ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.080.99                                                                                                                               Prosinec 2018

Polovodičové součástky – Polovodičové rozhraní
pro automobilová vozidla –
Část 3: Otřesy poháněný sběr piezoelektrické energie pro senzory automobilových vozidel

ČSN
EN IEC 62969- 3

35 8801

idt IEC 62969-3:2018

Semiconductor devices – Semiconductor interface for automotive vehicles –
Part 3: Shock driven piezoelectric energy harvesting for automotive vehicle sensors

Dispositifs à semiconducteurs – Interface à semiconducteurs pour les véhicules automobiles –
Partie 3: Récupération de l’énergie piézoélectrique produite par les chocs pour les capteurs de véhicules automobiles

Halbleiterbauelemente – Halbleiterschnittstelle für Automobile –
Teil 3: Stoßgeführtes piezoelektrisches Energie-Harvesting bei Sensoren für Automobile

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62969-3:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62969-3:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje termíny, definice, značky, uspořádání a zkušební metody, které se mohou prakticky používat pro stanovení a určení pracovních charakteristik u součástek pro senzory automobilových vozidel, které pracují na principu otřesem poháněným sběrem piezoelektrické energie.

Tento dokument je možno také použít pro sběr energie pro motocykly, automobily, autobusy, nákladní vozidla a jejich příslušné strojní podsystémy bez omezení, co se týče technologie a velikosti.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60749-5 zavedena v ČSN EN 60749-5 ed. 2 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci

IEC 60749-10 zavedena v ČSN EN 60749-10 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 10: Mechanické údery

IEC 60749-12 zavedena v ČSN EN IEC 60749-12 ed. 2 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet

IEC 62830-1 zavedena v ČSN IEC 62830-1 (35 8794) Polovodičové součástky – Polovodičové součástky pro sběr a generování energie – Část 1: Sběr piezoelektrické energie založený na vibracích

Souvisící ČSN

ČSN EN 62047-5:2012 (35 8775) Polovodičové součástky – Mikroelektromechanické součástky – Část 5: Spínače RF MEMS

ČSN EN 62047-7:2012 (35 8775) Polovodičové součástky – Mikroelektromechanické součástky – Část 7: MEMS BAW filtr a duplexer pro řízení a výběr rádiových kmitočtů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: VUT FEKT Brno, IČO 00216305, Doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz