ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140; 91.100.50                                                                                                                         Leden 2019

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací

ČSN
EN 1431

65 7048

 

Bitumen and bituminous binders – Determination of residual binder and oil distillate from bitumen emulsions by distillation

Bitumes et liants bitumineux – Détermination par distillation du liant résiduel et du distillat d’huile dans les émulsions
de
bitumes

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Destillationsrückstandes und des Öldestillates
von Bitumenemulsionen mittels Destillation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1431:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1431:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1431 (65 7048) ze září 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 58 zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 573-3 zavedena v ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení a druhy tvářených výrobků – Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

EN 1425 zavedena v ČSN EN 1425 (65 7020) Asfalty a asfaltová pojiva – Posouzení zjevných vlastností

EN 12594 zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

ISO 565 zavedena v ČSN ISO 565 (25 9601) Zkušební síta. Kovová tkanina, děrovaný plech a elektroformovaná folie. Jmenovité velikosti otvorů

EN ISO 3838 zavedena v ČSN EN ISO 3838 (65 6010) Ropa a kapalné nebo tuhé ropné výrobky – Stanovení hustoty nebo relativní hustoty – Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem

EN ISO 4788 zavedena v ČSN EN ISO 4788 (70 4102) Laboratorní sklo – Odměrné válce dělené

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN ISO 4259-1 (65 6003) Ropa a ropné výrobky – Preciznost metod a výsledků měření – Část 1: Stanovení údajů o preciznosti ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN EN ISO 4259-2 (65 6003) Ropa a ropné výrobky – Preciznost metod a výsledků měření – Část 2: Výklad a použití údajů o preciznosti ve vztahu ke zkušebním metodám

Vypracování normy

Zpracovatel: PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. David Matoušek; spolupráce: Ing. Jiří Plitz

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1431
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Březen 2018

ICS 75.140; 91.100.50                                                                                                       Nahrazuje 1431:2009

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací

Bitumen and bituminous binders – Determination of residual binder and oil distillate from bitumen emulsions by distillation

Bitumes et liants bitumineux – Détermination
par distillation du liant résiduel et du distillat d’huile
dans les émulsions de bitumes

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Destillationsrückstandes und des Öldestillates
von Bitumenemulsionen mittels Destillation

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-11-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                        Ref. č. EN 1431:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata metody.............................................................................................................................................................................. 7

5......... Činidla a materiály.......................................................................................................................................................................... 7

6......... Přístroje a pomůcky......................................................................................................................................................................... 7

7......... Vzorkování........................................................................................................................................................................................ 8

8......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 8

9......... Výpočet.............................................................................................................................................................................................. 9

10....... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 9

11....... Preciznost.......................................................................................................................................................................................... 9

11.1.... Opakovatelnost................................................................................................................................................................................ 9

11.2.... Reprodukovatelnost........................................................................................................................................................................ 9

12....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

Příloha A (informativní) Charakteristiky teploměru............................................................................................................................. 14

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 15

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1431:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 336 Asfaltová pojiva, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2018 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1431:2009.

Hlavní technické změny jsou:

    Článek 3.2: jelikož EN 13808:2013 nyní jasně odkazuje na zbytkové pojivo po destilaci, POZNÁMKA dále není nezbytná a tak byla vypuštěna.

    Článek 5.2: jsou dovoleny alternativní zásadité roztoky k hydroxidu sodnému.

    Článek 6.3: elektrický kruhový ohřívač, který může být spojen s teplotním čidlem, je popsán jako jiný možný způsob ohřevu. Toto zařízení se může použít, jen pokud účelem zkoušky je určit obsah zbytkového pojiva a olejového destilátu bez stanovení vlastností zbytkového pojiva.

    Článek 6.6: rtuťové stonkové teploměry jsou nahrazeny přístroji na měření teploty umožňujícími provádět
obdobná teplotní stanovení. Příloha A (charakteristiky rtuťových stonkových teploměrů) se stává informativní.

    Článek 8.5: použije-li se elektrický ohřev, může se celková doba destilačního postupu prodloužit na 120 min.

    Články 8.6 a 8.8: na konci destilačního postupu se zbytek před jakýmikoliv dalšími kroky zchladí. Je-li zbytkové pojivo určeno k dalšímu použití k přípravě zkušebních vzorků, znovu se ohřeje podle EN 12594 (nikoliv na 260 °C jak je uvedeno v EN 1431:2009).

    Kapitoly 9 a 10: podobně jako u obsahu zbytkového pojiva se obsah olejového destilátu vyjádří hmotnostním procentem. Ke stanovení hustoty olejového destilátu lze použít EN ISO 3838, alternativní metody nebo hodnoty poskytnuté dodavatelem.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje kvantitativní stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu v asfaltových emulzích.

Zkušební metodu lze také použít k získání zbytku a olejového destilátu pro další zkoušení.

POZNÁMKA Vlastnosti materiálu získaného při zkoušce nemusí být vždy stejné jako u původního materiálu, ze kterého byla vyrobena emulze, zvláště pokud se použijí polymerem modifikované asfalty.

VÝSTRAHA – Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz