ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.070.30                                                                                                                                   Leden 2019

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) – Management hospodaření s energií – Provozní infrastruktury – Globální KPI –
Část 1: Obecné požadavky

ČSN
ETSI EN 305 200-1
V1.1.1

87 0026

 

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) – Energy management – Operational infrastructures – Global KPIs –
Part 1: General requirements

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 305 200-1 V1.1.1:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 305 200-1 V1.1.1:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje prostředí managementu hospodaření s energií provozních infrastruktur širokopásmových instalací, jejich vzájemné vztahy a hranice. Upřesňuje následující aspekty globálních klíčových ukazatelů výkonnosti ve vztahu k managementu hospodaření s energií pro provozní infrastrukturu širokopásmových instalací:

·       společné cíle s ohledem na spotřebu energie:

    spotřeba energie;

    efektivnost úkolů;

    opětovné využití energie;

    obnovitelná energie;

·       obecné požadavky pro všechny KPI specifikované v ostatních normách souboru ETSI EN 305 200 s ohledem na:

    rozšiřitelnost infrastruktury;

    rozvoj infrastruktury;

    formulaci a definování termínů;

    měřicí body a postupy;

·       používání KPI.

Vliv na životní prostředí a management hospodaření s různými zdroji energie jsou mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ETSI EN 305 200 (soubor) zaveden v souboru ETSI EN 305 200 (87 0026) Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) – Management hospodaření s energií – Provozní infrastruktury – Globální KPI

ETSI EN 305 200-2-1 zavedena v ČSN ETSI EN 305 200-2-1 V1.1.1 (87 0026) Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) – Management hospodaření s energií – Provozní infrastruktury – Globální KPI – Část 2: Specifické požadavky – Podčást 1: Stanoviště ICT

ETSI EN 305 200-2-2 zavedena v ČSN ETSI EN 305 200-2-2 V1.2.1 (87 0026) Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) – Řízení elektrické energie – Provozní infrastruktury – Globální KPI – Část 2: Zvláštní požadavky – Podčást 2: Pevné širokopásmové přístupové sítě

ETSI EN 305 200-2-3 zavedena v ČSN ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1 (87 0026) Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) – Management hospodaření s energií – Provozní infrastruktury – Globální KPI – Část 2: Zvláštní požadavky – Podčást 3: Mobilní širokopásmové přístupové sítě

ETSI EN 305 200-3-1 zavedena v ČSN ETSI EN 305 200-3-1 V1.1.1 (87 0026) Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) – Management hospodaření s energií – Provozní infrastruktury – Globální KPI – Část 3: Stanoviště ICT – Podčást 1: DCEM

ETSI EN 305 200-4-4 zavedena v ČSN ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1 (87 0026) Integrované širokopásmové kabelové telekomunikační sítě (CABLE) – Management hospodaření s energií – Provozní infrastruktury – Globální KPI – Část 4: Hodnocení návrhu – Podčást 4: Kabelové přístupové sítě

ISO 50001 zavedena v ČSN EN ISO 50001 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

Pokyn ISO 82 nezaveden

Citované předpisy

Směrnice 2010/31/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 této evropské normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz