ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.020; 01.080.30; 71.020                                                                                                               Leden 2019

Schémata pro chemický a petrochemický průmysl –
Část 2: Grafické značky

ČSN
EN ISO 10628-2

01 3010

idt ISO 10628-2:2012

Diagrams for the chemical and petrochemical industry –
Part 2: Graphical symbols

Schémas de procédé pour l’industrie chimique et pétrochimique –
Partie 2: Symboles graphiques

Schemata für die chemische und petrochemische Industrie –
Teil 2: Graphische Symbole

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10628-2:2012. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10628-2:2012. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10628-2 (01 3010) ze srpna 2013.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 10628-2:2012 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 10628-2 ze srpna 2013 převzala EN ISO 10328-2:2012 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Toto vydání zahrnuje ve vztahu k předcházejícímu vydání ČSN EN ISO 10628:2002 následující změny:

    nové vydání normy je rozděleno na dvě samostatné části obsahující specifikace schémat a grafické značky;

    zobrazení grafických značek je v souladu s ISO 14617 a jsou doplněny další nové grafické značky.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 10209 zavedena v ČSN EN ISO 10209 (01 3101) Technická dokumentace – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci

ISO 14617 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO 14617 (01 3630) Grafické značky pro schémata

ISO 15519-1 zavedena v ČSN ISO 15519-1 (01 3015) Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl – Část 1: Obecná pravidla

ISO 81714 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN ISO 81714 (01 3790) Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů

IEC 81714 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 81714 (01 3790) Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů

Souvisící ČSN

ČSN EN 62424 ed. 2 (18 0415) Znázornění v technice řízení procesů – Požadavky v P&I schématech a pro výměnu dat mezi nástroji P&ID a PCE-CAE

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA obsahující český abecední rejstřík.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Leoš Mann, IČO 65312180

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace produktu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 10628-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Prosinec 2012

ICS 75.020; 01.080.30; 71.020                                                                              Nahrazuje EN ISO 10628:2000

Schémata pro chemický a petrochemický průmysl –
Část 2: Grafické značky
(ISO 10628-2:2012)

Diagrams for the chemical and petrochemical industry –
Part 2: Graphical symbols

(ISO 10628-2:2012)

Schémas de procédé pour l’industrie chimique
et pétrochimique –
Partie 2: Symboles graphiques
(ISO 10628-2:2012)

Schemata für die chemische und petrochemische Industrie –
Teil 2: Graphische Symbole
(ISO 10628-2:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-11-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2012 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 10628-2:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 10628-2:2012) vypracovala technická komise ISO/TC 10 Technická dokumentace.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10628:2000.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 10628-2:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 10628-2:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva. 6

1......... Předmět normy. 7

2......... Citované dokumenty. 7

3......... Termíny a definice. 7

4......... Struktura grafických značek. 7

5......... Grafické značky. 8

Příloha A (informativní) Anglický abecední rejstřík. 51

Bibliografie. 54

Národní příloha NA (informativní) Český abecední rejstřík. 55

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní norma byla vypracována v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským zemím k hlasování. Vydání jako mezinárodní normu vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členských zemí.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO není povinna odpovídat za identifikaci jakýchkoliv patentových práv.

ISO 10628-2 vypracovala technická komise ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu, subkomise SC 10 Doku-
mentace procesních zařízení a tpd-značky
.

První vydání ISO 10628-2 spolu s ISO 10628-1 (v přípravě) zrušuje a nahrazuje ISO 10628:1997, které bylo technicky revidováno.

ISO 10628 se společným názvem Schémata pro chemický a petrochemický průmysl sestává z těchto samostatných částí:

    Část 2: Grafické značky

Následující část je v přípravě:

    Část 1: Specifikace schémat

1 Předmět normy

Tato část ISO 10628 stanoví grafické značky pro zhotovování schémat pro chemický a petrochemický průmysl. Jedná se o oborovou aplikační normu souboru ISO 14617.

Tato část ISO 10628 nezavádí grafické značky pro elektrotechnická schémata, která jsou uvedena v IEC 60617.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz