ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.020                                                                                                                                  Prosinec 2018

Balení součástek pro automatickou montáž –
Část 5: Maticové nosiče

ČSN
EN IEC 60286-5
ed. 3

35 8292

idt IEC 60286-5:2018

Packaging of components for automatic handling –
Part 5: Matrix trays

Emballage de composants pour opérations automatisées –
Partie 5: Supports matriciels

Gurtung und Magazinierung von Bauelementen für automatische Verarbeitung –
Teil 5: Flachmagazine

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60286-5:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60286-5:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2021-05-30 se nahrazuje ČSN EN 60286-5 ed. 2 (35 8292) z února 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje obecné rozměry, tolerance a charakteristiky nosiče. To znamená pouze ty rozměry, které jsou podstatné pro manipulaci s nosiči pro dané účely a pro umístění a vyjímání součástek z nosičů. Maticové nosiče jsou navrženy pro usnadnění přepravy a manipulace s elektronickými součástkami během jejich zkoušení, sušení, přepravy/skladování a konečné montáži automatickým zařízením.

V této normě jsou uvedena obecná pravidla pro návrh maticových nosičů. Nově vyvinuté nosiče, pro které platí tato pravidla, se neuvádějí konkrétně. Nosiče, které vyhovují návrhovým pravidlům, uvedeným v této normě se označují jako „standardní nosiče“, a používají se tedy přednostně.

POZNÁMKA Maticové nosiče uvedené v příloze A, které nevyhovují návrhovým pravidlům uvedeným v této normě, se považují za „nestandardní nosiče“ a nepoužívají se přednostně.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60286-5:2018 dovoleno do 2021-05-30 používat dosud platnou ČSN EN 60286-5 ed. 2 (35 8292) z února 2005.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

a)   V tomto dokumentu jsou uvedena obecná pravidla pro návrh maticových nosičů. Nově vytvořené nosiče, které dodržují tato pravidla, nebudou uvedeny jednotlivě, pouze ty nosiče, které odpovídají zde popsaným pravidlům, jsou klasifikovány jako „standardní nosiče“ a jsou proto výhodné pro použití.

b)   Aktualizace maticových nosičů, které neodpovídají zde popsaným pravidlům, jsou považovány za „nestandardní nosiče“ a nejsou určeny pro použití, jsou uvedeny v příloze A.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz