ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.140                                                                                                                                       Leden 2019

Nábytek – Sedací nábytek – Křesla a pohovky – Základní rozměry a požadavky

ČSN 91 0611

 

Furniture – Seatting furniture – Armchairs and sofas – Basic dimensions and requirements

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 91 0611 ze srpna 1988.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 4

4......... Základní klasifikace křesel a pohovek......................................................................................................................................... 6

5......... Klasifikace nábytku......................................................................................................................................................................... 6

5.1...... Klasifikace podle výšky člověka................................................................................................................................................... 6

5.2...... Klasifikace podle hmotnosti člověka........................................................................................................................................... 6

6......... Rozměry a parametry křesel......................................................................................................................................................... 7

6.1...... Základní rozměry a parametry křesla.......................................................................................................................................... 7

6.2...... Rozměry a parametry společenského křesla............................................................................................................................. 7

6.3...... Rozměry a parametry odpočivného nízkého křesla................................................................................................................. 8

6.4...... Rozměry a parametry odpočivného vysokého křesla.............................................................................................................. 8

6.5...... Rozměry a parametry pro křeslo s lícní opěrkou (ušák)........................................................................................................... 9

6.6...... Rozměry pro dlouhé křeslo............................................................................................................................................................ 9

7......... Základní požadavky na rozměry pohovek.................................................................................................................................. 9

8......... Bezpečnostní požadavky............................................................................................................................................................. 11

9......... Tolerance a odchylky.................................................................................................................................................................... 11

10....... Zkoušení.......................................................................................................................................................................................... 12

11....... Návod k použití.............................................................................................................................................................................. 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

 

Předmluva

Změny proti předchozím normám

V porovnání s předchozím vydáním normy byly provedeny tyto změny:

    rozšíření normy o textové části;

    rozšíření kapitoly Termíny a definice a upřesnění definic;

    revidování rozměrů;

    přepracování kapitoly týkající se bezpečnosti;

    celková úprava a zpřesnění textu normy;

    informace o souvisících ČSN a právních předpisech.

Souvisící ČSN

ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní ustanovení

ČSN 91 0220 Nábytek sedací a lehací – Metoda zkoušení měkkosti

ČSN EN 1728 (91 0235) Nábytek bytový – Sedací nábytek – Zkušební metody pro stanovení pevnosti a trvanlivosti

ČSN EN 13759 (91 0219) Bytový nábytek – Sedací nábytek – Zkušební metody pro stanovení odolnosti sklápění

ČSN EN 16139 (91 0650) Nábytek – Pevnost trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový sedací nábytek

Souvisící právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES Text s významem pro EHP

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.; spolupráce: Ing. Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů, z.s., doc. Dr. Ing. Petr Brunecký, Mendelova univerzita v Brně

Technická normalizační komise: TNK 150 Nábytek

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje základní rozměry a požadavky na sedací nábytek používaný dospělými, jako jsou křesla a pohovky. Norma se nevztahuje na nábytek pro vzdělávací zařízení a instituce a dětský sedací nábytek.

Tato norma neobsahuje požadavky týkající se bezpečnosti elektřiny.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz