ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                   Leden 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Vláknové optické laditelné pásmové propusti – Kmenová specifikace

ČSN
EN IEC 63032

35 9262

idt IEC 63032:2018

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic tuneable bandpass filters – Generic specification

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs fibroniques – Filtres fibroniques passe-bande accordables – Spécification générique

Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile – Abstimmbare LWL-Bandpassfilter – Fachgrundspezifikation

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 63032:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 63032:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma se vztahuje na skupinu laditelných pásmových propustí. Tyto součástky mohou upravovat rozložení spektrální intenzity za účelem výběru některých vlnových délek a potlačení ostatních. Mohou být rozděleny do následujících kategorií: pásmové propusti s laditelnou vlnovou délkou; s laditelnou šířkou pásma; s laditelnou vlnovou délkou a laditelnou šířkou pásma. Tato norma stanovuje jednotné požadavky na optické, mechanické a environmentální vlastnosti. Norma obsahuje informativní přílohu A, uvádějící obecné informace o laditelných pásmových propustech a informativní přílohu B, uvádějící příklady technologií laditelných pásmových propustí.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60027 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60027 (33 0100) Písmenné značky používané v elektrotechnice

IEC 60617-DB databáze nezavedena, dostupná na www.iec.ch

IEC 60695-11-5 zavedena v ČSN EN 60695-11-5 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-5: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem jehlového hořáku – Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

IEC 60825-1 zavedena v ČSN EN 60825-1 ed. 3 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

IEC 61300 (soubor)  zaveden v souboru ČSN EN 61300 (35 9250, 35 9251, 35 9252 a 35 9253) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy

IEC/TR 61930 nezavedena

IEC 61977 zavedena v ČSN EN 61977 ed. 3 (35 9247) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Optické vláknové filtry – Kmenová specifikace

IEC/TS 62627-09 nezavedena

ISO 129 nezavedena1)

ISO 286-1 zavedena v ČSN EN ISO 286-1 (01 4201) Geometrické specifikace produktu (GPS) – ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů – Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení

ISO 1101 zavedena v ČSN EN ISO 1101 (01 4120) Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

ISO 8601 zavedena v ČSN ISO 8601 (97 9738) Datové prvky a formáty výměny – Výměna informací – Zobrazení data a času

Souvisící ČSN

ČSN EN 60869-1 ed. 2 (35 9233) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Optické vláknové pasivní prvky řízení výkonu – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 60875-1 ed. 3 (35 9230)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 60876-1 ed. 3 (35 9246)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Optické vláknové prostorové přepínače – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61202-1 ed. 3 (35 9235) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Optické vláknové izolátory – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61978-1 ed. 3 (35 9232) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Optické vláknové pasivní kompenzátory chromatické disperze – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 62074-1 ed. 2 (35 9285) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Optická vláknová zařízení WDM – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 62077 ed. 3 (35 9239) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Optické vláknové cirkulátory – Kmenová specifikace

ČSN EN 62099 (35 9245)Optické vláknové vlnové přepínače – Kmenová specifikace

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: SQS Vláknová optika a. s., IČO 60913037, Ing. Karel Šmondrk, Martin Fišar

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.1)    ČSN 01 3130:1995, která přejímala ISO 129:1985, byla zrušena z důvodu nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

Zdroj: www.cni.cz