ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.50; 29.140.99                                                                                                                 Prosinec 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací
zařízení – Moduly LED (zařízení typ 6)

ČSN
EN IEC 62386-207
ed. 2

36 0540

idt IEC 62386-207:2018

Digital addressable lighting interface –
Part 207: Particular requirements for control gear – LED modules (device type 6)

Interface d’éclairage adressable numérique –
Partie 207: Exigences particulières pour les appareillages de commande – Modules de LED (dispositifs de type 6)

Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung –
Teil 207: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – LED-Module (Gerätetyp 6)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62386-207:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62386-207:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-05-17 se nahrazuje ČSN EN 62386-207 (36 0540) z dubna 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru IEC 62386 specifikuje sběrnicový systém pro řízení digitálních signálů elektronického osvětlovacího zařízení, který je v souladu s požadavky souboru IEC 61347 a zařízení je doplněno o stejnosměrné napájení.

Tento dokument je použitelný pouze pro ovládací zařízení podle IEC 62386-102:2014 a IEC 62386-102:2014/ZMĚNA 1 spojená s moduly LED. Požadavky na zkoušení jednotlivých výrobků během výroby nejsou zahrnuty.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 62386-207:2018 dovoleno do 2021-05-17 používat dosud platnou ČSN EN 62386-207 (36 0540) z dubna 2010.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

a)   byla změněna definice doby rychlého stmívání;

b)   obvod naprázdno a zkratový obvod byly vypuštěny;

c)   byla vypuštěna funkce manuálního výběru;

d)   výběr stmívací křivky byl přesunut do samostatné části;

e)   zvýšení zátěže, snížení zátěže a referenční měření byly přesunuty do samostatných částí;

f)    ovládací zařízení s tepelnou ochranou a tepelná ochrana světelného zddroje byly přesunuty do samostatných částí;

g)   integrované LED moduly byly přesunuty do samostatné části;

h)   byl vyjasněn odkaz na chybové bity v IEC 62386-102;

i)    byly odstraněny následující příkazy: ENABLE CURRENT PROTECTOR, DISABLE CURRENT PROTECTOR, QUERY POSSIBLE OPERATING MODES, QUERY SHORT CIRCUIT, QUERY OPEN CIRCUIT, QUERY CURRENT PROTECTOR ACTIVE, QUERY CURRENT PROTECTOR ENABLED, QUERY OPERATING MODE.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62386-101:2014 zavedena v ČSN EN 62386-101 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 101: Obecné požadavky – Komponenty systému

IEC 62386-102:2014 zavedena v ČSN EN 62386-102 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 102: Obecné požadavky – Ovládací zařízení

IEC 62386-216:2018 zavedena v ČSN EN IEC 62386-216:2018 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 216: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení – Informace o zátěži (zařízení typ 15)

IEC 62386-217:2018 zavedena v ČSN EN IEC 62386-217:2018 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 217: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení – Ovládací zařízení s tepelnou ochranou (zařízení typ 16)

IEC 62386-218:2018 zavedena v ČSN EN IEC 62386-218:2018 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 218: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení – Výběr stmívací křivky (zařízení typ 17)

IEC 62386-222:2018 zavedena v ČSN EN IEC 62386-222:2018 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 222: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení – Tepelná ochrana světelného zdroje (zařízení typ 21)

IEC 62386-224:2018 zavedena v ČSN EN IEC 62386-224:2018 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 224: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení – Nevyměnitelný světelný zdroj (zařízení typ 23)

Souvisící ČSN

ČSN EN 61347 (soubor) (36 0510) Ovládací zařízení pro světlené zdroje

ČSN EN 61347-1 ed. 3 (36 0510) Ovládací zařízení pro světlené zdroje – Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz