ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110                                                                                                                                       Leden 2019

Technická dokumentace produktu – Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů

ČSN
ISO 16016

01 3116

 

Technical product documentation – Protection notices for restricting the use of documents and products

Documentation technique de produits – Symboles et clauses de protection utilisés pour les documents et produits dont l’usage est réservé

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 16016:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 16016:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 16016 (01 3116) z února 2002.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma stanovuje základní ochranné nápisy zamezující zneužívání dokumentů a produktů. Kapitola 4 byla rozšířena o vyznačení ochrany topografie polovodičového výrobku a ochranné známky.

Informace o citovaných dokumentech

WIPO Standard ST.3 nezaveden

WIPO Standard ST.16 nezaveden

Souvisící ČSN

ČSN ISO 639-1:2003 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků – Část 1: Dvoupísmenný kód

ČSN EN ISO 3166-1:2015 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí

ČSN ISO 10303-1:2000 (97 4101) Automatizované průmyslové systémy a integrace – Prezentace dat o výrobku a jejich výměna – Část 1: Přehled a základní principy

Citované předpisy

Směrnice Rady 87/54/EHS (87/54/EEC) ze dne 16. prosince 1986, o právní ochraně topografií polovodičových výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 529/1991 Sb. ze dne 3. prosince 1991, o ochraně topografií polovodičových výrobků, v platném znění.

Rozhodnutí Rady 94/824/ES (94/824/EC) ze dne 22. prosince 1994, o rozšíření právní ochrany topografií polovodičových výrobků na osoby z členských zemí Světové obchodní organizace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017, o ochranné známce Evropské unie. V České republice je toto nařízení zavedeno zákonem č. 441/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003, o ochranných známkách, v platném znění.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Ke správnému chápání textu normy je dále uvedeno upřesnění některých ochranných nápisů.

Termín „ochranný nápis (protection notice) je definován jako nápis, který slouží k předcházení zneužití dokumentu, produktu nebo služby, jejichž užívání je vyhrazeno. Ochranný nápis představuje vyznačení ochranných práv stanoveným zjednodušeným způsobem v dokumentu, na produktu, jeho části nebo obalu nebo na příslušenství služby.

Termín „výhrada autorského práva (copyright notice)“ znamená vyznačení existence autorského práva uvedením nositele autorských práv. Výhrada autorského práva pro nikoho nezakládá autorské právo k dílu, informuje pouze o aktuálním nositeli autorských práv k dílu. K účinnosti výhrady je třeba, aby výhrada byla uvedena na všech exemplářích díla, a to od prvního vydání/uveřejnění.

Termín „výhrada práva ke zvukovému záznamu (sound recording (phonogram) copyright notice)“ znamená vyznačení existence práva ke zvukovému záznamu uvedením nositele práv ke zvukovému záznamu. Práva ke zvukovému záznamu jsou uvedena v Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací (Římská úmluva) z roku 1961. Existence práva ke zvukovému záznamu se vyznačí velkým písmenem P v kroužku nebo oblých závorkách s připojením jména nositele práv ke zvukovému záznamu a roku prvního vydání.

Vyznačení ochranného práva ke zvukovému záznamu není uvedeno v ISO 16016. Velkým písmenem P v kroužku se podle 4.3 v ISO 16016 vyznačuje existence patentu v dokumentu nebo na produktu.

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 a 5.1 doplněny národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje UCS kódy pro znaky indikující ochranný nápis a česko-anglický slovník použitých výrazů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Leoš Mann, IČO 65312180

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace produktu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

MEZINÁRODNÍ NORMA

Technická dokumentace – Ochranné nápisy –                                                         ISO 16016
zamezující zneužití dokumentů a produktů                                                                Druhé vydání
                                                                                                                                                2016-04-01

ICS 01.110

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Vyznačení ochranných práv.......................................................................................................................................................... 8

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

4.2...... Autorské právo................................................................................................................................................................................. 8

4.3...... Patenty a užitné vzory..................................................................................................................................................................... 9

4.4...... Průmyslové vzory............................................................................................................................................................................ 9

4.5...... Ochrana topografie polovodičového výrobku............................................................................................................................ 9

4.6...... Zapsaná ochranná známka........................................................................................................................................................... 9

4.7...... Použití.............................................................................................................................................................................................. 10

5......... Znění ochranného nápisu dokumentů...................................................................................................................................... 10

5.1...... Úplné znění.................................................................................................................................................................................... 10

5.2...... Zkrácené znění.............................................................................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní) Překlady ochranného nápisu uvedeného v 5.1........................................................................................ 11

Národní příloha NA (informativní) UCS kódy pro znaky a slovník použitých výrazů.................................................................... 14

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2016, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňujeme na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových práv obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je zodpovědná komise ISO/TC10 Technická dokumentace produktu, subkomise SC1 Základní ustanovení.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 16016:2000) a je jeho revizí menšího rozsahu.

Úvod

Existence ochrany dokumentu a výrobku a její vyjádření jsou prvotně orientovány na naplnění požadavků průmyslových vlastnických práv a autorského práva. Pro upozornění uživatelů na právní ochranu se doporučuje umístit na dokument ochranný nápis, zamezující nedovolené užití dokumentů a produktů.

Běžně se plná ochrana sjednává pouze ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami. Ochranné nápisy uvedené v této mezinárodní normě slouží k upozornění na tuto skutečnost. Jsou formulovány tak, aby zjednodušeným způsobem poskytovaly ochranu nebo jiné dodatečné záruky autorům a držitelům průmyslových a obchodních ochranných práv.

Vyžadují-li národní zákony další nebo jiné požadavky pro vnitrostátní obchod, například užití národního jazyka, musí být respektovány.

Uvedené WIPO standardy je možné obdržet od:

World Intellectual Property Organization

34 chemin des Colombettes

CH-1211 Geneva 20

http://www.wipo.int/portal/en/index.html

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje ochranné nápisy, které slouží k předcházení zneužití dokumentů a produktů, jejichž užívání je vyhrazeno.

Prostřednictvím jednotného textu upozorňují ochranné nápisy na existenci průmyslového vlastnického práva nebo autorského práva. Dále ochranné nápisy upozorňují na to, že držitel práv uplatňuje zákonnou ochranu v celém rozsahu a tím se omezuje užití dotčených dokumentů a produktů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz