ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.40                                                                                                                               Prosinec 2018

Zařízení a povrch dětského hřiště –
Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušební metody pro skluzavky

ČSN
EN 1176-3
ed. 2

94 0515

 

Playground equipment and surfacing –
Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides

Équipements et sols d’aires de jeux –
Partie 3: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires spécifiques aux toboggans

Spielplatzgeräte und Spielplatzböden –
Teil 3: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Rutschen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1176-3:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1176-3:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1176-3 ed. 2 (94 0515) z dubna 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1176-3:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1176-3 ed. 2 z dubna 2018 převzala EN 1176-3:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1176-1:2017 zavedena v ČSN EN 1176-1:2018 ed. 2 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN EN 1177 (94 0516) Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k evropské předmluvě doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 1176-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Říjen 2017

ICS 97.200.40                                                                                                           Nahrazuje EN 1176-3:2008

Zařízení a povrch dětského hřiště –
Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody
pro skluzavky

Playground equipment and surfacing –
Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides

Équipement et sols d’aires de jeux –
Partie 3: Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires spécifiques aux toboggans

Spielplatzgeräte und Spielplatzböden –
Teil 3: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Rutschen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-08-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                         Ref. č. EN 1176-3:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Bezpečnostní požadavky............................................................................................................................................................... 7

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

4.2...... Přístup................................................................................................................................................................................................ 7

4.3...... Startovní úsek................................................................................................................................................................................... 9

4.3.1... Délka a úhel...................................................................................................................................................................................... 9

4.3.2... Ochranná bariéra............................................................................................................................................................................. 9

4.3.3... Šířka................................................................................................................................................................................................... 9

4.3.4... Boční ochrana (stran)................................................................................................................................................................... 10

4.4...... Kluzná část..................................................................................................................................................................................... 10

4.4.1... Délka a sklon.................................................................................................................................................................................. 10

4.4.2... Šířka................................................................................................................................................................................................. 10

4.4.3... Skluzavky a jejich profil................................................................................................................................................................ 11

4.5...... Dojezdová část.............................................................................................................................................................................. 13

4.6...... Povrch skluzavky........................................................................................................................................................................... 14

4.7...... Volný prostor.................................................................................................................................................................................. 14

4.8...... Dopadová plocha.......................................................................................................................................................................... 15

4.9...... Tunelové skluzavky a smíšené tunelové skluzavky............................................................................................................... 16

4.9.1... Volný prostor.................................................................................................................................................................................. 16

4.9.2... Umístění.......................................................................................................................................................................................... 16

5......... Protokoly o zkoušce...................................................................................................................................................................... 16

6......... Značení............................................................................................................................................................................................ 16

Příloha A (informativní) Odchylky typu A............................................................................................................................................... 17

Příloha B (informativní) Vysvětlení a odůvodnění týkající se přímých kluzných částí.................................................................. 18

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 19


 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1176-3:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 136 Sporty, dětská hřiště a ostatní potřeby a zařízení pro rekreaci, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1176-3:2008.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání této části EN 1176 jsou následující:

a)   byla zrušena definice zvlněné skluzavky;

b)   byl přepracován obrázek pro zobrazení polohy úseků skluzavky (viz obrázek 2);

c)   byla snížena výška volného pádu, jestliže je startovní úsek snadno přístupný a není opatřen ochranou;

d)   maximální délka počátečního přímého úseku skluzavky a druhého úseku skluzavky po zatočení (4.4.1 a příloha B);

e)   vylepšení tabulky 1 – naklonění dojezdového úseku u malých skluzavek;NP1)

f)    zmenšení dopadové plochy pro skluzavky typu 1, jestliže je kluzná část max. 1 500 mm;

g)   změněn obrázek 5 – Použití šablony na obloukový profil kluzného úseku;

h)   začátek volného prostoru na skluzavkách;

i)    přidána odchylka typu A pro Rumunsko.

Tento dokument je jednou z částí souboru norem týkajícího se zařízení a povrchů dětského hřiště a sestávajícího z těchto částí:

    Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

    Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

    Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

    Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky

    Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

    Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

    Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

    Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená zařízení

    Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

Tato část EN 1176 by měla být použita ve spojitosti s EN 1176-1, EN 1176-7 a EN 1177.

Pro dětská nafukovací zařízení viz EN 14960 Nafukovací hrací zařízení – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje další bezpečnostní požadavky pro skluzavky určené pro trvalou instalaci pro děti. Účelem je poskytnout ochranu uživateli před možným nebezpečím při použití. Kde hlavní hrací činností není klouzání, smí být souvisící požadavky této části EN 1176 využity přiměřeně.

Tento dokument se nevztahuje na vodní skluzavky, na dráhy, kde se užívají kolečkové brusle, ani na skluzavky používané s přídavným zařízením, jako jsou např. matrace nebo sáňky. Tento dokument se netýká nakloněných rovin opatřených zábradlím (skloněné rovnoběžné zábrany), které nejsou specifikovány v návodu pro uživatele ke hraní.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Tento bod nebyl v normě realizován.

Zdroj: www.cni.cz