ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60                                                                                                                                  Duben 2019

Vodoměry pro studenou pitnou vodu
a teplou vodu –
Část 2: Zkušební metody

ČSN
EN ISO 4064-2

25 7811

idt ISO 4064-2:2014

Water meters for cold potable water and hot water –
Part 2: Test methods

Compteurs deau potable froide et deau chaude –
Partie 2: Méthodes d
essai

Wasserzähler zum Messen von kaltem Trinkwasser und heißem Wasser –
Teil 2: Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4064-2:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4064-2:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4064-2 (25 7811) z prosince 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 4064-2:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z prosince 2017 převzala EN ISO 4064-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013 zavedena v ČSN EN ISO 4064-1:2018 (25 7811) Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky

ISO 4064-3:2014|OIML R 49-3:2013 zavedena v ČSN EN ISO 4064-3:2015 (25 7811) Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 3: Formát zkušební zprávy

ISO/IEC Guide 98-3:2008 zaveden v TNI 01 4109-3:2011 (01 4109) Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

IEC 60068-2-1 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad

IEC 60068-2-2 zavedena v ČSN EN 60068-2-2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2: Zkoušky – Zkouška B: Suché teplo

IEC 60068-2-30 zavedena v ČSN EN 60068-2-30 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-30: Zkoušky – Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

IEC 60068-2-31 zavedena v ČSN EN 60068-2-31 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-31: Zkoušky – Zkouška Ec: Rázy při hrubém zacházení, přednostně pro vzorky typu zařízení

IEC 60068-2-47 zavedena v ČSN EN 60068-2-47 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-47: Zkoušky – Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky

IEC 60068-2-64 zavedena v ČSN EN 60068-2-64 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-64: Zkoušky – Zkouška Fh: Širokopásmové náhodné vibrace a návod

IEC 60068-3-4 zavedena v ČSN EN 60068-3-4 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod – Zkoušky vlhkým teplem

IEC 60654-2 nezavedena

IEC 61000-2-1 nezavedena

IEC 61000-2-2 zavedena v ČSN EN 61000-2-2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 2-2: Prostředí – Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí

IEC 61000-4-1 nezavedena

IEC 61000-4-2 zavedena v ČSN EN 61000-4-2 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-2: Zkušební a měřicí technika – Elektrostatický výboj – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-3 zavedena v ČSN EN 61000-4-3 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-3: Zkušební a měřicí technika – Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-4 zavedena v ČSN EN 61000-4-4 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-4: Zkušební a měřicí technika – Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-5 zavedena v ČSN EN 61000-4-5 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-5: Zkušební a měřicí technika – Rázový impulz – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-6 zavedena v ČSN EN 61000-4-6 ed. 4 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

IEC 61000-4-11 zavedena v ČSN EN 61000-4-11 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-11: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí – Zkoušky odolnosti

IEC 61000-6-1 zavedena v ČSN EN 61000-6-1 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-1: Kmenové normy – Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

IEC 61000-6-2 zavedena v ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

OIML D 11:2004 nezavedena

OIML G 13 nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/32/EU ze dne 26. února 2014, o měřicích přístrojích. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph. D., IČO 76236927, Bohdan Kratochvíl

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 4064-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Květen 2017

ICS 91.140.60                                                                                                    Nahrazuje EN ISO 4064-2:2014

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu –
Část 2: Zkušební metody
(ISO 4064-2:2014)

Water meters for cold potable water and hot water –
Part 2: Test methods

(ISO 4064-2:2014)

Compteurs deau potable froide et deau chaude –
Partie 2: Méthodes d
essai
(ISO 4064-2:2014)

Wasserzähler zum Messen von kaltem Trinkwasser
und hei
ßem Wasser –
Teil 2: Prüfverfahren

(ISO 4064-2:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-05-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky             Ref. č. EN ISO 4064-2:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento text ISO 4064-2:2014 vypracovala technická komise ISO/TC 30 Měření průtoku tekutin v uzavřených potrubích mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO), a byl převzat jako EN ISO 4064-2:2017 technickou komisí CEN/TC 92 Vodoměry, jejíž sekretariát zajišťuje SNV.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním iden-
tického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 4064-2:2014.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 4064-2:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 4064-2:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva............................................................................................................................................................................................ 10

1......... Předmět normy....................................................................................................................................................................... 12

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................. 12

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................. 14

4......... Referenční podmínky............................................................................................................................................................ 14

5......... Značky, jednotky a rovnice................................................................................................................................................... 15

6......... Vnější prohlídka...................................................................................................................................................................... 15

6.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 15

6.2...... Předmět prohlídky.................................................................................................................................................................. 15

6.3...... Příprava.................................................................................................................................................................................... 15

6.4...... Postupy prohlídek.................................................................................................................................................................. 15

7......... Funkční zkoušky pro všechny vodoměry........................................................................................................................... 21

7.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 21

7.2...... Požadované podmínky pro všechny zkoušky.................................................................................................................. 21

7.3...... Zkouška statickým tlakem
(4.2.10, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013).................................................................................................................. 22

7.4...... Stanovení základní chyby (indikace)
(7.2.3, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013).................................................................................................................... 23

7.5...... Teplota zkušební vody
(4.2.8, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013).................................................................................................................... 32

7.6...... Zkouška přehřátím vodou
(7.2.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013).................................................................................................................... 33

7.7...... Zkouška tlakem vody
(4.2.8, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013).................................................................................................................... 34

7.8...... Zkouška zpětného toku
(4.2.7, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013).................................................................................................................... 34

7.9...... Zkouška tlakové ztráty
(6.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013)........................................................................................................................ 36

7.10.... Zkoušky rušení proudění
(6.3.4, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013).................................................................................................................... 41

7.11.... Zkoušky životnosti
(7.2.6, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013).................................................................................................................... 43

7.12.... Zkoušky magnetického pole................................................................................................................................................ 50

7.13.... Zkoušky pomocných zařízení vodoměru........................................................................................................................... 50

7.14.... Zkoušení prostředí................................................................................................................................................................. 51

8......... Funkční zkoušky vztažené k ovlivňujícím
faktorům a rušením............................................................................................................................................................... 51

8.1...... Obecné požadavky
(A.1, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013)....................................................................................................................... 51

8.2...... Suché teplo (nekondenzující)
(A.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013)....................................................................................................................... 55

8.3...... Chlad (A.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013)........................................................................................................... 56

8.4...... Vlhké teplo cyklické (kondenzující)
(A.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013)....................................................................................................................... 57

8.5...... Změna napájecího napětí
(A.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013)....................................................................................................................... 59

 

Foreword................................................................................................................................................................................................. 10

1......... Scope.......................................................................................................................................................................................... 12

2......... Normative references.............................................................................................................................................................. 12

3......... Terms and definitions.............................................................................................................................................................. 14

4......... Reference conditions............................................................................................................................................................... 14

5......... Symbols, units and equations................................................................................................................................................ 15

6......... External examination............................................................................................................................................................... 15

6.1...... General....................................................................................................................................................................................... 15

6.2...... Object of the examination....................................................................................................................................................... 15

6.3...... Preparation................................................................................................................................................................................ 15

6.4...... Examination procedures......................................................................................................................................................... 15

7......... Performance tests for all water meters................................................................................................................................ 21

7.1...... General....................................................................................................................................................................................... 21

7.2...... Required conditions for all tests............................................................................................................................................. 21

7.3...... Static pressure test
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 4.2.10)
..................................................................................................................... 22

7.4...... Determination of intrinsic errors (of indication)
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 7.2.3)
....................................................................................................................... 23

7.5...... Water temperature test
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 4.2.8)
....................................................................................................................... 32

7.6...... Overload water temperature test
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 7.2.5)
....................................................................................................................... 33

7.7...... Water pressure test
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 4.2.8)
....................................................................................................................... 34

7.8...... Reverse flow test
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 4.2.7)
....................................................................................................................... 34

7.9...... Pressure loss test
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 6.5)
.......................................................................................................................... 36

7.10.... Flow disturbance tests
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 6.3.4)
....................................................................................................................... 41

7.11.... Durability tests
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 7.2.6)
....................................................................................................................... 43

7.12.... Magnetic field testing............................................................................................................................................................... 50

7.13.... Tests on ancillary devices of a water meter........................................................................................................................ 50

7.14.... Environmental testing.............................................................................................................................................................. 51

8......... Performance tests related to influence factors
and disturbances
...................................................................................................................................................................... 51

8.1...... General requirements
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49
-1:2013, A.1).......................................................................................................................... 51

8.2...... Dry heat (non-condensing)
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, A.5)
.......................................................................................................................... 55

8.3...... Cold (ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, A.5)................................................................................................................ 56

8.4...... Damp heat, cyclic (condensing)
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, A.5)
.......................................................................................................................... 57

8.5...... Power supply variation
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, A.5)
.......................................................................................................................... 59

Strana

 

Page

8.6...... Vibrace (náhodné)
(A.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013)....................................................................................................................... 63

8.7...... Mechanický ráz
(A.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013)....................................................................................................................... 64

8.8...... Poklesy, krátkodobá přerušení a změny
střídavých napětí (AC)
(A.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013)....................................................................................................................... 65

8.9...... Přechodové jevy/bursty na signálových vedeních (A.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013).............................. 67

8.10.... Přechodové jevy/bursty ve střídavých (AC) a stejnosměrných (DC) sítích
(A.5, ISO 4064-1:2014| OIML R 49-1:2013)...................................................................................................................... 69

8.11.... Elektrostatické výboje
(A.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013)....................................................................................................................... 70

8.12.... Vyzařovaná elektromagnetická pole
(A.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013)....................................................................................................................... 72

8.13.... Elektromagnetická pole šířená vedením
(A.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013)....................................................................................................................... 75

8.14.... Přechodové rázy na signálových, datových a ovládacích vedeních
(A.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013)....................................................................................................................... 77

8.15.... Přechodové rázy na střídavých (AC) a stejnosměrných (DC) síťových vedeních
(A.5, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013)....................................................................................................................... 78

8.16.... Statické magnetické pole
(7.2.8, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013).................................................................................................................... 80

8.17.... Zkouška absence proudění.................................................................................................................................................. 81

9......... Zkušební program hodnocení typu..................................................................................................................................... 82

9.1...... Požadovaný počet zkušebních vzorků............................................................................................................................... 82

9.2...... Funkční zkoušky použitelné pro všechny vodoměry....................................................................................................... 82

9.3...... Funkční zkoušky použitelné pro elektronické vodoměry, mechanické vodoměry s vloženými elektronickými zařízeními, a jejich oddělitelné
části........................................................................................................................................................................................... 84

9.4...... Hodnocení typu oddělitelných částí vodoměru................................................................................................................ 84

9.5...... Řady vodoměrů...................................................................................................................................................................... 85

10....... Zkoušky prvotního ověření................................................................................................................................................... 85

10.1.... Prvotní ověření kompaktních a kombinovaných vodoměrů.......................................................................................... 85

10.2.... Prvotní ověření oddělitelných částí vodoměru................................................................................................................. 87

11....... Prezentace výsledků............................................................................................................................................................. 87

11.1.... Cíl zpráv................................................................................................................................................................................... 87

11.2.... Identifikace a údaje o zkoušce k zahrnutí
do zpráv................................................................................................................................................................................... 88

Příloha A (normativní) Hodnocení typu a zkoušení
kontrolních příslušenství elektronických zařízení............................................................................................................. 89

Příloha B (normativní) Výpočet relativní chyby
(indikace) vodoměru............................................................................................................................................................. 96

 

8.6...... Vibration (random)
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, A.5)
.......................................................................................................................... 63

8.7...... Mechanical shock
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, A.5)
.......................................................................................................................... 64

8.8...... AC mains voltage dips, short interruptions
and voltage variations
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, A.5).......................................................................................................................... 65

8.9...... Bursts on signal lines
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, A.5).......................................................................................................................... 67

8.10.... Bursts (transients) on AC and DC mains
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, A.5)
.......................................................................................................................... 69

8.11.... Electrostatic discharge
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, A.5)
.......................................................................................................................... 70

8.12.... Radiated electromagnetic fields
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, A.5)
.......................................................................................................................... 72

8.13.... Conducted electromagnetic fields
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, A.5)
.......................................................................................................................... 75

8.14.... Surges on signal, data and control lines
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, A.5)
.......................................................................................................................... 77

8.15.... Surges on AC and DC mains power lines
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, A.5)
.......................................................................................................................... 78

8.16.... Static magnetic field
(ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 7.2.8)
....................................................................................................................... 80

8.17.... Absence of flow test................................................................................................................................................................. 81

9......... Test program for type evaluation........................................................................................................................................... 82

9.1...... Number of samples required................................................................................................................................................. 82

9.2...... Performance test applicable to all water meters................................................................................................................ 82

9.3...... Performance tests applicable to electronic
water meters, mechanical water meters fitted
with electronic devices, and their separable parts
............................................................................................................. 84

9.4...... Type evaluation of separable parts of a water meter........................................................................................................ 84

9.5...... Families of water meters......................................................................................................................................................... 85

10....... Tests for initial verification...................................................................................................................................................... 85

10.1.... Initial verification of complete and combined
water meters
.............................................................................................................................................................................. 85

10.2.... Initial verification of separable parts of a water meter...................................................................................................... 87

11....... Presentation of results............................................................................................................................................................. 87

11.1.... Object of the reports................................................................................................................................................................. 87

11.2.... Identification and test data to be included
in records
.................................................................................................................................................................................... 88

Annex A (normative) Type examination and testing
of checking facilities of electronic devices
.......................................................................................................................... 89

Annex B (normative) Calculating the relative error
(of indication) of a water meter
.............................................................................................................................................. 96

Strana

 

Page

Příloha C (normativní) Instalační požadavky
pro zkoušky poruch proudění............................................................................................................................................ 102

Příloha D (normativní) Hodnocení typu řady
vodoměrů.............................................................................................................................................................................. 104

Příloha E (informativní) Příklady metod a součástí používaných pro zkoušení soustředných vodoměrů...................... 106

Příloha F (informativní) Stanovení hustoty vody........................................................................................................................ 109

Příloha G (informativní) Maximální nejistoty při měření ovlivňujících faktorů a rušení...................................................... 111

Příloha H (informativní) Detaily odběrů tlaku, otvorů a štěrbin pro zkoušku tlakové ztráty................................................ 114

Příloha I (normativní) Rušiče proudění........................................................................................................................................ 117

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky
Směrnice 2014/32/EU, které mají být pokryty................................................................................................................ 131

Bibliografie........................................................................................................................................................................................ 139

 

Annex C (normative) Installation requirements
for flow disturbance tests
...................................................................................................................................................... 102

Annex D (normative) Type evaluation of a family
of water meters
....................................................................................................................................................................... 104

Annex E (informative) Examples of methods
and components used for testing concentric
water meters
............................................................................................................................................................................ 106

Annex F (informative) Determining the density
of water
..................................................................................................................................................................................... 109

Annex G (informative) Maximum uncertainties
in the measurement of influence factors
and disturbances
.................................................................................................................................................................... 111

Annex H (informative) Pressure loss test pressure
tappings, hole and slot details
............................................................................................................................................. 114

Annex I (normative) Flow disturbers............................................................................................................................................... 117

Annex ZA (informative) Relationship between
this European Standard and the essential requirements of Directive 2014/32/EU aimed
to be covered
........................................................................................................................................................................... 131

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvede-
nými ve směrnicích ISO/IEC, část 2,     
www.iso.org/directives.

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2,
www.iso.org/directives.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdrže-
ných ISO, www.iso.org/patents.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received, www.iso.org/patents.

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 30 Měření průtoku tekutin v uzavřených potrubích, sub-
komise SC 7 Objemové metody včetně vodoměrů a tech-
nická subkomise OIML TC 8/SC 5 Vodoměry.

 

The committees responsible for this document are Technical Committee ISO/TC 30, Measurement of fluid flow in closed conduits, Subcommittee SC 7, Volume methods including water meters and OIML Technical Subcommittee TC 8/SC 5 Water meters.

Toto čtvrté vydání ISO 4064-2 zrušuje a nahrazuje
třetí vydání (ISO 4064-2:2005), které bylo technicky revidováno. Opatření ve třetím vydání se týkají 
ISO 4064-5:2014.

 

This fourth edition of ISO 4064-2 cancels and replaces the third edition (ISO 4064-2:2005), which has been technically revised. Provisions of the third edition are addressed in ISO 4064-5:2014.

ISO 4064 se sestává z těchto částí, pod obecným názvem Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu:

 

ISO 4064 consists of the following parts, under the general title Water meters for cold potable water and hot water:

    Část 1: Metrologické a technické požadavky

 

    Part 1: Metrological and technical requirements

    Část 2: Zkušební metody

 

    Part 2: Test methods

    Část 3: Formát zkušební zprávy

 

    Part 3: Test report format

    Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1

 

    Part 4: Non-metrological requirements not covered in ISO 4064-1

    Část 5: Požadavky na instalaci

 

    Part 5: Installation requirements

Toto vydání ISO 4064-2 je identické odpovídajícímu vydání OIML R 49-2, které bylo vydáno současně. OIML R 49-2 bylo schváleno pro konečné publikování Mezinárodním výborem legální metrologie na jeho

 

This edition of ISO 4064-2 is identical with the corresponding edition of OIML R 49-2, which has been issued concurrently. OIML R 49-2 was approved for final publication by the International Committee of Legal

48. setkání v Ho Chi Minově městě, Vietnam v říjnu 2013 a bude postoupeno Mezinárodní konferenci pro legální metrologii v roce 2016 pro formální schválení.

 

Metrology at its 48th meeting in Ho Chi Minh City, Vietnam in October 2013 and will be submitted to the International Conference on Legal Metrology in 2016 for formal sanction.

 

1 Předmět normy

 

1Scope

Tato část ISO 4064|OIML R 49 platí pro hodnocení typu a prvotní ověření vodoměrů na studenou pitnou vodu a teplou vodu, jak jsou stanoveny           
v ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013. OIML certifi-
káty shody mohou být vydány pro vodoměry v systému OIML certifikátů za předpokladu, že tato část     
ISO 4064|OIML R 49,    
ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013
a ISO 4064-3:2014|OIML R 49-3:2013 jsou použity v sou-
ladu s pravidly systému.

 

This part of ISO 4064|OIML R 49 is applicable to
the type evaluation and initial verification testing
of water meters for cold potable water and hot water as defined in ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013. OIML Certificates of Conformity can be issued for water meters under the scope of the OIML Certificate System, provided that this part of        
ISO 4064|OIML R 49,    
ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013
and ISO 4064-3:2014|OIML R 49-3:2013 are used in accordance with the rules of the System.

Tato část ISO 4064|OIML R 49 předkládá detaily zku-
šebního programu, principy, zařízení a postupy k pou-
žití pro hodnocení typu a prvotní ověření typu měřidla.

 

This part of ISO 4064|OIML R 49 sets out details of the test programme, principles, equipment and procedures to be used for the type evaluation, and initial verification of a meter type.

Ustanovení této části ISO 4064|OIML R 49 platí také pro pomocná zařízení, jestliže jsou požadována národ-
ními předpisy.

 

The provisions of this part of ISO 4064|OIML R 49 also apply to ancillary devices, if required by national regulations.

Ustanovení zahrnují požadavky na zkoušení kompakt-
ního vodoměru a na zkoušení měřicího převodníku (včetně snímače průtoku nebo objemu) a vyhodnoco-
vací jednotky (včetně indikačního zařízení) vodoměru jako samostatné jednotky.

 

The provisions include requirements for testing the complete water meter and for testing the measurement transducer (including the flow or volume sensor) and the calculator (including the indicating device) of a water meter as separate units.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz