ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.10                                                                                                                               Prosinec 2018

Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy –
Část 3: Vrstva z válcovaného betonu

ČSN 73 6124 -3

 

Road building – Hydraulically Bound Mixture Courses –
Part 3: Roller Compacted Concrete


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice; značky a označování................................................................................................................................... 5

4......... Užití ve vozovce............................................................................................................................................................................... 5

4.1...... Užití vrstev z válcovaného betonu ve vozovce........................................................................................................................... 5

4.2...... Tloušťka vrstev................................................................................................................................................................................. 5

5......... Podklad.............................................................................................................................................................................................. 5

6......... Stavební materiály a směsi........................................................................................................................................................... 5

6.1...... Kamenivo.......................................................................................................................................................................................... 5

6.2...... Směsi pro vrstvy z válcovaného betonu...................................................................................................................................... 7

7......... Stavební práce................................................................................................................................................................................. 9

7.1...... Výroba a doprava směsi válcovaného betonu.......................................................................................................................... 9

7.2...... Podmínky provádění....................................................................................................................................................................... 9

7.3...... Rozprostírání..................................................................................................................................................................................... 9

7.4...... Hutnění............................................................................................................................................................................................ 10

7.5...... Úprava povrchu............................................................................................................................................................................. 11

7.6...... Ošetřování a ochrana povrchu.................................................................................................................................................... 11

7.7...... Smršťovací spáry.......................................................................................................................................................................... 12

8......... Hodnocení shody.......................................................................................................................................................................... 12

8.1...... Zkoušky typu (TT); průkazní zkoušky......................................................................................................................................... 12

8.2...... Kontrolní zkoušky.......................................................................................................................................................................... 13

 

Předmluva

Tato norma navazuje na ČSN EN 14227-1 a stanovuje požadavky na konkrétní vlastnosti směsí pro vrstvy z válcovaného betonu výběrem hodnot z příslušných tříd a kategorií. Dále tato norma stanovuje požadavky na provádění a kontrolu krytových vrstev místních obslužných komunikací, účelových komunikací, parkovacích a odstavných ploch z válcovaného betonu.

Válcovaný beton patří mezi vrstvy stmelené hydraulickými pojivy, kterými se všeobecně zabývá ČSN 73 6124-1. Tato norma však neřeší v potřebném rozsahu technologii válcovaného betonu pro kryty vozovek. Proto na základě poptávky na trhu a zahraničních zkušeností byla pro válcovaný beton zpracována samostatná ČSN 73 6124-3. Případné rozpory mezi ČSN 73 6124-1 a touto normou vyplývají z vyšších kvalitativních požadavků na válcovaný beton určený pro kryty vozovek a proto je při výkladu těchto norem nelze uplatňovat.

Tato norma je jednou ze souboru norem pro stavbu vozovek:

ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6124-2 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 2: Mezerovitý beton

ČSN 73 6124-3 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 3: Vrstva z válcovaného betonu

Souvisící ČSN

ČSN EN 13286-1 (73 6185)Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. David Matoušek, spolupráce: Ing. Jan Zajíček

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky pro výrobu a pokládku směsí stmelených cementem podle ČSN EN 14227-1 třídy pevnosti C12/16 a vyšší, označovaných jako válcovaný beton, určených zejména pro kryty vozovek místních obslužných komunikací, účelových komunikací, parkovacích a odstavných ploch.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz