ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.080.20                                                                                                                                   Leden 2019

Průchodky pro použití při stejnosměrném napětí

ČSN
EN IEC/IEEE 65700

34 8160

idt IEC/IEEE 65700-19-03:2014

Bushings for DC application

Traversées pour application en courant continu

Durchführungen für Gleichspannungsanwendungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC/IEEE 65700:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC/IEEE 65700:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-02-20 se nahrazuje ČSN EN 62199 (34 8160) z března 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma je použitelná pro venkovní a vnitřní průchodky libovolného napětí, které se používají ve stejnosměrných systémech, pro kondenzátorové a plynem izolované průchodky použité jako komponenty olejových transformátorů pro měniče a vyhlazovacích tlumivek, a také pro stejnosměrné průchodky typu vzduch-vzduch. Norma neplatí pro kabelové koncovky, průchodky pro přístrojové transformátory, průchodky pro zkušební zdroje napájení, průchodky použité s plynnou izolací (jinou než vzduch při atmosférickém tlaku) vnější vzhledem k průchodce, průchodky pro průmyslové použití, průchodky pro použití v trakci a průchodky pro distribuční transformátory. V záležitosti obecných termínů a definic se tato norma odkazuje na IEC 60137 a definuje speciální používané termíny, provozní podmínky, jmenovité hodnoty, zkušební postupy a rovněž obecné mechanické a elektrické požadavky na průchodky pro použití při stejnosměrném napětí.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC/IEEE 65700:2018 dovoleno do 2021-02-20 používat dosud platnou ČSN EN 62199 (34 8160) z března 2006.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050 (soubor) zaveden v souboru ČSN IEC 60050 (35 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník

IEC 60060-1:2010 zavedena v ČSN EN 60060-1:2011 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím – Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

IEC 60071-1 zavedena v ČSN EN 60071-1 ed. 2 (33 0419) Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla

IEC 60071-5 zavedena v ČSN EN 60071-5 (33 0419) Koordinace izolace – Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu

IEC 60076-1 zavedena v ČSN EN 60076-1 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 1: Obecně

IEC 60076-2 zavedena v ČSN EN 60076-2 ed. 2 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny

IEC 60076-7 zavedena v ČSN IEC 60076-7 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 7: Směrnice pro zatěžování olejových výkonových transformátorů

IEC 60137:2008 zavedena v ČSN EN 60137 ed. 3:2009 (34 8043) Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V[1])

IEC 60270 zavedena v ČSN EN 60270 (34 5641) Technika zkoušek vysokým napětím – Měření částečných výbojů

IEC 60296 zavedena v ČSN EN 60296 ed. 2 (34 6738) Kapaliny pro elektrotechnické aplikace – Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače

IEC 60376 zavedena v ČSN EN 60376 (34 6740) Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních

IEC 60480 zavedena v ČSN EN 60480 (34 6724) Metodický pokyn pro kontrolu a úpravu fluoridu sírového (SF6) získaného z elektrických zařízení a specifikace pro jeho opětovné použití

IEC 60836 zavedena v ČSN EN 60836 ed. 2 (34 6731) Specifikace nepoužitých silikonových izolačních kapalin pro elektrotechnické účely

IEC 60867 zavedena v ČSN EN 60867 (34 6733) Izolační kapaliny – Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků

IEC 61245 dosud nezavedena

IEC 61378-2 zavedena v ČSN EN 61378-2 (35 1175) Transformátory pro měniče – Část 2: Transformátory pro použití ve vysokonapěťových stejnosměrných přenosových systémech (HVDC)

IEC 61462 zavedena v ČSN EN 61462 (34 8123) Kompozitní duté izolátory – Izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V – Definice, zkušební metody, kritéria přijetí a konstrukční doporučení

IEC 62155 zavedena v ČSN EN 62155 (34 8119) Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1 000 V

CISPR 16-1 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 55016-1 (34 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti

CISPR 18-2 nezavedena[2])

IEEE Std C57.19.00™-2004 nezavedena

IEEE Standards Dictionary Online nezaveden[3])

Souvisící ČSN

ČSN EN 60296 ed. 2 (34 6738) Kapaliny pro elektrotechnické aplikace – Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače

ČSN EN 60376 (34 6740) Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních

ČSN EN 60480 (34 6724) Metodický pokyn pro kontrolu a úpravu fluoridu sírového (SF6) získaného z elektrických zařízení a specifikace pro jeho opětovné použití

ČSN EN 60836 ed. 2 (34 6731) Specifikace nepoužitých silikonových izolačních kapalin pro elektrotechnické účely

ČSN EN 60867 (34 6733) Izolační kapaliny – Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC/IEEE 65700-19-03:2014

Mezinárodní normu IEC/IEEE 65700-19-03 vypracovala technická subkomise 36A Izolační průchodky technické komise IEC 36 Izolátory a subkomise pro průchodky komise IEEE-PES pro transformátory.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

36A/173/FDIS

36A/174/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad terminologie a seznam pro-
měnných kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN AZVN, z.s., IČO 65400739, Ing. Pavel Ryška, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.[1])    Platnost ČSN EN 60137 ed. 3:2009 končí dne 17.11.2020, kdy ji nahradí souběžně platná ČSN EN 60137 ed. 4 z května 2018, která odpovídá normě IEC 60137:2017.

[2])    ČSN CISPR 18-2+A1, která přejímala CISPR 18-2, byla zrušena a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

[3])    Předplatné je k dispozici na http://www.ieee.org/portal/innovate/products/standard/standards_dictionary.html.

Zdroj: www.cni.cz