ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.50                                                                                                                                   Leden 2019

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochranných prostředků
na dřevo stanovená biologickými zkouškami –
Část 2: Značení

ČSN
EN 599-2

49 0672

 

Durability of wood and wood-based products – Efficacy of preventive wood preservatives as determined by biological tests 
Part 2: Labelling

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois Performances de produits préventifs de préservation du bois établies par des essais biologiques –
Partie 2: Etiquetage

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten – Anforderungen an vorbeugende Holzschutzmittel wie sie durch biologische Prüfungen ermittelt werden –
Teil 2: Kennzeichnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 599-2:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 599-2:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 599-2 (49 0672) z května 2017.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 599-2:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 599-2 z května 2017 převzala EN 599-2:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 335 zavedena v ČSN EN 335 (49 0080) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

EN 351-1 zavedena v ČSN EN 351-1 (49 0674) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku

EN 599-1:2009+A1:2013 zavedena v ČSN EN 599-1:2010+A1:2014 (49 0672) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami – Část 1: Specifikace podle tříd použití

EN 1001-2:2005 zavedena v ČSN EN 1001-2:2006 (49 0001) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Terminologie – Část 2: Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav s. p., Brno, IČO 00013251, Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 135 Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 599-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Říjen 2016

ICS 71.100.50                                                                                                            Nahrazuje EN 599-2:1995

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochraných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami –
Část 2: Značení

Durability of wood and wood-based products – Efficacy of preventive wood preservatives as determined by biological tests –
Part 2: Labelling

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois –Performances de produits préventifs de préservation
du bois établies par des essais biologiques –
Partie 2: Etiquetage

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten –
Anforderungen an vorbeugende Holzschutzmittel wie sie durch biologische Prüfungen ermittelt werden –
Teil 2: Kennzeichnung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-07-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 599-2:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Označování....................................................................................................................................................................................... 7

5......... Požadavky na označování............................................................................................................................................................. 8

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Název výrobku.................................................................................................................................................................................. 8

5.3...... Třída použití vhodná pro výrobek................................................................................................................................................. 8

5.4...... Postup aplikace................................................................................................................................................................................ 8

5.4.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.4.2... Povrchová aplikace......................................................................................................................................................................... 8

5.4.3... Hloubková aplikace......................................................................................................................................................................... 8

5.5...... Typ dřeva........................................................................................................................................................................................... 8

5.6...... Cílové organismy............................................................................................................................................................................. 8

5.7...... Aplikační dávky................................................................................................................................................................................ 8

Příloha A (informativní) Příklad poskytování informací o účinnosti na štítku.................................................................................... 9

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 10

 

 

Předmluva

Tento dokument (EN 599-2:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 38 Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 599-2:1995.

Významné technické rozdíly mezi tímto vydáním a EN 599-2:1995 jsou následující:

    kapitola 4, Klasifikace, kapitola 5, Informace poskytované výrobcem, a kapitola 6, Značení, byly sloučeny do jedné kapitoly 4, Označování, která stanovuje informace poskytované na štítku výrobku ve vztahu k jeho účinnosti;

    v příloze A je uveden příklad, jak poskytovat informace o účinnosti na štítku;

    upouští se od systému kódů pro klasifikaci a označování účinnosti ochranných prostředků na dřevo;

    byly aktualizovány Citované dokumenty a Bibliografie.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato část EN 599 je jednou z řady a měla by se používat společně s normami EN 599-1, EN 335, která popisuje třídy použití ošetřeného dřeva, a EN 351-1, která popisuje klasifikační systém pro dřevo ošetřené ochrannými prostředky z hlediska průniku ochranného prostředku a poskytuje pokyny pro požadavky na příjem prostředku. Potřeba ochrany dřeva závisí zčásti na přirozené trvanlivosti dřeva, proto by se tato část EN 599 měla používat ve spojení s EN 350 a EN 460.

Tento dokument se vztahuje pouze na ty aspekty označování výrobků, které se týkají účinnosti ochranných prostředků na dřevo. Další položky, které nejsou uvedeny v této normě, by se měly uvádět na štítku, pokud tak vyžaduje zákon.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na označování ochranných prostředků na dřevo podle jejich účinnosti a vhodnosti použití, a to pro každou z pěti tříd použití definovaných v EN 335.

Tato evropská norma se vztahuje na všechny ochranné prostředky na dřevo dodávané uživatelům v tekuté formě pro preventivní ošetření řeziva (konstrukčního a nekonstrukčního) proti dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a mořským organismům, jak je uvedeno v EN 1001-2 a EN 335. Tato evropská norma se vztahuje na prostředky pro preventivní ošetření proti houbám způsobujícím modrání zpracovaného dřeva, pouze pokud je součástí celkové preventivní účinnosti prostředku.

Tato evropská norma se nevztahuje na ochranné prostředky na dřevo dodávané uživatelům ve formě pasty, pevné látky nebo v kapslích, protože ty se nemohou zkoušet beze změny biologických zkoušek vyžadovaných v této normě. Tato evropská norma se nevztahuje na ochranné prostředky na dřevo pro dodatečné (likvidační) ošetření nebo na prostředky proti houbám způsobujícím barevné změny v bělovém dřevě čerstvého (nevyschlého) řeziva.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz