ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10; 97.040.20                                                                                                                 Prosinec 2018

Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně –
Část 1: Rožně na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 1860-1+A1

06 1207

 

Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing –
Part 1: Barbecues burning solid fuels – Requirements and test methods

Appareils, combustibles solides et allume-feu pour la cuisson au barbecue –
Partie 1: Barbecues utilisant les combustibles solides – Exigences et méthodes d’essai

Geräte, feste Brennstoffe und Anzündhilfen zum Grillen –
Teil 1: Grillgeräte für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1860-1:2013+A1:2017 včetně opravy   
EN 1860-1:2013+A1:2017/AC:2017-12. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1860-1:2013+A1:2017 including its corrigedum EN 1860-1:2013+A1:2017/AC:2017-12. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1860-1+A1 (06 1207) ze září 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1860-1:2013+A1:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1860-1+A1 ze září 2018 převzala EN 1860-1:2013+A1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem. Tato norma obsahuje změnu A1 z června 2017. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-1:2014 zavedena v ČSN EN 71-1:2015 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

EN 1860-2 zavedena v ČSN EN 1860-2 (06 1207) Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně – Část 2: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí pro rožně – Požadavky a zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN 06 1000 Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv – Termíny a definice

ČSN EN 1860-3 (06 1207) Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně – Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných ve spotřebičích k rožnění – Požadavky a zkušební metody

Souvisící předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. ze dne 19. ledna 2001, o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 3.5.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav, s. p., Centrum technické normalizace, IČO 00001490, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 1860-1:2013+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                     Červen 2017

ICS 75.160.10; 97.040.20                                                                                          Nahrazuje EN 1860-1:2013

Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně –
Část 1: Rožně na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody

Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing –
Part 1: Barbecues burning solid fuels – Requirements and test methods

Appareils, combustibles solides et allume-feu
pour la cuisson au barbecue –

Partie 1: Barbecues utilisant les combustibles solides – Exigences et méthodes d’essai

Geräte, feste Brennstoffe und Anzündhilfen
zum Grillen –
Teil 1: Grillgeräte für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-09-16 a obsahuje změnu 1 schválenou CEN dne 2017-04-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN 1860-1:2013+A1:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 9

4.1...... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 9

4.2...... Požadavky na součásti................................................................................................................................................................. 10

4.2.1... Rožňová mřížka, roštová plotna................................................................................................................................................. 10

4.2.2... Rožňový bodec.............................................................................................................................................................................. 10

4.2.3... Spalovací prostor........................................................................................................................................................................... 10

4.2.4... Popelník nebo popelníková zásuvka......................................................................................................................................... 12

4.2.5... Miska pro zachycování šťáv nebo odkapávací miska............................................................................................................ 12

4.2.6... Stojan............................................................................................................................................................................................... 12

4.2.7... Rukojeti nebo úchyty..................................................................................................................................................................... 13

4.2.8... Motorek............................................................................................................................................................................................ 14

5......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 14

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

5.2...... Tepelná zkouška........................................................................................................................................................................... 14

5.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

5.2.2... Tepelná zkouška při provozních podmínkách......................................................................................................................... 15

5.2.3... Zkouška bezpečnosti.................................................................................................................................................................... 16

5.3...... Hořlavost......................................................................................................................................................................................... 17

5.4...... Stabilita............................................................................................................................................................................................ 17

5.4.1... Rožně a kufříkové rožně.............................................................................................................................................................. 17

5.4.2... Stacionární rožně.......................................................................................................................................................................... 18

5.5...... Manipulace..................................................................................................................................................................................... 19

5.6...... Rožňová mřížka............................................................................................................................................................................. 19

5.7...... Zkouška průrazem........................................................................................................................................................................ 19

6......... Značení............................................................................................................................................................................................ 21

7......... Návod k obsluze............................................................................................................................................................................ 22

8......... !Obal"...................................................................................................................................................................................... 25

Příloha A (informativní) Předepsané výstrahy..................................................................................................................................... 27

Příloha B (informativní) !Odchylka – A"....................................................................................................................................... 33

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 34

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1860-1:2013+A1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 281 Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN dne 2017-04-30.

Tento dokument nahrazuje !EN 1860-1:2013".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Hlavní technické úpravy jsou následující:

a)   kapitola 3 Termíny a definice: upravena definice termínu „rožeň“ a zavádějí se termíny „uzavřené a otevřené rožně“;

b)   4.2.3.1: doplněno měření tloušťky;

c)   doplněn nový článek 4.2.4 Popelník nebo popelníková zásuvka;

d)   4.2.7: upravena tabulka 3;

e)   kapitola 5 Zkušební metody: upraveny metody zkoušení; doplněno použití tepelné zkoušky a bezpečnostní zkoušky;

f)    doplněna nová příloha A.

Tato evropská norma Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně sestává z dále uvedených částí:

Část 1: Rožně na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody

Část 2: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí pro rožně – Požadavky a zkušební metody

Část 3: Podpalovače pro rožně na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody

Část 4: Jednoúčelové rožně na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato norma je částí 1 evropské normy týkající se spotřebičů, pevných paliv a podpalovačů pro rožně, jejímž účelem je snížit rizika, která se mohou vyskytnout při spalování pevných paliv během rožnění a po rožnění.

Tato část se má používat spolu s částmi 2 a 3.

1 Předmět normy

Tato část této evropské normy platí pro rožně na pevná paliva, vyjma jednoúčelových rožňů. Rožně, které jsou určeny k případnému přestavění z jiných paliv na pevná paliva, mají rovněž splňovat tuto normu.

Tato evropská norma stanovuje požadavky na materiály, konstrukci, provedení, zkušební metody, značení a příslušné pokyny.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz