ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.060.50                                                                                                                       Únor 2019

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování –
Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

ČSN
EN 15269-5+A173 0868

 

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware –
Part 5: Fire resistance of hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows

Application étendue des résultats dessais en matière de résistance au feu et/ou détanchéité à la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés –
Partie 5: Résistance au feu des blocs-portes vitrés battants et pivotants, à ossature métallique, et des fenêtres vitrées à ossature métallique

Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge –
Teil 5: Feuerwiderstandsfähigkeit von verglasten Drehflügeltüren und zu öffnenden Fenstern mit Metall(rohr)rahmen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15269-5:2014+A1:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15269-5:2014+A1:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15269-5+A1 (73 0868) z prosince 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15269-5:2014+A1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15269-5+A1 (73 0868) z prosince 2016 převzala EN 15269-5:2014+A1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z března 2016. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1363-1 zavedena v ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

EN 1634-1 zavedena v ČSN EN 1634-1+A1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken

EN 1634-2 zavedena v ČSN EN 1634-2 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování

EN 13501-2:2007+A1:2009 zavedena v ČSN EN 13501-2+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 15269-1 zavedena v ČSN EN 15269-1 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Všeobecné požadavky

EN ISO 13943 zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

Souvisící ČSN

ČSN EN 1363-2 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských zemích.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k pravidlům E.1.1 a E.1.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN 15269-5:2014+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                  Říjen 2016

ICS 13.220.50; 91.060.50                                                                                         Nahrazuje EN 15269-5:2014

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování –
Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware –
Part 5: Fire resistance of hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows

Application étendue des résultats d’essais en matière de résistance au feu et/ou d’étanchéité à la fumée
des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants
de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés –
Partie 5: Résistance au feu
des blocs-portes vitrés battants et pivotants, à ossature métallique, et des fenêtres vitrées à ossature métallique

Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit
und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren
und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge –
Teil 5: Feuerwiderstandsfähigkeit von verglasten Drehflügeltüren und zu öffnenden Fenstern
mit Metall(rohr)rahmen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-04-17 a zahrnuje změnu 1 schválenou CEN dne 2016-03-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky        Ref. č. EN 15269:2014+A1:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4 ........ Stanovení oblasti rozšířené aplikace........................................................................................................................................... 8

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

4.2 ..... Jak se používají pravidla pro rozšířenou aplikaci v příloze A.................................................................................................. 8

4.3 ..... Postup pro maximální oblast rozšířené aplikace...................................................................................................................... 8

4.4 ..... Analýza výsledků zkoušek............................................................................................................................................................. 9

5 ........ Protokol o rozšířené aplikaci......................................................................................................................................................... 9

6 ........ Protokol o klasifikaci....................................................................................................................................................................... 9

Příloha A (normativní) Varianty konstrukčních parametrů................................................................................................................. 10

Příloha B (normativní) Uspořádání dveřních sestav s bočními a/nebo nadedveřními dílci........................................................ 97

Příloha C (normativní) Vztahy zobrazující důležité části EN 15269, které mají být používány v závislosti
na druhu dveřní sestavy............................................................................................................................................................. 100

Bibliografie................................................................................................................................................................................................ 105

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15269-5:2014+A1:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 127 Požární bezpečnost staveb, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma zahrnuje změnu 1 schválenou CEN dne 2016-03-13.

Tato norma nahrazuje EN 15269-5:2014.

Začátek a konec změnou zavedeného nebo pozměněného textu je v dokumentu vyznačen značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Podle Vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma je jednou ze souboru níže uvedených norem a je určena pro účely zpracování protokolu o rozšířené aplikaci, založeném na vyhodnocení jedné nebo více zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Tyto normy se mohou také použít pro stanovení nejvhodnějšího výběru zkušebních vzorků, požadovaných k pokrytí širokého rozsahu variant výrobků.

EN 15269 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování sestává z těchto částí:

    Část 1: Všeobecné požadavky;

    Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav;

    Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu;

    Část 4: Požární odolnost skleněných závěsových a otočných dveřních sestav (připravuje se);

    Část 5: Požární odolnost prosklených závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v kovovém rámu;

    Část 6: Požární odolnost dřevěných posuvných dveřních sestav (připravuje se);

    Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav;

    Část 8: Požární odolnost vodorovně skládacích dřevěných dveřních sestav (připravuje se);

    Část 9: Požární odolnost vodorovně skládacích kovových dveřních sestav (připravuje se);

    Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav;

    Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů;

    Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu.

1 Předmět normy

Tato evropská norma zahrnuje závěsové a otočné prosklené dveřní sestavy nebo otevíravá okna v ocelovém (jakýkoliv druh oceli) rámu nebo rámu na bázi hliníku.

Tento dokument stanovuje metodiku pro rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek, získaných při zkoušce (zkouškách) provedených podle EN 1634-1.

V závislosti na provedení příslušné zkoušky nebo zkoušek, vybraných z těch uvedených v kapitole 4, může rozšířená aplikace platit pro všechny nebo některé z uvedených příkladů:

    klasifikace celistvosti (E), celistvosti/radiace (EW), nebo celistvosti/izolace (EI1 nebo EI2);

    dveřní sestavy a otevíravá okna;

    dveřní/okenní křídlo (křídla);

    prosklené a plné dílce ve dveřní sestavě a otevíravém okně;

    prvky stavebního kování;

    dekorativní povrchové úpravy;

    intumescentní, kouřová, větrací nebo akustická těsnění;

    alternativní podpěrná konstrukce (podpěrné konstrukce).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz