ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.01                                                                                                                                  Červen 2019

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání –
Část 1: Obecné požadavky

ČSN
EN 14399-1

02 1042

 

High-strength structural bolting assemblies for preloading –
Part 1: General requirements

Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte –
Partie 1: Exigences générales

Hochfeste vorspannbare Garnituren für Schraubverbindungen im Metallbau –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14399-1:2015. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14399-1:2015. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14399-1 (02 1042) z října 2015.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14399-1:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z října 2015 převzala EN 14399-1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1090-2:2008+A1:2011 zrušena; nahrazena EN 1090-2:2018 zavedena v ČSN EN 1090-2:2019 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

EN 14399-2:2015 zavedena v ČSN EN 14399-2:2019 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 2: Zkouška vhodnosti pro předpínání

EN 14399-3:2015 zavedena ČSN EN 14399-3:2019 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 3: Systém HR – Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihran-
nou maticí

EN 14399-4:2015 zavedena v ČSN EN 14399-4:2019 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 4: Systém HV – Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihran-
nou maticí

EN 14399-5 zavedena v ČSN EN 14399-5 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 5: Ploché kruhové podložky

EN 14399-6 zavedena v ČSN EN 14399-6 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením

EN 14399-7:2007 zavedena v ČSN EN 14399-7:2008 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 7: Systém HR – Sestavy šroubu se zápustnou hlavou a šestihrannou maticí

EN 14399-8:2007 zavedena v ČSN EN 14399-8:2008 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 8: Systém HV – Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí

EN 14399-9:2009 zavedena v ČSN EN 14399-9:2019 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 9: Systém HR nebo HV – Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice

EN 14399-10:2009 zavedena v ČSN EN 14399-10:2019 (02 1042) Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 10: Systém HRC – Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím

EN ISO 225 zavedena v ČSN EN ISO 225 (02 1001) Spojovací součásti – Šrouby a matice – Značky a popis rozměrů

EN ISO 898-1:2013 zavedena v ČSN EN ISO 898-1:2014 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč

EN ISO 898-2:2012 zavedena v ČSN EN ISO 898-2:2012 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč

EN ISO 4759-1 zavedena v ČSN EN ISO 4759-1 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí – Část 1: Šrouby a matice – Výrobní třída A, B a C

EN ISO 4759-3 zavedena v ČSN EN ISO 4759-3 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí – Část 3: Kruhové podložky pro šrouby a matice – Výrobní třída A, C a F

EN ISO 6507-1 zavedena v ČSN EN ISO 6507-1 (42 0374) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 6508-1 zavedena v ČSN EN ISO 6508-1 (42 0360) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Rockwella – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 10684 zavedena v ČSN EN ISO 10684 (02 1032) Spojovací součásti – Žárové povlaky zinku nanášené ponorem

ISO 888 zavedena v ČSN EN ISO 888 (02 1025) Spojovací součásti – Šrouby a závrtné šrouby – Jmenovité délky a délky závitu

ISO 965-2 zavedena v ČSN ISO 965-2 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití – Střední jakost tolerance

ISO 965-5 zavedena v ČSN ISO 965-5 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 5: Mezní rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově pokovenými ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČO 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 14399-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Únor 2015

ICS 21.060.01                                                                                                         Nahrazuje EN 14399-1:2005

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 1: Obecné požadavky

High-strength structural bolting assemblies for preloading –
Part 1: General requirements

Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte –
Partie 1: Exigences générales

Hochfeste vorspannbare Garnituren
für Schraubverbindungen im Metallbau –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-08-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucem-
burska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 14399-1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva. 7

Úvod. 9

1......... Předmět normy. 10

2......... Citované dokumenty. 10

3......... Termíny a definice. 12

4......... Charakteristiky výrobku. 13

4.1...... Obecně. 13

4.2...... Typ (sestavy šroubové spoje) 13

4.3...... Třída pevnosti (sestav šroubového spoje) 14

4.4...... Výrobní třída (šroubů, matic, podložek, a pokud
jsou k dispozici, přímých indikátorů napětí)
15

5......... Zkoušení a metody posouzení 17

5.1...... Obecně. 17

5.2...... Typ (sestav šroubového spoje) 17

5.3...... Třída pevnosti (sestav šroubového spoje) 17

5.4...... Výrobní třída (šroubů, matic, podložek a, pokud
jsou k dispozici, přímých indikátorů napětí)
18

5.5...... k-třída a k-činitel (sestav šroubového spoje) 21

6......... Posouzení a Ověření Stálosti Provedení (AVCP) 21

6.1...... Obecně. 21

6.2...... Typ zkoušení 21

6.3...... Řízení výroby (FPC) 23

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské
normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních výrobcích.
32

ZA.1... Předmět a příslušné charakteristiky. 32

ZA.2... Postupy posuzování a ověřování stálosti
vlastností (AVCP) sestav vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání
33


ZA.3... Označení CE a značení štítkem... 38

Bibliografie. 41

 

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 7

Introduction............................................................................................................................................................................................... 9

1......... Scope.......................................................................................................................................................................................... 10

2......... Normative references.............................................................................................................................................................. 10

3......... Terms and definitions.............................................................................................................................................................. 12

4......... Product characteristics............................................................................................................................................................. 13

4.1...... General....................................................................................................................................................................................... 13

4.2...... Type (bolting assemblies)....................................................................................................................................................... 13

4.3...... Property class (bolting assemblies)...................................................................................................................................... 14

4.4...... Product grade (bolts, nuts, washers and,
if provided, direct tension indicators)
.................................................................................................................................... 15

5......... Testing and assessment methods........................................................................................................................................ 17

5.1...... General....................................................................................................................................................................................... 17

5.2...... Type (bolting assemblies)....................................................................................................................................................... 17

5.3...... Property class (bolting assemblies)...................................................................................................................................... 17

5.4...... Product grade (bolts, nuts, washers and,
if provided, direct tension indicators)
.................................................................................................................................... 18

5.5...... k-class and k-factor (bolting assemblies)............................................................................................................................ 21

6......... Assessment and Verification of Constancy
of Performance (AVCP)
.......................................................................................................................................................... 21

6.1...... General....................................................................................................................................................................................... 21

6.2...... Type testing................................................................................................................................................................................ 21

6.3...... Factory production control (FPC)........................................................................................................................................... 23

Annex ZA (informative) Clauses of this European
Standard addressing the provisions
of the EU Construction Products Regulation
....................................................................................................................... 32

ZA.1... Scope and relevant characteristics....................................................................................................................................... 32

ZA.2... Procedure for Assessment and Verification
of Constancy of Performance (AVCP)
of high-strength structural bolting assemblies
for preloading
............................................................................................................................................................................ 33

ZA.3... CE marking and labelling....................................................................................................................................................... 38

 

 


 

Předmluva

 

Foreword

Tento dokument (EN 14399-1:2015) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 185 Spojovací součásti, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

 

This document (EN 14399-1:2015) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 185 “Fasteners”, the secretariat of which is held by DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identic-
kého textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2016.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by August 2015 and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by November 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument nahrazuje EN 14399-1:2005.

 

This document supersedes EN 14399-1:2005.

Ve srovnání s EN 14399-1:2005 byly provedeny násle-
dující změny:

 

In comparison with EN 14399-1:2005, the following modifications have been made:

    norma byla revidována, aby splňovala nový formát pro harmonizované normy a ve vztahu k směrnici (EU) č. 305/2011 (CPR);

 

    the standard was revised to meet the new format for harmonized standards and in relation to the Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR);

    požadavky této normy se vztahují pouze na charak-
teristiky výrobků sestav šroubového spoje, které jsou nezbytné pro značení CE;

 

    the requirements of this standard only relate to the product characteristics of bolting assemblies which are necessary for CE marking;

    všechny kapitoly týkající se dalších technických nebo jiných požadavků byly převedeny do EN 14399-2;

 

    all clauses dealing with further technical or other requirements have been transferred to EN 14399-2;

    tabulka obsahující přehled sestav šroubových spojů a značení komponentů byla převedena
do EN 14399-2.

 

    the table containing the overview of the composition of bolting assemblies and component marking has been transferred to EN 14399-2.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (EU) č. 305/2011.

 

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports basic work requirements of Regulation (EU) No. 305/2011.

Vztah ke směrnici (EU) č. 305/201 je uveden v infor-
mativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

 

For relationship with Regulation (EU) No. 305/201, see informative Annex ZA, which is an integral part of this document.

EN 14399 sestává z následujících částí se společným názvem Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání:

 

EN 14399 consists of the following parts, under the general title High-strength structural bolting assemblies for preloading:

    Část 1: Obecné požadavky (tento dokument);

 

    Part 1: General requirements (the present document);

    Část 2: Zkouška vhodnosti pro předpínání;

 

    Part 2: Suitability for preloading;

    Část 3: Systém HR – Sestavy šroubu se šestihran-
nou hlavou a se šestihrannou maticí;

 

    Part 3: System HR – Hexagon bolt and nut assemblies;

    Část 4: Systém HV – Sestavy šroubu se šestihran-
nou hlavou a se šestihrannou maticí;

 

    Part 4: System HV – Hexagon bolt and nut assemblies;

    Část 5: Ploché kruhové podložky;

 

    Part 5: Plain washers;

    Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením;

 

    Part 6: Plain chamfered washers;

    Část 7: Systém HR – Sestavy šroubu se zápustnou hlavou a šestihrannou maticí;

 

    Part 7: System HR – Countersunk head bolt and nut assemblies;

    Část 8: Systém HV – Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí;

 

    Part 8: System HV – Hexagon fit bolt and nut assemblies;

    Část 9: Systém HR nebo HV – Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice;

 

    Part 9: System HR or HV – Direct tension indicators for bolt and nut assemblies;

    Část 10: Systém HRC – Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím.

 

    Part 10: System HRC – Bolt and nut assemblies with calibrated preload.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojené království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.


 

Úvod

 

Introduction

Tento dokument týkající se sestav konstrukčních šroubových spojů odráží situaci v Evropě, kde existují dvě technická řešení k dosažení nezbytné tažnosti sestav šroubových spojů. Tato řešení využívají různé sestavy šroubových spojů (systémy HR, HV a HRC). Oba systémy se dobře osvědčují a je na expertech odpovědných za konstrukční spojení, zda použijí jeden nebo druhý systém.

 

This document on structural bolting assemblies reflects the situation in Europe where two technical solutions exist to achieve the necessary ductility of bolting assemblies. These solutions utilize different bolting assemblies (system HR, HV and HRC). Both systems are well proven and it is the responsibility of the experts for structural connections whether they use the one or the other system.

Nicméně, je velmi důležité pro fungování sestav šrou-
bových spojů, zabránit promíchání komponentů obou systémů. Proto jsou šrouby a matice obou systémů v samostatné části této evropské normy normali-
zovány a značení komponentů téhož systému je jednotné.

 

It is however important for the performance of the bolting assembly to avoid mixing up the components of both systems. Therefore, the bolts and nuts for both systems are standardized in one single part of this European Standard each and the marking of the components of the same system is consistent.


 

1 Předmět normy

 

1Scope

Tato evropská norma specifikuje obecné požadavky pro sestavy šroub/matice/podložka (podložky) vysoko-
pevnostních konstrukčních šroubových spojů, které jsou vhodné pro předpínání.

 

This European Standard specifies the general requirements for bolt/nut/washer(s) assemblies for high-strength structural bolting, which are suitable for preloading.

Uvažované použití sestav šroubových spojů v souladu s touto evropskou normou jsou konstrukční kovové výrobky.

 

The intended use of bolting assemblies in accordance with this European Standard is structural metallic works.

POZNÁMKA 1Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů v souladu s EN 14399-2 až EN 14399-10 jsou navrženy za účelem splnění požadavků této evropské normy.

 

NOTE 1High-strength structural bolting assemblies in accordance with EN 14399-2 to EN 14399-10 are designed to fulfil the requirements of this European Standard.

POZNÁMKA 2Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů jsou vhodné pro předpínání v souladu s EN 1090-2 v ocelových konstrukcích.

 

NOTE 2High-strength structural bolting assemblies are suitable for preloading in accordance with EN 1090-2 in steel structures.

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubo-
vých spojů menší než M12 nejsou navrženy pro předpínání.

 

High-strength structural bolting assemblies smaller than M12 are not designed to be preloaded.

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubo-
vých spojů nejsou navrženy ke svařování.

 

High-strength structural bolting assemblies are not designed to be welded.

Tato norma se nevztahuje na spojovací součásti pro železniční kolejnice.

 

Railway rail fasteners are not covered by this standard.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz