ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.45                                                                                                                                   Leden 2019

Kvalita vod – Odběr vzorků –
Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN
EN ISO 5667-3

75 7051

idt ISO 5667-3:2018

Water quality – Sampling –
Part 3: Preservation and handling of water samples

Qualité de l’eau – Échantillonnage –
Partie 3: Conservation et la manipulation des échantillons d’eau

Wasserbeschaffenheit – Probenahme –
Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5667-3:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 5667-3:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) ze září 2013.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

ISO 5667 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN ISO 5667 a v souboru ČSN ISO 5667 (75 7051) Kvalita vod – Odběr vzorků

ISO 19458 zavedena v ČSN EN ISO 19458 (75 7801) Jakost vod – Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 75 7300 Jakost vod – Chemický a fyzikální rozbor – Všeobecná ustanovení a pokyny

ČSN EN 25663:1995 (75 7525) Jakost vod – Stanovení dusíku podle Kjeldahla – Odměrná metoda po mineralizaci se selenem

ČSN EN ISO 5814:2013 (75 7463) Kvalita vod – Stanovení rozpuštěného kyslíku – Elektrochemická metoda s membránovou sondou

ČSN EN ISO 5961:1996 (75 7418) Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií

ČSN EN ISO 6468:1998 (75 7580) Jakost vod – Stanovení některých organochlorových insekticidů, polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů – Metoda plynové chromatografie po extrakci kapalina-kapalina

ČSN EN ISO 6878:2005 (75 7465) Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným

ČSN EN ISO 7027-1:2017 (75 7343) Kvalita vod – Stanovení zákalu – Část 1: Kvantitativní metody

ČSN EN ISO 7150-1:1994 (75 7451) Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1: Manuální spektrometrická metoda

ČSN EN ISO 7887:2012 (75 7364) Kvalita vod – Stanovení barvy

ČSN EN 27888:1996 (75 7344) Jakost vod – Stanovení elektrické konduktivity

ČSN ISO 7980:1995 (75 7383) Jakost vod – Stanovení vápníku a hořčíku – Metoda atomové absorpční spektrometrie

ČSN ISO 8165-1:1996 (75 7529) Jakost vod – Stanovení vybraných jednosytných fenolů – Část 1: Metoda plynové chromatografie po extrakčním zkoncentrování

ČSN EN ISO 8467:1997 (75 7519) Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn)

ČSN EN ISO 9377-2:2001 (75 7507) Jakost vod – Stanovení uhlovodíků C10 až C40 – Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

ČSN EN ISO 9439:2001 (75 7771) Jakost vod – Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí – Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého

ČSN EN ISO 9562:2005 (75 7531) Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)

ČSN EN ISO 9963-1:1996 (75 7371) Jakost vod – Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK) – Část 1: Stanovení KNK4,5 a KNK8,3

ČSN ISO 9964-3:1996 (75 7378) Jakost vod – Stanovení sodíku a draslíku – Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie

ČSN ISO 10260:1997 (75 7575) Jakost vod – Měření biochemických ukazatelů – Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu-a

ČSN EN ISO 10304-1:2009 (75 7391) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů

ČSN EN ISO 10304-3:1997 (75 7391) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 3: Stanovení chromanů, jodidů, siřičitanů, thiokyanatanů a thiosíranů

ČSN EN ISO 10304-4:2000 (75 7391) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 4: Stanovení chlorečnanů, chloridů a chloritanů v málo znečištěné vodě

ČSN ISO 10359-1:1996 (75 7430) Jakost vod – Stanovení fluoridů – Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody

ČSN ISO 10359-2:1996 (75 7430) Jakost vod – Stanovení fluoridů – Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci

ČSN ISO 10523:2010 (75 7365) Jakost vod – Stanovení pH

ČSN ISO 10566:1997 (75 7401) Jakost vod – Stanovení hliníku – Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí

ČSN ISO 10695:2001 (75 7576) Jakost vod – Stanovení vybraných sloučenin s organicky vázaným dusíkem a fosforem – Metody plynové chromatografie

ČSN EN ISO 11074:2016 (83 6150) Kvalita půdy – Slovník

ČSN ISO 11369:1998 (75 7577) Jakost vod – Stanovení vybraných herbicidů – Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí po extrakci do tuhé fáze (SPE)

ČSN ISO 11423-1:2010 (75 7559) Jakost vod – Stanovení benzenu a některých jeho derivátů – Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie

ČSN ISO 11423-2:2010 (75 7559) Jakost vod – Stanovení benzenu a některých jeho derivátů – Část 2: Metoda extrakce a plynové chromatografie

ČSN EN ISO 11732:2005 (75 7454) Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku – Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

ČSN EN ISO 11885:2009 (75 7387) Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 12010:2014 (75 7593) Kvalita vod – Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách – Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)

ČSN EN ISO 12020:2000 (75 7402) Jakost vod – Stanovení hliníku – Metody atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN ISO 12846:2012 (75 7439) Kvalita vod – Stanovení rtuti – Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj

ČSN EN ISO 13395:1997 (75 7456) Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

ČSN EN ISO 14402:2000 (75 7567) Jakost vod – Stanovení fenolů průtokovou analýzou (FIA a CFA)

ČSN EN ISO 14403-1:2012 (75 7413) Kvalita vod – Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) – Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)

ČSN EN ISO 14403-2:2012 (75 7413) Kvalita vod – Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) – Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

ČSN EN ISO 14911:2000 (75 7392) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných kationtů Li+ , Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ a Ba2+ chromatografií iontů – Metoda pro vody a odpadní vody

ČSN EN ISO 15061:2002 (75 7410) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných bromičnanů – Metoda kapalinové chromatografie iontů

ČSN EN ISO 15586:2004 (75 7381) Jakost vod – Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou

ČSN EN ISO 15680:2004 (75 7558) Jakost vod – Stanovení řady monocyklických aromatických uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin plynovou chromatografií s P&T a termální desorpcí

ČSN EN ISO 15681-1:2005 (75 7464) Jakost vod – Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) – Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)

ČSN EN ISO 15681-2:2005 (75 7464) Jakost vod – Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) – Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

ČSN EN ISO 15682:2002 (75 7421) Jakost vod – Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí

ČSN ISO 15705:2008 (75 7521) Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) – Metoda ve zkumavkách

ČSN EN ISO 15913:2003 (75 7581) Jakost vod – Stanovení vybraných fenoxyalifatických herbicidů, včetně bentazonů a hydroxybenzonitrilů, plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií po extrakci na tuhou fázi a derivatizaci

ČSN EN ISO 16264:2004 (75 7482) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných křemičitanů průtokovou analýzou (FIA a CFA) a fotometrickou detekcí

ČSN EN ISO 17034 (01 5245) Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů

ČSN EN ISO 17289:2015 (75 7461) Kvalita vod – Stanovení rozpuštěného kyslíku – Metoda s optickým senzorem

ČSN EN ISO 17294-2:2017 (75 7388) Kvalita vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) – Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN EN ISO 17353:2006 (75 7585) Jakost vod – Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin – Metoda plynové chromatografie

ČSN ISO 17378-2:2015 (75 7403) Kvalita vod – Stanovení arsenu a antimonu – Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

ČSN P ISO/TS 17379-2:2015 (75 7480) Kvalita vod – Stanovení selenu – Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

ČSN EN ISO 17852:2008 (75 7442) Jakost vod – Stanovení rtuti – Metoda atomové fluorescenční spektrometrie

ČSN EN ISO 17943:2016 (75 7597) Kvalita vod – Stanovení těkavých organických látek ve vodě – Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS)

ČSN EN ISO 17993:2004 (75 7555) Jakost vod – Stanovení 15 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci kapalina-kapalina

ČSN EN ISO 18412:2007 (75 7423) Jakost vod – Stanovení chromu(VI) – Fotometrická metoda pro slabě znečištěné vody

ČSN EN ISO 18635:2016 (75 7598) Kvalita vod – Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách – Metoda plynové chromatografie – hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI)

ČSN EN ISO 18856:2006 (75 7587) Jakost vod – Stanovení vybraných ftalátů plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

ČSN EN ISO 18857-1:2007 (75 7568) Jakost vod – Stanovení vybraných alkylfenolů – Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí

ČSN EN ISO 18857-2:2012 (75 7568) Jakost vod – Stanovení vybraných alkylfenolů – Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizaci

ČSN EN ISO 21458:2010 (75 7582) Jakost vod – Stanovení glyfosátu a AMPA – Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorimetrickou detekcí

ČSN EN ISO 23913:2010 (75 7426) Jakost vod – Stanovení chromu(VI) – Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) s fotometrickou detekcí

ČSN EN ISO 28540:2012 (75 7556) Kvalita vod – Stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vodě – Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

ČSN EN ISO 29441:2011 (75 7526) Jakost vod – Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením – Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí

ČSN EN 15204:2007 (75 7718) Jakost vod – Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla)

ČSN 75 7315 Jakost vod – Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou

ČSN 75 7440 Jakost vod – Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií

ČSN ISO 9698 (75 7635) Jakost vod – Stanovení objemové aktivity tritia – Kapalinová scintilační měřicí metoda

ČSN EN 12260 (75 7524) Jakost vod – Stanovení dusíku – Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíku

ČSN 75 7509 Jakost vod – Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách – Gravimetrická metoda po odpaření vzorku

ČSN ISO 6058 (75 7416) Jakost vod – Stanovení vápníku – Odměrná metoda s EDTA

ČSN ISO 9297 (75 7420) Jakost vod – Stanovení chloridů – Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra)

ČSN ISO 6333 (75 7447) Jakost vod – Stanovení manganu – Spektrofotometrická metoda s formaldoximem

ČSN EN 26777 (75 7452) Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda

ČSN 75 7477 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných síranů – Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k UPOZORNĚNÍ, k článkům 6.2, 7.2, ke kapitolám 8, A.1 a B.4 a k tabulkám A.1 a A.3 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN ISO 5667-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Červen 2018

ICS 13.060.45                                                                                                    Nahrazuje EN ISO 5667-3:2012

Kvalita vod – Odběr vzorků –
Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi
(ISO 5667-3:2018)

Water quality – Sampling –
Part 3: Preservation and handling of water samples

(ISO 5667-3:2018)

Qualité de l’eau – Échantillonnage –
Partie 3: Conservation et la manipulation
des échantillons d’eau

(
ISO 5667-3:2018)

Wasserbeschaffenheit – Probenahme –
Teil 3: Konservierung und Handhabung
von Wasserprobe
n
(ISO 5667-3:2018)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-06-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky             Ref. č. EN ISO 5667-3:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 5667-3:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 147 Kvalita vod ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 230 Rozbor vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 5667-3:2012.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 5667-3:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 5667-3:2018 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva................................................................................................................................................................................................... 10

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 11

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 12

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 12

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 12

4......... Odběr vzorků a řetěz vazeb......................................................................................................................................................... 13

5......... Chemikálie a materiály................................................................................................................................................................ 13

6......... Vzorkovnice.................................................................................................................................................................................... 15

6.1...... Výběr a příprava vzorkovnic........................................................................................................................................................ 15

6.2...... Filtrace na místě odběru.............................................................................................................................................................. 15

6.3...... Plnění vzorkovnic.......................................................................................................................................................................... 15

7......... Manipulace se vzorky a jejich konzervace............................................................................................................................... 16

7.1...... Manipulace se vzorky pro fyzikální a chemický rozbor a jejich konzervace...................................................................... 15

7.2...... Manipulace se vzorky pro biologický rozbor a jejich konzervace........................................................................................ 16

7.3...... Manipulace se vzorky pro radiochemický rozbor a jejich konzervace................................................................................ 17

8......... Doprava vzorků.............................................................................................................................................................................. 17

9......... Identifikace vzorků........................................................................................................................................................................ 17

10....... Příjem vzorků................................................................................................................................................................................. 18

11....... Uchovávání vzorků........................................................................................................................................................................ 18

Příloha A (informativní) Způsoby konzervace vzorků......................................................................................................................... 19

Příloha B (informativní) Příprava vzorkovnic........................................................................................................................................ 49

Příloha C (informativní) Postup použitý v holandské validační studii.............................................................................................. 50

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 51

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 147 Kvalita vod, subkomise SC 6 Odběr vzorků.

Toto páté vydání zrušuje a nahrazuje čtvrté vydání (ISO 5667-3:2012), jehož je malou revizí. Dále jsou uvedeny rozdíly mezi tímto vydáním a ISO 5667-3:2012:

    byly aktualizovány odkazy v tabulce A.1;

    v Úvodu bylo vysvětleno používání dob konzervace a podmínek stanovených v tabulce A.1.

Seznam všech části souboru norem ISO 5667 lze nalézt na webové stránce ISO.

Úvod

Předpokládá se, že tento dokument bude používán společně s ISO 5667-1, která se zabývá návrhem programu odběru vzorků a způsoby odběru vzorků.

Tento dokument byl uveden do souladu se současnými normami tam, kde to bylo možné. Pokud nové výzkumy nebo výsledky validace poskytly nový pohled na problematiku, byly použity nejnovější poznatky.

Návod k postupům validace je možno nalézt v ISO 17034.

ISO 5667-3 uvádí v tabulce A.1 validované doby konzervace a/nebo podmínky i popis nejlepší praxe. Tabulka A.1 také odkazuje na normy ISO pro každý analyt, dostupné v době vydání této ISO 5667-3. Tento seznam však není vyčerpávající. Mohou se používat jiné metody, pokud byly validovány. Pokud však validace metody nebyla provedena, důrazně se doporučuje dodržovat doby konzervace pro analyt, které jsou uvedeny v tabulce A.1 pro zkušební metody ISO.

Podmínky konzervace, uchovávání a maximální doby uchovávání pro analyt, které jsou uvedeny v tabulce A.1, mají být považovány za určené (standardní) podmínky, které se používají, pokud nejsou k dispozici další informace.

Pokud však laboratoř provedla validaci odlišných způsobů konzervace a dob uchovávání pro určité podmínky a matrice a může poskytnout důkaz o této validaci, jsou tyto validované podmínky konzervace, uchovávání a maxi-
mální doby uchovávání přijatelné pro laboratoře, které provedly validaci.

Upozorňuje se na návrh na zpracování nové části souboru norem ISO 5667, která podrobněji rozpracuje
ISO 5667-3:2018, přílohu C, a která bude obsahovat návod a vypracování potřebných způsobů validace nových dob uchovávání nebo způsobů konzervace a podrobnosti o popsaných způsobech.

UPOZORNĚNÍ Tento dokument a analytické normy uvedené v příloze A se doplňujíNP1). Pokud nelze použít žádnou analytickou normu, jsou postupy popsané v tabulkách A.1 až A.3 normativní.

Pokud jsou vyvinuty nové nebo revidované analytické normy s dobami uchovávání nebo postupy konzervace, které se liší od těch uvedených v tabulkách A.1 až A.3, potom mají být doby uchovávání nebo postupy konzervace validovány a prezentovány pracovní skupině ISO/TC 147/SC 6/WG 3, aby mohly být zahrnuty do příští revize tohoto dokumentu.

1 Předmět normy

Tento dokument určuje obecné požadavky na odběr, konzervaci, manipulaci, dopravu a uchovávání všech typů vzorků vod, včetně vzorků pro biologické rozbory.

Není použitelný pro odběr vzorků vod určených pro mikrobiologické analýzy, který je specifikován v ISO 19458, pro zkoušky ekotoxicity, biologické zkoušky a pro pasivní odběr vzorků, který je předmětem ISO 5667-23.

Tento dokument je zvlášť vhodný v případě, kdy prosté nebo směsné vzorky nemohou být analyzovány na místě odběru a musí být dopraveny do laboratoře.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   Národní poznámka Vždy má přednost postup uvedený v příslušné analytické normě.

Zdroj: www.cni.cz