ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.01                                                                                                                                   Leden 2019

Textilie – Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti (Systém Tex)

ČSN
ISO 1144

80 0050

 

Textiles – Universal system for designating linear density (Tex System)

Textiles – Système universel de désignation de la masse linéique (système Tex)

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1144:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 1144:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 1144 (80 0050) z ledna 1998.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v předmluvě.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k úvodu doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Textilie – Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti                           ISO 1144
(Systém Tex)                                                                                                                       Druhé vydání
                                                                                                                                                2016-09-15

ICS 59.080.01

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Charakteristiky systému................................................................................................................................................................. 6

4......... Jednotky............................................................................................................................................................................................ 6

5......... Záznam.............................................................................................................................................................................................. 6

Příloha A (informativní) Převody a zaokrouhlování............................................................................................................................... 7

Příloha B (informativní) Zavádění Systému Tex v oblasti obchodu a průmyslu........................................................................... 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2016, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 38 Textil, subkomise SC 23 Vlákna a nitě.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání ISO 1144:1973, ve kterém byla provedena menší úprava. Změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou tyto:

    obsah byl aktualizován;

    byly opraveny některé tiskové chyby v tabulce A.3 (dříve tabulka 4).

Úvod

Po dlouhou dobu bylo obvyklé označovat jemnost nebo hrubost textilních nití systémy číslování nebo počítání. Různá odvětví textilního průmyslu používají k tomuto účelu svoje vlastní systémy a v současné době mohou být klasifikovány do dvou skupin:

a)   Přímé systémy, kde je hrubost nebo jemnost nitě vyjádřena jako hmotnost nitě vztažená na jednotku délky (délková hmotnost, často nazývaná číslo nitě nebo titrNP1)).

b)   Nepřímé systémy, kde je hrubost nebo jemnost nitě vyjádřena jako délka nitě vztažená na jednotku hmotnosti (obvykle nazývaná číslo nitěNP2)).

S rostoucím používáním nití obsahujících více než jeden druh vlákna a plošných textilií obsahujících tyto nitě bylo stále více zřejmé, že obecné zavedení jednotného systému číslování nebo počítání by mohlo zabránit nesrovnalostem a ušetřit čas.

V roce 1956 bylo po podrobných studiích odsouhlaseno, aby byl Systém Tex doporučen k přijetí na mezinárodní úrovni a nahradil tak různé tradiční metody číslování nebo počítání. Tento systém je přímý a je založen na metrických jednotkách: původně gramech na kilometr (tex), miligramech na kilometr (militex) a kilogramech na kilometr (kilotex), doplněných o decigramy na kilometr (decitex), schválenými v roce 1967.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma poskytuje zásady a doporučené jednotky Systému Tex pro vyjádření délkové hmotnosti a zahrnuje převodní tabulky pro přepočet na hodnoty tex z hodnot jiných systémů a stanoví postup pro zavádění Systému Tex v oblasti obchodu a průmyslu.

Systém Tex je vhodný pro všechny druhy textilních vláken, polotovarů (například česance, prameny a přásty), nití a obdobných výrobků.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Anglicky: yarn number or yarn titre.

NP2)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Anglicky: yarn count.

Zdroj: www.cni.cz