ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.020                                                                                                                                       Leden 2019

Elektronické součástky – Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek –
Část 4: Skladování

ČSN
EN IEC 62435- 4

35 8793

idt IEC 62435- 4:2018

Electronic components – Long-term storage of electronic semiconductor devices –
Part 4: Storage

Composants électroniques – Stockage de longue durée des dispositifs électroniques à semiconducteurs –
Part 4: Stockage

Elektronische Bauteile – Langzeitlagerung elektronischer Halbleiterbauelemente –
Teil 4: Lagerung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62435-4:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62435-4:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje metody dlouhodobého skladování a doporučené podmínky pro dlouhodobé skladování elektronických součástek včetně dopravy, kontroly a zabezpečení související se skladovacím zařízením. Dlouhodobým skladováním se rozumí doba, která může trvat déle než 12 měsíců u výrobků určených pro dlouhodobé skladování. V normě je rovněž řešena filozofie takového skladování, dobré pracovní postupy a obecné prostředky k usnadnění úspěšného dlouhodobého skladování elektronických součástek.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60749-20-1zavedena v ČSN EN 60749-20-1 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 20-1: Manipulace, balení, značení a přeprava povrchově montovaných součástek citlivých na společné působení vlhkosti a tepla při pájení

IEC/TR 61340-5-2 zavedena v ČSN CLC/TR 61340-5-2 (34 6440) Elektrostatika – Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Uživatelský návod

IEC/TR 62258-3 nezavedena

JEDEC J-STD-033 nezavedeno

MIL-PRF-27401 nezavedeno

MIL-PRF-81705 nezavedeno

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-551 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 551: Výkonová elektronika

ČSN EN 60068-2-17 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky – Zkouška Q: Hermetičnost

ČSN EN 60721-3-1 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 1: Skladování

ČSN EN 60749-30 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (34 6440) Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Obecné požadavky

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (34 6440) Elektrostatika – Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

ČSN EN 61760-2 ed. 2 (35 9310) Technologie povrchové montáže – Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) – Pokyn pro použití

ČSN EN 62258 (soubor) (35 8759) Polovodičové čipové výrobky

ČSN EN 62435 (soubor) (35 8793) Elektronické součástky – Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek

ČSN EN 62435-2 (35 8793) Elektronické součástky – Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek – Část 2: Mechanismy degradace

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz