ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110                                                                                                                                       Leden 2019

Technická dokumentace produktu – Odkazy částí

ČSN
EN ISO 6433

01 3108

idt ISO 6433:2012

Technical product documentation – Part references

Documentation technique de produits – Références des pièce

Technische Produktdokumentation – Positionsnummern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6433:2012. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6433:2012. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6433 (01 3108) z února 2013.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 6433:2012 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 6433 z února 2013 převzala EN ISO 6433:2012 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Toto vydání obsahuje ve vztahu k předcházejícímu vydání ČSN ISO 6433:1993 změny v uvádění množství identických částí, uvádění odkazů částí se společnou odkazovou čarou a je sjednocena terminologie v souladu s ISO 7573:2008.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 128-22:1999 zavedena v ČSN ISO 128-22:2001 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar

ISO 128-23:1999 zavedena v ČSN ISO 128-23:2004 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví

ISO 128-24:1999 zrušena, nahrazena ISO 128-24:2014 zavedenou v ČSN ISO 128-24:2018 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech

ISO 128-25:1999 zavedena v ČSN ISO 128-25:2001 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 25: Čáry na výkresech pro stavbu lodí

ISO 129-1:2004 zavedena v ČSN ISO 129-1:2005 (01 3130) Technické výkresy – Kótování a tolerování – Část 1: Všeobecná ustanovení

ISO 3098-0:1997 zrušena, nahrazena ISO 3098-1:2015 zavedenou v ČSN EN ISO 3098-1 (01 3115) Technická dokumentace – Písmo – Část 1: Obecná ustanovení

ISO 7573:2008 nezavedena

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Při užívání této normy je nutné rozlišovat a správně používat termíny odkaz části, číslo části a referenční označení. Vychází se z následujících pravidel a terminologie (viz ISO 10209).

Za část (part) se považuje jeden díl (součást) sestavy, nebo několik dílů (součástí) spolu spojených, které nejsou běžně určeny k rozebírání bez poškození. Sestava (assembly) je určité množství jednotlivých částí spolu sestavených pro plnění specifické funkce.

Odkaz části (part reference) představuje identifikaci jednotlivých částí sestavy a/nebo identifikaci samostatných částí na stejném výkresu (tj. odkazuje na výskyt/zobrazení typů předmětů v daném dokumentu). Referenční označení (reference designation) je identifikátor určitého předmětu, vytvořený s ohledem na systém, jehož složkou je předmět (tj. odkazuje na výskyt dílčích předmětů v definované struktuře podle IEC 81346-1). K jedinečnému identifikačnímu označení části v rámci určité organizace je určeno číslo části (part number).

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Leoš Mann, IČO 65312180

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace produktu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN ISO 6433
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Květen 2012

ICS 01.110                                                                                                           Nahrazuje EN ISO 6433:1994

Technická dokumentace produktu – Odkazy částí
(ISO 6433:2012)

Technical product documentation – Part references
(ISO 6433:2012)

Documentation technique de produits –
Refèrences des pièce
(ISO 6433:2012)

Technische Zeichnungen – Positionsnummern
(ISO 6433:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-05-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2012 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                 Ref. č. EN ISO 6433:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 6433:2012) vypracovala technická komise ISO/TC 10 Technická dokumentace, ve spolupráci s CCMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 6433:1994.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 6433:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 6433:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva. 6

1......... Předmět normy. 7

2......... Citované dokumenty. 7

3......... Obecné požadavky. 7

4......... Uvádění odkazů. 7

4.1...... Identifikátory. 7

4.2...... Provedení 7

4.3...... Stejné části 8

4.4...... Umístění 8

4.5...... Uspořádání 8

4.6...... Souvisící části 9

4.7...... Posloupnost číslování 9

5......... Příklad. 9

Příloha A (informativní) Odkazy částí s uvedením množství částí 10

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní norma byla vypracována v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským zemím k hlasování. Vydání jako mezinárodní normu vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členských zemí.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO není povinna odpovídat za identifikaci jakýchkoliv patentových práv.

ISO 6433 vypracovala technická komise ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu, subkomise SC 1 Základní ustanovení.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 6433:1981), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje pravidla pro uvádění odkazů částí v zobrazení sestavy, např. na výkresu sestavy, aby bylo možno identifikovat jednotlivé části (součásti) v souvisejícím seznamu částí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz