ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.040.10                                                                                                                                  Březen 2019

Metrický lichoběžníkový ISO závit –
Základní rozměry

ČSN
ISO 2904

01 4018

 

ISO metric trapezoidal screw threads – Basic dimensions

Filetages métriques trapézoïdaux ISO – Dimensions de base

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 2904:1977. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standards ISO 2904:1977. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma specifikuje základní rozměry pro metrický lichoběžníkový ISO závit v souladu s normou ISO 2902.

Hodnoty se vztahují k základnímu profilu v souladu s ISO 2901.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 2901 zavedena v ČSN ISO 2901 (01 4015) Metrický lichoběžníkový ISO závit – Základní a návrhové profily

ISO 2902 zavedena v ČSN ISO 2902 (01 4016) Metrický lichoběžníkový ISO závit – Přehled

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČO 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz