ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.020.70                                                                                                                               Prosinec 2018

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní –
Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí Ethernet

ČSN
EN IEC 61162- 450
ed. 2

36 7823

idt IEC 61162- 450:2018

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Digital interfaces –
Part 450: Multiple talkers and multiple listeners – Ethernet interconnection

Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes – Interfaces numériques –
Partie 450: Emetteurs multiples et récepteurs multiples – Interconnexion Ethernet

Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -systeme für die Seeschifffahrt – Digitale Schnittstellen –
Teil 450: Mehrere Datensender und mehrere Datenempfänger - Ethernet-Verbund

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61162-450:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61162-450:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2021-06-08 se nahrazuje ČSN EN 61162-450 (36 7823) z února 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje požadavky na rozhraní a metody zkoušek vysokorychlostní komunikace mezi palubním navigačním a radiokomunikačním zařízením a také mezi těmito systémy a dalšími lodními systémy, které se potřebují s navigačním a radiokomunikačním zařízením dorozumívat. Norma je založena na využití vhodného souboru existujících mezinárodních norem pro zajištění systému pro realizaci datového přenosu mezi přístroji palubní sítě Ethernet. Norma poskytuje vysokorychlostní a vysokokapacitní alternativu k normám IEC 61162-1 a IEC 61162-2 při zachování základního formátu dat těchto norem. Tato norma poskytuje vyšší kapacitu dat než IEC 61162-3. Tato norma specifikuje síť Ethernet sběrnicového typu, kde kterýkoliv přijímač může přijímat zprávy od kteréhokoliv vysílače.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61162-450:2018 dovoleno do 2021-06-08 používat dosud platnou ČSN EN 61162-450 (36 7823) z února 2012.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

a)   bylo přidáno filtrování síťového provozu založené na IGMP snoopingu;

b)   bylo doplněno vyvažování sítě;

c)   bylo přidáno nové zapouzdření PGN podle IEC 61162-3;

d)   byla přidána nová alternativa pro přenos binárního souboru: TCP/IP založen na radarech podle přílohy H normy IEC 62388:2007;

e)   byla přidána generální ověřovací značka „a:“ k podpoře řízení rizika kybernetické bezpečnosti.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60825-2 zavedena v ČSN EN 60825-2 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

IEC 60945 zavedena v ČSN EN 60945 (36 7821) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Všeobecné požadavky – Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

IEC 61162-1:2016 zavedena v ČSN EN 61162-1 ed. 4:2017 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

IEC 61162-3:2008zavedena v ČSN EN 61162-3:2009 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní – Část 3: Sériová síť datových zařízení

IEEE Std 802.3-2015 nezavedena

IETF RFC 768 nezavedena

IETF RFC 791 nezavedena

IETF RFC 792 nezavedena

IETF 793:1981 nezavedena

IETF RFC 826 nezavedena

IETF RFC 1112 nezavedena

IETF RFC 1918 nezavedena

IETF RFC 2236 nezavedena

IETF RFC 2474 nezavedena

IETF RFC 3376 nezavedena

IETF RFC 5000 nezavedena

IETF RFC 5227 nezavedena

IETF RFC 5424 nezavedena

NMEA 0183:2008 nezavedena

POZNÁMKA Normy internetové společnosti (ISOC) jsou k dispozici na webových stránkách IETF http://www.ietf.org. Novější aktualizace lze nalézt na adrese http://www.rfc-editor.org/rfcsearch.html

Souvisící ČSN

ČSN EN 60603-7 ed. 2 (35 4620) Konektory pro elektronická zařízení – Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory

ČSN EN 60603-7-3 ed. 2 (35 4620) Konektory pro elektronická zařízení – Část 7-3: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz

ČSN EN 60603-7-7 ed. 3 (35 4620) Konektory pro elektronická zařízení – Část 7-7: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 600 MHz

ČSN EN 61076-2-101 ed. 3 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 2-101: Kruhové konektory – Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou aretací M12

ČSN EN 61162-2 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

ČSN EN 61162-450:2012 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní – Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí Ethernet

ČSN EN 61162-460 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní – Část 460: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí Ethernet – Bezpečnost a ochrana sítě

ČSN EN 61174 ed. 3 (36 7827) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) – Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

ČSN EN 61754-20 ed. 2 (35 9244) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů – Část 20: Druh optických konektorů typu LC

ČSN EN 61996-1 ed. 2 (36 7841) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Palubní záznamník údajů plavby (VDR) – Část 1: Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

ČSN ISO/IEC 8859-1 (36 9111) Informační technologie – Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků – Část 1: Latinská abeceda č. 1

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz