................................................................................. 11

6......... Směs pro kalové vrstvy................................................................................................................................................................ 11

6.1...... Složení............................................................................................................................................................................................. 11

6.2...... Návrh............................................................................................................................................................................................... 12

6.3...... Technické požadavky................................................................................................................................................................... 12

7......... Stavební práce............................................................................................................................................................................... 12

7.1...... Stavební mechanizmy.................................................................................................................................................................. 12

7.2...... Podmínky pokládky....................................................................................................................................................................... 12

7.3...... Příprava podkladu......................................................................................................................................................................... 12

7.4...... Provádění prací.............................................................................................................................................................................. 13

7.4.1... Spojovací postřik........................................................................................................................................................................... 13

7.4.2... Výroba směsi................................................................................................................................................................................. 13

7.4.3... Pokládka kalové směsi................................................................................................................................................................ 13

7.4.4... Hutnění............................................................................................................................................................................................ 14

7.4.5... Spoje a jejich ošetření.................................................................................................................................................................. 14

7.5...... Omezení silničního provozu........................................................................................................................................................ 14

7.6...... Předpokládaná doba životnosti.................................................................................................................................................. 14

8......... Zkoušení a kontrola....................................................................................................................................................................... 15

8.1...... Druhy zkoušek............................................................................................................................................................................... 15

8.2...... Zkoušení kalové vrstvy................................................................................................................................................................. 15

8.2.1... Zkouška typu (TAIT)...................................................................................................................................................................... 15

8.2.2... Kontrolní zkoušky.......................................................................................................................................................................... 15

8.3...... Zkoušení při provádění prací....................................................................................................................................................... 16

8.4...... Četnost provádění kontrolních zkoušek.................................................................................................................................... 16

8.4.1... Provádění kontrolních zkoušek................................................................................................................................................... 17

8.4.2... Přípustné odchylky........................................................................................................................................................................ 17

9......... Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí................................................................................... 17

Strana

9.1...... Fluxované asfaltové emulze....................................................................................................................................................... 17

9.2...... Ochrana zdraví při práci............................................................................................................................................................... 17

9.3...... Ochrana životního prostředí........................................................................................................................................................ 18

Příloha A (normativní) Specifikace emulzních kalových vrstev (v souladu s ČSN EN 12273)................................................... 19

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 21

 

 

Předmluva

Tato norma představuje národní aplikaci specifikací ČSN EN 12273 a zahrnuje požadavky na provádění kalových vrstev.

Změny proti předchozím normám

Do této normy jsou zapracovány požadavky souvisejících evropských norem pro používané materiály.

Dále norma obsahuje oproti předcházejícímu vydání následující změny:

a)   byly doplněny používané frakce kameniva v souladu s platnými evropskými normami;

b)   byly upraveny a optimalizovány čáry zrnitosti pro kalové směsi;

c)   byly upraveny hodnoty zbytkového pojiva v jednotlivých typech kalových směsí;

d)   byly upřesněny požadavky na přípravu podkladu před provedením úprav z kalových směsí;

e)   byly upřesněny požadavky pro omezení silničního provozu v případě provádění kalových úprav;

f)    nově bylo rozčleněno zkoušení prováděných úprav (kontrolní zkoušky a zkoušky při provádění prací) a jejich četnosti;

g)   v příloze A byly upřesněny požadavky na hodnotu PSV u používaných frakcí kameniva.

Souvisící ČSN

ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

ČSN EN 933-4 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 4: Stanovení tvaru zrn – Tvarový index

ČSN EN 1097-8 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti

Souvisící předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizační podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. V České republice provádí adaptaci na toto nařízení zákon č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povo-
lování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. David Matoušek; spolupráce: Ing. Václav Valentin

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na provádění a zkoušení emulzních kalových zákrytů a mikrokoberců za studena při povrchové úpravě vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (např. chodníků a cyklostezek).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz