ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.120.10                                                                                                                                  Březen 2019

Dřevozpracující stroje – Bezpečnost –
Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky („vrcholové“)

ČSN
EN ISO 19085-6

49 6070

idt ISO 19085-6:2017

Woodworking machines – Safety –
Part 6: Single spindle vertical moulding machines (“toupies”)

Machines à bois – Sécurité –
Partie 6: Toupies monobroches à arbre vertical

Holzbearbeitungsmaschinen – Sicherheit –
Teil 6: Einspindelige senkrechte Tischfräsmaschinen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 19085-6:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 19085-6:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 19085-6 (49 6072) z června 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 19085-6:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z června 2018 převzala EN ISO 19085-6:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7960:1995 zavedena v ČSN ISO 7960:1997 (49 6150) Hluk vyzařovaný obráběcími stroji, šířený vzduchem – Provozní podmínky pro dřevozpracující stroje

ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 13849-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2017 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpeč-
nostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

ISO 19085-1:2017 zavedena v ČSN EN ISO 19085-1:2018 (49 6070) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky

EN 847-1:2013 zavedena v ČSN EN 847-1:2014 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče

EN 847-2:2013 zavedena v ČSN EN 847-2:2014 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje

EN 847-3:2013 zavedena v ČSN EN 847-3:2014 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Upínací zařízení

IEC 60204-1:2005 zavedena v ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61800-5-2:2007 zavedena v ČSN EN 61800-5-2:2008 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 5-2: Bezpečnostní požadavky – Funkční

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 19085-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Prosinec 2017

ICS 79.120.10                                                                                                                                                

Dřevozpracující stroje – Bezpečnost –
Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky („vrcholové“)
(ISO 19085-6:2017)

Woodworking machines – Safety –
Part 6: Single spindle vertical moulding machines (“toupies”)
(ISO 19085-6:2017)

Machines à bois – Sécurité –
Partie 6: Toupies monobroches à arbre vertical

(ISO 19085-6:2017)

Holzbearbeitungsmaschinen – Sicherheit –
Teil 6: Einspindelige senkrechte Tischfräsmaschinen

(ISO 19085-6:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-10-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 19085-6:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 19085-6:2017) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 39 Obráběcí stroje, ve spolu-
práci s technickou komisí CEN/TC 142 Dřevozpracující zařízení - Bezpečnost, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identic-
kého textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 848-1:2007+A2:2012.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organi-
zace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19085-6:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 19085-6:2017 bez jakýchkoliv modifikací.


 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 8

Úvod......................................................................................................................................................................................................... 9

1......... Předmět normy....................................................................................................................................................................... 11

2......... Citované dokumenty.............................................................................................................................................................. 12

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................. 12

4......... Seznam významných nebezpečí........................................................................................................................................ 19

5......... Bezpečnostní požadavky a opatření pro ovládání........................................................................................................... 22

5.1...... Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů............................................................................................................... 22

5.2...... Ovládací zařízení.................................................................................................................................................................... 22

5.3...... Spuštění................................................................................................................................................................................... 23

5.4...... Bezpečné zastavení............................................................................................................................................................... 24

5.4.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 24

5.4.2... Normální zastavení................................................................................................................................................................ 24

5.4.3... Provozní zastavení................................................................................................................................................................. 24

5.4.4... Nouzové zastavení................................................................................................................................................................. 24

5.5...... Brzdicí funkce nástrojových vřeten..................................................................................................................................... 24

5.6...... Volba režimu........................................................................................................................................................................... 24

5.7...... Změna frekvence otáčení vřetena...................................................................................................................................... 24

5.7.1... Změna frekvence otáčení změnou polohy řemenů
na řemenicích......................................................................................................................................................................... 24

5.7.2... Změna frekvence otáčení motorem s inkrementální změnou frekvence otáčení..................................................... 24

5.7.3... Plynulá změna frekvence otáčení měničem frekvence................................................................................................. 24

5.7.4... Zařízení omezující frekvenci otáčení vřetena
pro čepování............................................................................................................................................................................ 24

5.7.5... Změna směru otáčení vřetena............................................................................................................................................. 25

5.8...... Porucha jakékoliv dodávky energie.................................................................................................................................... 26

5.9...... Ruční ovládání resetování.................................................................................................................................................... 26

5.10.... Souhlasné povelové ovládání............................................................................................................................................. 26

5.11.... Monitorování frekvence otáčení pohybujících se částí stroje......................................................................................... 26

5.12.... Časová prodleva.................................................................................................................................................................... 26

5.13.... Poháněné nastavení trnu, demontovatelné
jednotky strojního posuvu, pravítek a vložky stolu........................................................................................................... 26

6......... Bezpečnostní požadavky a opatření pro ochranu proti mechanickým nebezpečím................................................ 27

6.1...... Stabilita..................................................................................................................................................................................... 27

6.1.1... Stacionární stroje.................................................................................................................................................................... 27

6.1.2... Přemístitelné stroje................................................................................................................................................................ 27

6.2...... Riziko roztržení během provozu.......................................................................................................................................... 28

6.3...... Konstrukce držáku nástroje a nástroj................................................................................................................................. 28

6.3.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 28

6.3.2... Blokování vřetena................................................................................................................................................................... 31

Strana

6.3.3... Upevňovací zařízení pro pilové kotouče............................................................................................................................ 32

6.3.4... Rozměry přírub pro pilové kotouče..................................................................................................................................... 32

6.3.5... Mezikroužky trnu..................................................................................................................................................................... 32

6.3.6... Rychlonástroj/systém výměny trnu..................................................................................................................................... 32

6.3.7... Ruční nastavení výšky trnu................................................................................................................................................... 33

6.3.8... Ruční nastavení naklonění trnu........................................................................................................................................... 33

6.4...... Brzdění..................................................................................................................................................................................... 34

6.4.1... Brzdění nástrojového vřetena.............................................................................................................................................. 34

6.4.2... Maximální doba doběhu....................................................................................................................................................... 34

6.4.3... Uvolnění brzdy........................................................................................................................................................................ 34

6.5...... Bezpečnostní zařízení........................................................................................................................................................... 34

6.5.1... Pevné ochranné kryty............................................................................................................................................................ 34

6.5.2... Blokování pohyblivých ochranných krytů........................................................................................................................... 34

6.5.3... Ovládací zařízení vyžadující nepřetržité působení síly na ovládač............................................................................... 34

6.5.4... Dvouruční ovládač................................................................................................................................................................. 34

6.5.5... Elektrické snímací ochranné vybavení (ESPE)................................................................................................................ 34

6.5.6... Ochranné vybavení citlivé na tlak (PSPE)......................................................................................................................... 35

6.6...... Zabránění přístupu k pohybujícím se částem................................................................................................................... 35

6.6.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 35

6.6.2... Ochranné krytování nástrojů................................................................................................................................................ 35

6.6.3... Ochranné krytování pohonů................................................................................................................................................. 39

6.6.4... Ochranné krytování zón střihu a/nebo stlačení................................................................................................................. 39

6.7...... Nebezpečí nárazu.................................................................................................................................................................. 39

6.8...... Upínací zařízení...................................................................................................................................................................... 40

6.9...... Opatření proti vymrštění........................................................................................................................................................ 40

6.9.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 40

6.9.2... Materiály ochranných krytů a charakteristiky.................................................................................................................... 40

6.9.3... Zařízení proti zpětnému vrhu............................................................................................................................................... 40

6.10.... Opěry a vedení obrobku........................................................................................................................................................ 43

6.10.1 Stůl............................................................................................................................................................................................ 43

6.10.2 Vedení obrobku při frézování podél pravítka.................................................................................................................... 46

6.10.3 Vedení obrobku při frézování oblouku............................................................................................................................... 47

6.11.... Bezpečnostní příslušenství................................................................................................................................................... 49

7......... Bezpečnostní požadavky a opatření pro ochranu proti ostatním nebezpečím.......................................................... 49

7.1...... Požár......................................................................................................................................................................................... 49

7.2...... Hluk........................................................................................................................................................................................... 49

7.2.1... Snižování hluku v etapě návrhu.......................................................................................................................................... 49

7.2.2... Měření emise hluku............................................................................................................................................................... 50

7.3...... Emise prachu a třísek............................................................................................................................................................ 50

7.4...... Elektrické vybavení................................................................................................................................................................ 50

7.4.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 50

Strana

7.4.2... Přemístitelné stroje................................................................................................................................................................ 50

7.5...... Ergonomie a manipulace..................................................................................................................................................... 50

7.6...... Osvětlení.................................................................................................................................................................................. 51

7.7...... Pneumatika............................................................................................................................................................................. 51

7.8...... Hydraulika................................................................................................................................................................................ 51

7.9...... Elektromagnetická kompatibilita......................................................................................................................................... 51

7.10.... Laser......................................................................................................................................................................................... 51

7.11.... Statická elektřina.................................................................................................................................................................... 51

7.12.... Chyby montáže....................................................................................................................................................................... 51

7.13.... Odpojení................................................................................................................................................................................... 51

7.14.... Údržba...................................................................................................................................................................................... 51

8......... Informace pro použití............................................................................................................................................................. 51

8.1...... Výstražná zařízení.................................................................................................................................................................. 51

8.2...... Značení..................................................................................................................................................................................... 51

8.2.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 51

8.2.2... Další značky............................................................................................................................................................................ 51

8.3...... Návod k použití....................................................................................................................................................................... 52

8.3.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 52

8.3.2... Doplňující informace............................................................................................................................................................. 52

Příloha A (informativní) Požadovaná úroveň vlastností.............................................................................................................. 56

Příloha B (normativní) Zkouška funkce brzdění........................................................................................................................... 58

Příloha C (normativní) Zkouška stability přemístitelných strojů................................................................................................. 59

Příloha D (normativní) Zkouška nárazem pro ochranné kryty................................................................................................... 60

Příloha E (normativní) Měření emise hluku pro stroje, které nejsou v ISO 7960:1995......................................................... 61

Příloha F (informativní) Stanovení maximální frekvence otáčení vřetene pro jednotlivý kus trnu...................................... 62

Příloha G (normativní) Zkouška tuhosti přítlačných
patek, ochran rukou a pevného vedení.............................................................................................................................. 66

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES o strojních zařízeních, které mají být pokryty..................................................................................................................... 72

Bibliografie........................................................................................................................................................................................... 76

 

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 8

Introduction............................................................................................................................................................................................... 9

1......... Scope.......................................................................................................................................................................................... 11

2......... Normative references.............................................................................................................................................................. 12

3......... Terms and definitions.............................................................................................................................................................. 12

4......... List of significant hazards....................................................................................................................................................... 19

5......... Safety requirements and measures for controls................................................................................................................ 22

5.1...... Safety and reliability of control systems............................................................................................................................... 22

5.2...... Control devices......................................................................................................................................................................... 22

5.3...... Start............................................................................................................................................................................................. 23

5.4...... Safe stops.................................................................................................................................................................................. 24

5.4.1... General....................................................................................................................................................................................... 24

5.4.2... Normal stop............................................................................................................................................................................... 24

5.4.3... Operational stop........................................................................................................................................................................ 24

5.4.4... Emergency stop........................................................................................................................................................................ 24

5.5...... Braking function of tool spindles........................................................................................................................................... 24

5.6...... Mode selection.......................................................................................................................................................................... 24

5.7...... Spindle speed changing......................................................................................................................................................... 24

5.7.1... Spindle speed changing by changing belts
on the pulleys
............................................................................................................................................................................ 24

5.7.2... Spindle speed changing by incremental speed change motor....................................................................................... 24

5.7.3... Infinitely variable speed by frequency inverter................................................................................................................... 24

5.7.4... Spindle speed limiting device for tenoning......................................................................................................................... 24

5.7.5... Changing of the direction of spindle rotation...................................................................................................................... 25

5.8...... Failure of any power supply................................................................................................................................................... 26

5.9...... Manual reset control................................................................................................................................................................. 26

5.10.... Enabling control........................................................................................................................................................................ 26

5.11.... Machine moving parts speed monitoring............................................................................................................................ 26

5.12.... Time delay................................................................................................................................................................................. 26

5.13.... Power driven adjustment of arbor, demountable power feed unit, fences and table insert...................................... 26

6......... Safety requirements and measures for protection against mechanical hazards........................................................ 27

6.1...... Stability....................................................................................................................................................................................... 27

6.1.1... Stationary machines................................................................................................................................................................ 27

6.1.2... Displaceable machines........................................................................................................................................................... 27

6.2...... Risk of break-up during operation......................................................................................................................................... 28

6.3...... Tool holder and tool design.................................................................................................................................................... 28

6.3.1... General....................................................................................................................................................................................... 28

6.3.2... Spindle locking.......................................................................................................................................................................... 31

Page

6.3.3... Circular saw blade fixing device............................................................................................................................................ 32

6.3.4... Flange dimension for circular saw blades........................................................................................................................... 32

6.3.5... Arbor rings.................................................................................................................................................................................. 32

6.3.6... Quick tool/arbor change system............................................................................................................................................ 32

6.3.7... Manual adjustment of arbor height....................................................................................................................................... 33

6.3.8... Manual adjustment of arbor inclination................................................................................................................................ 33

6.4...... Braking........................................................................................................................................................................................ 34

6.4.1... Braking of tool spindles........................................................................................................................................................... 34

6.4.2... Maximum run-down time........................................................................................................................................................ 34

6.4.3... Brake release............................................................................................................................................................................ 34

6.5...... Safeguards................................................................................................................................................................................ 34

6.5.1... Fixed guards.............................................................................................................................................................................. 34

6.5.2... Interlocking movable guards.................................................................................................................................................. 34

6.5.3... Hold-to-run control.................................................................................................................................................................... 34

6.5.4... Two-hand control...................................................................................................................................................................... 34

6.5.5... Electro-sensitive protective equipment (ESPE).................................................................................................................. 34

6.5.6... Pressure-sensitive protective equipment (PSPE).............................................................................................................. 35

6.6...... Prevention of access to moving parts................................................................................................................................... 35

6.6.1... General....................................................................................................................................................................................... 35

6.6.2... Guarding of tools...................................................................................................................................................................... 35

6.6.3... Guarding of drives.................................................................................................................................................................... 39

6.6.4... Guarding of shearing and/or crushing zones...................................................................................................................... 39

6.7...... Impact hazard............................................................................................................................................................................ 39

6.8...... Clamping devices..................................................................................................................................................................... 40

6.9...... Measures against ejection...................................................................................................................................................... 40

6.9.1... General....................................................................................................................................................................................... 40

6.9.2... Guards materials and characteristics................................................................................................................................... 40

6.9.3... Anti-kickback devices............................................................................................................................................................... 40

6.10.... Work-piece supports and guides........................................................................................................................................... 43

6.10.1 Table........................................................................................................................................................................................... 43

6.10.2 Work-piece guiding for straight work.................................................................................................................................... 46

6.10.3 Work-piece guiding for curved work..................................................................................................................................... 47

6.11.... Safety appliances..................................................................................................................................................................... 49

7......... Safety requirements and measures for protection against other hazards.................................................................... 49

7.1...... Fire............................................................................................................................................................................................... 49

7.2...... Noise........................................................................................................................................................................................... 49

7.2.1... Noise reduction at the design stage...................................................................................................................................... 49

7.2.2... Noise emission measurement............................................................................................................................................... 50

7.3...... Emission of chips and dust..................................................................................................................................................... 50

7.4...... Electricity.................................................................................................................................................................................... 50

7.4.1... General....................................................................................................................................................................................... 50

Page

7.4.2... Displaceable machines........................................................................................................................................................... 50

7.5...... Ergonomics and handling....................................................................................................................................................... 50

7.6...... Lighting....................................................................................................................................................................................... 51

7.7...... Pneumatics................................................................................................................................................................................ 51

7.8...... Hydraulics.................................................................................................................................................................................. 51

7.9...... Electromagnetic compatibility................................................................................................................................................ 51

7.10.... Laser........................................................................................................................................................................................... 51

7.11.... Static electricity.......................................................................................................................................................................... 51

7.12.... Errors of fitting........................................................................................................................................................................... 51

7.13.... Isolation...................................................................................................................................................................................... 51

7.14.... Maintenance.............................................................................................................................................................................. 51

8......... Information for use................................................................................................................................................................... 51

8.1...... Warning devices....................................................................................................................................................................... 51

8.2...... Marking....................................................................................................................................................................................... 51

8.2.1... General....................................................................................................................................................................................... 51

8.2.2... Additional markings................................................................................................................................................................. 51

8.3...... Instruction handbook................................................................................................................................................................ 52

8.3.1... General....................................................................................................................................................................................... 52

8.3.2... Additional information............................................................................................................................................................. 52

Annex A (informative) Performance level required....................................................................................................................... 56

Annex B (normative) Test for braking function............................................................................................................................... 58

Annex C (normative) Stability test for displaceable machines.................................................................................................... 59

Annex D (normative) Impact test for guards.................................................................................................................................... 60

Annex E (normative) Noise emission measurement
for machines not in ISO 7960:1995
...................................................................................................................................... 61

Annex F (informative) Determination of maximum
spindle speeds for single piece arbors
................................................................................................................................ 62

Annex G (normative) Rigidity test for pressure pads, hand protectors and guiding steadies................................................ 66

Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the essential requirements of Directive 2006/42/EC................................................................................................................................................................................ 72

 


 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a pos-
tupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz            
www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see            
www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdrže-
ných ISO (viz https://www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: https://www.iso.org/foreword.html..

 

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 39, Obráběcí stroje, subkomise SC 4, Dřevoobráběcí stroje.

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 39, Machine tools, Subcommittee SC 4 Woodworking machines.

Tento dokument je určen pro použití ve spojení
s ISO 19085-1:2017, která poskytuje požadavky společné pro různé typy strojů.

 

This document is intended to be used in conjunction with ISO 19085-1:2017, which gives requirements common to different machine types.

Seznam všech částí souboru ISO 19085 lze nalézt na webových stránkách ISO.

 

A list of all parts in the ISO 19085 series can be found on the ISO website.


 

Úvod

 

Introduction

Soubor mezinárodních norem ISO 19085 poskytuje technické požadavky pro návrh a konstrukci dřevo-
zprcujícího strojního zařízení. Jedná se o konstruktéry, výrobce, dodavatele a dovozce strojů specifikovaných v předmětu normy. Také obsahuje seznam informač-
ních položek, které výrobce musí poskytnout uživateli.

 

The ISO 19085 series of International Standards provides technical safety requirements for the design and construction of woodworking machinery. It concerns designers, manufacturers, suppliers and importers of the machines specified in the Scope. It also includes a list of informative items that the manufacturer will need to give to the user.

Tento dokument je norma typu C, jak je stanoveno v ISO 12100.

 

This document is a type-C standard as stated in
ISO 12100.

Příslušná strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebez-
pečných situací nebo nebezpečných událostí jsou uvedeny v předmětu normy tohoto dokumentu.

 

The machinery concerned and the extent to which hazards, hazardous situations or hazardous events are covered are indicated in the Scope of this document.

Pokud jsou požadavky této normy typu C odlišné od požadavků, které jsou stanoveny v normách typu A nebo typu B, mají požadavky této normy typu C pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle poža-
davků této normy typu C, přednost před požadavky jiných norem.

 

When requirements of this type-C standard are different from those which are stated in type-A or type-B standards, the requirements of this type-C standard take precedence over the requirements of the other standards for machines that have been designed and built according to the requirements of this type-C standard.

Obsahuje úplný soubor požadavků na určitý typ dřevo-
zpracujícího stroje, který je uveden v části ISO 19085 platný pro tento typ, společně s relevantními poža-
davky z ISO 19085-1:2017 v rozsahu specifikovaném v předmětu normy oblasti působnosti příslušné části ISO 19085.

 

The full set of requirements for a particular type of woodworking machine are those given in the part of ISO 19085 applicable to that type, together with the relevant requirements from ISO 19085-1:2017, to the extent specified in the Scope of the applicable part of ISO 19085.

Pokud je to možné, v částech ISO 19085 jiných než ISO 19085-1:2017, byly bezpečnostní požadavky upraveny pomocí odkazů na příslušné oddíly
ISO 19085-1:2017, aby se zabránilo opakování a zkrácení jejich délky. Ostatní části obsahují náhrady a doplňky ke společným požadavkům uvedeným
v ISO 19085-1:2017.

 

As far as possible, in parts of ISO 19085 other than ISO 19085-1:2017, safety requirements are referenced to the relevant sections of ISO 19085-1:2017, to avoid repetition and reduce their length. The other parts contain replacements and additions to the common requirements given in ISO 19085-1:2017.

Tudíž, kapitoly 5, 6, 7 a 8 s jejich články a přílohami tohoto dokumentu mohou být použity k

 

Thus, Clauses 5, 6, 7 and 8, with their subclauses and the annexes of this document, can either

    vyhodnocení jako celku,

 

    confirm as a whole,

    vyhodnocení s dodatky,

 

    confirm with additions,

    celkovému vyloučení, nebo

 

    exclude in total, or

    nahrazení specifickým textem

 

    replace with specific text

odpovídající článkům nebo přílohám ISO 19085-1:2017.

 

the corresponding subclauses or annexes of
ISO 19085-1:2017.

Tato vzájemná souvislost je uvedena v prvním odstavci každého článku nebo přílohy hned pod nadpisem jedním z následujících výroků:

 

This interrelation is indicated in the first paragraph of each subclause or annex right after the title by one of the following statements:

    „Platí článek ISO 19085-1:2017.“;

 

    “This subclause of ISO 19085-1:2017 applies.”;

    „Platí článek ISO 19085-1:2017 s následujícími dodatky“ nebo „Platí článek ISO 19085-1:2017 s následujícími dodatky, které jsou rozděleny do specifických článků.“;

 

    “This subclause of ISO 19085-1:2017 applies with the following additions.”, or “This subclause of
ISO 19085-1:2017 applies with the following additions, subdivided into further specific subclauses.”;

    „Článek ISO 19085-1:2017 neplatí.“;

 

    “This subclause of ISO 19085-1:2017 does not apply.”;

    „Tento článek ISO 19085-1:2017 je nahrazen následujícím textem.“, nebo „Tento článek
ISO 19085-1:2017 je nahrazen následujícím textem, který je rozdělen do specifických článků.“.

 

    “This subclause of ISO 19085-1:2017 is replaced by the following text.”, or “This subclause of
ISO 19085-1:2017 is replaced by the following text, subdivided into further specific subclauses.”.

Specifické články a přílohy v této části ISO 19085 bez odpovídajících v ISO 19085-1:2017 jsou indikovány úvodní větou: „Článek (nebo příloha) specifický pro tuto část ISO 19085.“

 

Specific subclauses and annexes in this part of
ISO 19085 without correspondent in ISO 19085-1:2017 are indicated by the introductory sentence: “Subclause (or annex) specific to this part of ISO 19085.”

Kapitoly 1, 2, 4 nahrazují odpovídající kapitoly ISO 19085-1:2017, bez nutnosti indikace, protože jsou specifické pro každou část souboru.

 

Clauses 1, 2, 4 replace the correspondent clauses of ISO 19085-1:2017, with no need for indication since they are specific to each part of the series.

POZNÁMKA Požadavky na nástroje jsou uvedeny v EN 847-1:2013 a EN 847-2:2013.

 

NOTE Requirements for tools are given in EN 847-1:2013 and EN 847-2:2013.


 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro stacionární a přemístitelné jednovřete-
nové svislé stolní frézky s ručním posuvem, dále jen uváděné jako „stroje“, konstruované k obrábění dřeva a materiálu s podobnými fyzikálními vlastnostmi jako má dřevo.

 

This document gives the safety requirements and measures for stationary and displaceable hand-fed single spindle vertical moulding machines, hereinafter referred to as “machines”, designed to cut wood and materials with similar physical characteristics to wood.

POZNÁMKA 1 Pro definice stacionární a přemístitelné stroje viz ISO 19085-1:2017, 3.4 a 3.5.

 

NOTE 1 For the definitions of stationary and displaceable machines, see ISO 19085-1:2017, 3.4 and 3.5.

Zabývá se všemi významnými nebezpečími, nebez-
pečnými situacemi a událostmi uvedenými v kapitole 4, které se týkají strojů, které jsou provozovány, nasta-
vovány a udržovány podle určení a za podmínek před-
pokládaných výrobcem včetně rozumně předvídatel-
ného nesprávného použití. Také jsou vzaty v úvahu fáze dopravy, montáže, demontáže, poruchy a vyřa-
zení.

 

It deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4, relevant to the machines when they are operated, adjusted and maintained as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer including reasonably foreseeable misuse. Also, transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping phases are taken into account.

POZNÁMKA 2 Pro relevantní, ale nevýznamná nebezpečí, např. ostré hrany rámu stroje, viz ISO 12100:2010.

 

NOTE 2 For relevant but not significant hazards, e.g. sharp edges of the machine frame, see ISO 12100:2010.

Platí také pro stroje vybavené jedním nebo více z následujících zařízení/přídavných pracovních jedno-
tek, jejichž nebezpečí bylo řešeno:

 

It is also applicable to machines fitted with one or more of the following devices/additional working units, whose hazards have been dealt with:

a)   zařízením pro svislé nastavení trnu vzhledem ke stolu;

 

a)   device for the arbor to be vertically adjustable relative to the table;

b)   zařízením k naklonění trnu;

 

b)   device to tilt the arbor;

c)   zařízením k montáži ručně ovládaného čepovacího posuvného stolu;

 

c)   device to fit a manually operated tenoning sliding table;

d)   jednotkou pily pro řezání zasklívací lišty;

 

d)   glass bead saw unit;

e)   nastavitelnou vložkou stolu;

 

e)   adjustable table insert;

f)    zařízením pro změnu směru otáčení vřetena;

 

f)    device for changing the direction of rotation of the spindle;

g)   zařízením pro upevnění nástrojů se stopkou na trnu;

 

g)   device for fixing shank mounted tools on the arbor;

h)   vyměnitelným trnem;

 

h)   interchangeable arbor;

i)    systémem rychlé výměny nástroje/trnu;

 

i)    quick tool/arbor change system;

j)    demontovatelnou jednotkou strojního posuvu;

 

j)    demountable power feed unit;

k)   podporou demontovatelné jednotky strojního posu-
vu s nastavením výkonových pohonů.

 

k)   support for the demountable power feed unit with power driven adjustments.

Tento dokument neplatí pro

 

This document does not apply to

1)   stroje vybavené s vnějšími ložisky,

 

1)   machines equipped with outboard bearings,

2)   stroje vybavené strojními pohyby předního prodlou-
žení stolu a/nebo čepovacího posuvného stolu, a

 

2)   machines equipped with powered movements of a front extension table and/or a tenoning sliding table, and

3)   stroje s uvažovaným největším průměrem nástroje menším než nebo rovným 180 mm.

 

3)   machines with an intended maximum tool diameter of less than or equal to 180 mm.

POZNÁMKA 3 Ručním elektrickým nářadím se zabývá
IEC 60745-1 spolu s IEC 60745-2-17.

 

NOTE 3 Hand-held motor-operated electric tools are dealt with in IEC 60745-1 together with IEC 60745-2-17.

POZNÁMKA 4 Přenosné elektromechanické nářadí je řešeno v IEC 61029-1:1990, IEC 61029-2-8:1995/AMD1:1999 a IEC 61029-2-8:1995/AMD2:2001.

 

NOTE 4 Transportable motor-operated electric tools are dealt with in IEC 61029-1:1990, IEC 61029-2-8:1995/AMD1:1999 and IEC 61029-2-8:1995/AMD2:2001.

Tento dokument neplatí pro stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo na stroje vyrobené před datem vydání.

 

This document is not applicable to machines intended for use in potentially explosive atmospheres or to machines manufactured prior to the date of its publication.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz