Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.10;97.220.40

Leden 1998

Přilby pro jezdce na koních

ČSN
EN 1384

83 2168

 

 

 

Helmets for equestrian activities

Casques de protection pour sports hippiques

Schutzhelme für reiterliche Aktivitäten

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1384:1996. Evropská norma EN 1384:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1384:1996. The European Standard EN 1384:1996 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1384 (83 2168) z března 1997.

 

© Český normalizační institut, 1997
50648


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1384:1996 do soustavy norem ČSN.

Zatímco ČSN EN 1384 z března 1997 převzala EN 1384:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN 960 zavedena v ČSN EN 960 Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb (83 2140)

ISO 4892-1:1994 dosud nezavedena

ISO 4892-2:1994 dosud nezavedena

ISO 6487:1987 dosud nezavedena

 

Souvisící ČSN

ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby (83 2141)

ČSN EN 966 Přilby pro létání a podobné sporty (83 2162)

ČSN EN 1077 Přilby pro sjezdové lyžování (83 2164)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Jan Šafr

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1384

EUROPEAN STANDARD

Září 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.340.10; 97.220.40

 

Deskriptory: sports, riding, sportswear, helmets, safety, accident prevention, operating requirements, equipment specifications, mechanical properties, tests, shock resistance, marking, labeling

 

Přilby pro jezdce na koních

 

Helmets for equestrian activities

Casques de protection pour sports hippiques

Schutzhelme für reiterliche Aktivitäten

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-08-30. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvod

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

5

3

Termíny a definice

5

4

Konstrukční provedení

5

5

Požadavky

7

6

Zkoušení

8

7

Značení a označování štítky (etiketami)

15

Příloha A (informativní) - Alternativní postup pro umělé stárnutí

17

Příloha ZA (informativní) - Vztah mezi touto evropskou normou a Směrnicí EU pro osobní ochranné prostředky

18

 

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 158 „Ochranné přilby", jejíž sekretariát zajišť uje BSI.

Této evropské normě se nejpozději do března 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do března 1997.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC je zavedení této evropské normy závazné pro následující státy:

Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Island, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

Úvod

Ochrana poskytovaná přilbou závisí na okolnostech souvisejících s úrazem; nošení přilby nemusí vždy zabránit smrti nebo dlouhodobé invaliditě.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky pro ochranné přilby, které mají nebo nemají štítek, pro jezdce na koních (pro osoby zabývajícími se ježděním na koních).

Norma stanoví bezpečnostní požadavky zahrnující zkušební metody a funkční úrovně pro odolnost proti nárazu, odolnost proti průrazu, pevnost a účinnost uchycení náhlavní vložky a odolnost štítku proti deformaci, je-li jím přilba vybavena.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz