ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60                                                                                                                                   Leden 2019

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí

ČSN
EN 13467

72 7212

 

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations – Determination of dimensions, squareness and linearity of preformed pipe insulation

Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles – Détermination des dimensions, de l’équerrage et de la linéarité des coquilles isolantes préformées

Wärmedämmstoffe für die Haustechnik und für betriebstechnische Anlagen – Bestimmung der Maße, der Rechtwinkligkeit und der Linearität von vorgeformten Rohrdämmstoffen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13467:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13467:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13467 (72 7212) z července 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13467:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13467 (72 7212) z července 2018 převzala EN 13467:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Další změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v evropské předmluvě.

V porovnání s ČSN EN 13467:2002 byl v textu pro anglický termín „pipe insulation“ ekvivalent „izolační tvarovka“ nahrazen jednak souhrnným ekvivalentem „izolace potrubí“, jednak specifickým ekvivalentem „izolační pouzdro“.

Informace o citovaných dokumentech

Tento dokument neobsahuje citované dokumenty.

Souvisící ČSN

ČSN EN 13468 (72 7213) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení stopových množství ve vodě rozpustných chloridových, fluoridových, křemičitanových a sodných iontů a stanovení pH

ČSN EN 13469 (72 7214) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí

ČSN EN 13470 (72 7215) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení
objemové hmotnosti předem tvarované izolace potrubí

ČSN EN 13471 (72 7216) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení součinitele tepelné roztažnosti

ČSN EN 13472 (72 7217) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení
krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření

ČSN EN 14706 (72 7221) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty

ČSN EN 14707 (72 7222) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚPS – Certifikační společnost, s. r. o., IČO 25052063, Ing. Jan Kolomazník

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační výrobky a materiály

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13467
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Leden 2018

ICS 91.100.60                                                                                                            Nahrazuje EN 13467:2001

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace –
Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations –
Determination of dimensions, squareness and linearity of preformed pipe insulation

Produits isolants thermiques pour l’équipement
du bâtiment et les installations industrielles – Détermination des dimensions, de l’équerrage
et de la linéarité des coquilles isolantes préformées

Wärmedämmstoffe für die Haustechnik
und für betriebstechnische Anlagen – Bestimmung
der Maße, der Rechtwinkligkeit und der Linearität
von vorgeformten Rohrdämmstoffen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-11-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 13467:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 8

5......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 8

6......... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................. 10

7......... Postup.............................................................................................................................................................................................. 11

8......... Výpočet a vyjádření výsledků...................................................................................................................................................... 12

9......... Přesnost měření............................................................................................................................................................................ 13

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 13

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13467:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 88 Tepelněizolační materiály a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13467:2001.

Tato evropská norma je jednou z řady norem specifikujících zkušební metody pro stanovení rozměrů a vlastností tepelněizolačních materiálů a výrobků. Je oporou pro řadu norem výrobků pro tepelněizolační materiály a výrobky odvozených od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (Nařízení o stavebních výrobcích) zohledněním základních požadavků.

Hlavní technické změny provedené v tomto novém vydání EN 13467 jsou:

a)   do normy byl začleněn termín tětiva kruhové výseče;

b)   byl přidán obrázek 2;

c)   tabulka 1 byla upravena;

d)   dokument byl edičně revidován.

Tato evropská norma byla vypracována pro výrobky používané pro izolace zařízení budov a průmyslových instalací, ale může být použita i pro výrobky používané v jiných oblastech.

Tato evropská norma je jednou ze skupiny dále uvedených vzájemně propojených norem zkušebních metod pro stanovení rozměrů a vlastností tepelněizolačních materiálů a výrobků, které všechny spadají do předmětu působnosti CEN/TC 88:

    EN 13467 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí

    EN 13468 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení stopových množství ve vodě rozpustných chloridových, fluoridových, křemičitanových a sodných iontů a stanovení pH

    EN 13469 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí

    EN 13470 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení objemové hmotnosti předem tvarované izolace potrubí

    EN 13471 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení součinitele
tepelné roztažnosti

    EN 13472 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření

    EN 14706 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty

    EN 14707 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje vybavení a postupy pro stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí (izolačních pouzder) dodávaných vcelku, po polovinách nebo po výsečích. Platí pro tepelněizolační výrobky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz