ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.140; 97.190                                                                                                                             Leden 2019

Textilní výrobky pro péči o dítě – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro mantinely
do dětských postýlek

ČSN
EN 16780

80 7621

 

Textile child care articles – Safety requirements and test methods for childrens cot bumpers

Articles textiles de puériculture – Exigences de sécurité et méthodes d’essai pour les tours de lit à nacelle

Textile Artikel für Kleinkinder und Säuglinge – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren
für Kinderbettnestchen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16780:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16780:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-1:2014 zavedena v ČSN EN 71-1:2015 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

EN 71-3:2013+A2:2017 zavedena v ČSN EN 71-3+A2:2018 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků

EN 1103 zavedena v ČSN EN 1103 (80 0804) Textilie – Oděvní textilie – Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření

EN 1162 zavedena v ČSN EN 1162 (80 8802) Peří a prachové peří – Metody zkoušení – Stanovení oxidačního čísla)

EN 1164 zavedena v ČSN EN 1164 (80 8811) Peří a peřový prach – Stanovení stupně zakalení vodného
extraktu

EN 12935 zavedena v ČSN EN 12935 (80 8817) Peří a prachové peří – Požadavky na hygienu a čistotu

EN 16732 zavedena v ČSN EN 16732 (80 3701) Zdrhovadla – Specifikace

EN ISO 105-E01 zavedena v ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část E01: Stálobarevnost ve vodě

EN ISO 6330 zavedena v ČSN EN ISO 6330 (80 0821) Textilie – Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií

EN ISO 14184-1 zavedena v ČSN EN ISO 14184-1 (80 0291) Textilie – Stanovení formaldehydu – Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou)

EN ISO 17226-1 zavedena v ČSN EN ISO 17226-1 (79 3886) Usně – Chemické určení obsahu formaldehydu – Část 1: Metody používající vysokorychlostní kapalinovou chromatografii

ISO 105-F10 nezavedena

ISO 4915 zavedena v ČSN ISO 4915 (80 0111) Textilie. Druhy stehů. Třídění a terminologie

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN 1884:1999 (80 8814) Peří a peřový prach – Stanovení mikrobiologického stavu

ČSN EN 12227 (91 0607) Dětské ohrádky pro domácí použití – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 12935:2002 (80 8817) Peří a prachové peří – Požadavky na hygienu a čistotu

ČSN EN 14682 (80 7051) Bezpečnost dětského oblečení – Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení – Specifikace

ČSN EN ISO 9237 (80 0817) Textilie – Zjišťování prodyšnosti plošných textilií

ČSN EN ISO 3758:2012 (80 0005) Textilie – Symboly pro ošetřování

TNI CEN/TR 13387 (soubor) (94 3465) Výrobky pro péči o dítě – Obecné bezpečnostní směrnice

TNI CEN/TR 16792:2015 (80 7053) Bezpečnost dětského oblečení – Doporučení pro návrh a výrobu dětského oblečení – Mechanická bezpečnost

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 16780
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Srpen 2018

ICS 97.140; 97.190

Textilní výrobky pro péči o dítě – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro mantinely do dětských postýlek

Textile child care articles – Safety requirements and test methods for children’s cot bumpers

Articles textiles de puériculture – Exigences
de sécurité et méthodes d’essai
pour les tours de lit à nacelle

Textile Artikel für Kleinkinder und Säuglinge – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Kinderbettnestchen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-02-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 16780:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Požadavky a zkušební metody................................................................................................................................................... 10

4.1...... Návrhové charakteristiky (viz A.2).............................................................................................................................................. 10

4.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

4.1.2... Textilie a výplňové materiály....................................................................................................................................................... 10

4.1.3... Funkční šňůry................................................................................................................................................................................. 10

4.1.4... Zdrhovadla...................................................................................................................................................................................... 11

4.1.5... Stuhové uzávěry............................................................................................................................................................................ 11

4.1.6... Nitě (včetně švů mantinelu do dětské postýlky)...................................................................................................................... 11

4.1.7... Štítky................................................................................................................................................................................................. 12

4.1.8... Ozdoby............................................................................................................................................................................................ 12

4.1.9... Přísavky........................................................................................................................................................................................... 12

4.1.10 Magnetické součásti..................................................................................................................................................................... 12

4.2...... Mechanické a fyzikální nebezpečí............................................................................................................................................. 12

4.2.1... Zachycení prstů na rukou a nohou, neprokrvení..................................................................................................................... 12

4.2.2... Uškrcení.......................................................................................................................................................................................... 13

4.2.3... Vdechnutí nebo požití malé části, vnitřní dušení (zalknutí)................................................................................................... 13

4.2.4... Střih, propíchnutí, oděr................................................................................................................................................................. 14

4.3...... Chemická nebezpečí (viz A.4).................................................................................................................................................... 14

4.3.1... Migrace určitých látek................................................................................................................................................................... 14

4.3.2... Formaldehyd.................................................................................................................................................................................. 15

4.3.3... Látky zpomalující hoření.............................................................................................................................................................. 15

4.4...... Nebezpečí požáru (viz A.5)......................................................................................................................................................... 15

4.5...... Hygienická nebezpečí (viz A.6).................................................................................................................................................. 15

4.5.1... Požadavky a metody.................................................................................................................................................................... 15

5......... Informace pro uživatele............................................................................................................................................................... 16

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 16

5.2...... Označení......................................................................................................................................................................................... 16

5.3...... Informace k nákupu...................................................................................................................................................................... 16

5.4...... Návody k použití............................................................................................................................................................................ 16

5.5...... Plastové obaly................................................................................................................................................................................ 17

Příloha A (informativní) Zdůvodnění...................................................................................................................................................... 18

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

A.2...... Nebezpečí plynoucí z návrhu...................................................................................................................................................... 18

A.3...... Mechanická a fyzikální nebezpečí............................................................................................................................................. 19

A.3.1.. Zachycení prstů na rukou a nohou, neprokrvení..................................................................................................................... 19

A.3.2.. Nebezpečí uškrcení...................................................................................................................................................................... 19

A.3.3.. Nebezpečí vnitřního dušení (zalknutí) vdechnutím nebo požitím malých částí................................................................ 20

Strana

A.3.4.. Nebezpečí vnějšího dušení (udušení)....................................................................................................................................... 20

A.3.5.. Nebezpečí střihu, propíchnutí, oděru......................................................................................................................................... 20

A.4...... Chemická nebezpečí.................................................................................................................................................................... 21

A.4.1.. Nebezpečí související se škodlivými látkami........................................................................................................................... 21

A.4.2.. Újmy související s migrací určitých látek.................................................................................................................................. 21

A.4.3.. Újmy související s formaldehydem........................................................................................................................................... 21

A.5...... Nebezpečí požáru......................................................................................................................................................................... 21

A.6...... Hygienická nebezpečí.................................................................................................................................................................. 22

A.6.1.. Pratelné (viz 4.5.1.1)..................................................................................................................................................................... 22

A.6.2.. Čisté a bez napadení hmyzem a bez cizích materiálů (viz 4.5.1.2).................................................................................... 22

A.6.3.. Výrobky plněné peřím (viz 4.5.1.3)............................................................................................................................................ 22

A.6.4.. Použitá recyklovaná vlákna (viz 4.5.1.4)................................................................................................................................... 22

Příloha B (informativní) Zvláštní označení, informace k nákupu a návod pro uživatele............................................................. 23

Příloha C (informativní) Témata pro další šetření............................................................................................................................... 24

C.1..... Profil mantinelu do dětské postýlky........................................................................................................................................... 24

C.2..... Použití peří a prachového peří.................................................................................................................................................... 24

C.3..... Americká Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků (US Consumer Product Safety Commission, CPSC) 24

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 25

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16780:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Technická komise CEN/TC 248 schválila, že po publikaci a zavedení tohoto dokumentu v členských zemích CEN by mělo být 18měsíční přechodné období od data dostupnosti umožňující výrobcům vyvinout a vyrábět výrobky, které budou v souladu s touto normou. Toto období má rovněž umožnit, aby byly z dodavatelského řetězce, od výrobce až ke spotřebiteli, odstraněny nevyhovující mantinely do dětských postýlek.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Úvod

Mandát Evropské komise č. M/497, následovaný Bezpečností výrobků a služeb v generálním ředitelství pro zdraví a spotřebitele, pod názvem „Normalizační mandát pro CEN, CENELEC a ETSI na bezpečnost výrobků péče o děti; Klastr 2 – rizika v prostředí pro spánek; Matrace pro dětské postýlky, mantinely do postýlek, zavěšená lůžka pro děti, přikrývky pro děti, spací pytle pro děti“, vydaný dne 2011-10-20 a přijatý CEN/BT dne 2011-12-20, požaduje, aby CEN vypracoval normy nebo specifikace, včetně bezpečnostních požadavků a zkušebních metod, upozornění a návodů pro dospělé uživatele, které se budou věnovat možnému nebezpečí představovanému těmito výrobky.

Cílem této evropské normy je minimalizovat hlavní rizika, která představují výrobky v prostředí pro spánek kojenců a malých dětí, jako jsou:

    vnitřní dušení (zalknutí);

    zachycení;

    uškrcení;

    vnější dušení (udušení);

    hořlavost;

    zranění v důsledku pádu;

    zranění v důsledku požití malých částí;

    zranění způsobená chemikáliemi.

Při vypracování tohoto dokumentu byla věnována pozornost:

    fázím vývoje dítěte (věk, výška, hmotnost, schopnosti atd.). Mantinely do dětské postýlky se zkoumaly ve vztahu k dětem do věku 3 let;

    zamýšlenému nebo předpokládanému použití výrobku s ohledem na chování dítěte. Chování dítěte, které vystavuje děti nebezpečí poranění, je odlišné od chování dospělých, takže děti jsou obzvláště zranitelnou skupinou ve společnosti;

    nebezpečí, které výrobek představuje, pokud výrobek a dítě přijdou do vzájemného styku.

DŮLEŽITÉ – Z důvodů splnění základních bezpečnostních požadavků je tento dokument založený na možném nebezpečí. Protože se zabývá pouze konkrétními textilními výrobky pro péči o dítě, tj. mantinely
do postýlek, návrhové charakteristiky se specifikují pouze v případě, že je nutné použít inherentně
bezpečný návrh.
Tyto charakteristiky se specifikují způsobem, který umožňuje zainteresovaným stranám, od návrhářů po orgány zodpovědné za dozor nad trhem, kontrolovat jejich plnění.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní požadavky na mantinely do dětských postýlek používané v prostředí, kde spí děti (tj. nikoliv pod dohledem), v postýlce nebo v podobném výrobku (např. koš/kolébka), ve kterém je uloženo dítě.

POZNÁMKA Informativní příloha C uvádí témata pro další šetření, která by mohla vést k nezbytnému zlepšení bezpečnostních požadavků na mantinely do postýlek.

Pokud má nějaká část mantinelu do dětské postýlky další funkci (např. ke hraní), tato část musí kromě následujících požadavků splňovat bezpečnostní požadavky vztahující se k příslušným normám (viz A.1).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz