PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.60                                                                                                                                     Únor 2019

Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) s využitím IMS sítí s přepojováním paketů

ČSN P
CEN/TS 17184

01 8467

 

Intelligent transport systems – eSafety – eCall High level application Protocols (HLAP) using IMS packet switched networks

Intelligente Verkehrssysteme – eSicherheit – Allgemeines eCall Anwendungsprotokoll (HLAP) unter Verwendung
von IMS paketvermittelnden Netzwerken

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace CEN/TS 17184:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification CEN/TS 17184:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument stanoví vysokoúrovňové aplikační protokoly, postupy a procesy požadované k poskytování služby eCall prostřednictvím bezdrátových komunikačních sítí s přepojováním paketů, které podporují IMS a bezdrátový přístup LTE/4G/E-UTRAN.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 17184:2018 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti, dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Informace o citovaných dokumentech

EN 15722:2015 zavedena v ČSN EN 15722:2015 (01 8461) Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Minimální soubor dat pro eCall

EN 16062 zavedena v ČSN EN 16062 (01 8463) Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall (HLAP) s využitím GSM/UMTS sítí s přepojováním okruhů

EN 16072:2015 zavedena v ČSN EN 16072:2015 (01 8462) Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Provozní požadavky na Panevropský eCall

EN 16102 zavedena v ČSN EN 16102 (01 8464) Inteligentní dopravní systémy – eCall – Provozní požadavky na podporu eCall třetí stranou

EN 16454 zavedena v ČSN EN 16454 (01 8465) Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Zkoušení shody systému eCall

CEN/TS 17240[1] dosud nezavedena

ETSI TS 122 003 nezavedena

ETSI TS 122 011 nezavedena

ETSI TS 122 071 nezavedena

ETSI TS 122 101 nezavedena

ETSI TS 123 122 V14.4.0 (2017-10) nezavedena

ETSI TS 123 167 V14.5.0 (2017-10) nezavedena

ETSI TS 123 216 nezavedena

ETSI TS 123 401 V14.7.0 (2018-04) nezavedena

ETSI TS 124 229 Rel-14 (2018-04) nezavedena

ETSI TS 124 301 nezavedena

ETSI TS 131 102 nezavedena

ETSI TS 133 203 nezavedena

ETSI TS 136 331 nezavedena

IETF RFC 8147 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 24978 (01 8460) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Zprávy tísňového volání pomocí jakéhokoliv dostupného bezdrátového média – Datový registr

ČSN ISO/IEC 9646 (36 9647) (soubor) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Metodologie a základní struktura zkoušení shody

Souvisící předpisy

Směrnice Rady 91/263/EHS ze dne 29. dubna 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se telekomunikačních koncových zařízení, včetně vzájemného uznávání jejich shody.

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014 o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013 ze dne 26. listopadu 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii.

Doporučení Komise 2011/750/EV ze dne 8. září 2011 o podpoře služby eCall v sítích elektronických komunikací pro přenos palubních tísňových hovorů na číslo 112 v celé Evropské unii (systém eCall).

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s. r. o. – CTN, IČO 45276293; spolupráce: Ing. Jan Votoupal, INTENS Corporation s. r. o.

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.[1]     V době vydání tohoto dokumentu je norma připravována k vydání (FprCEN/TS 17240).

Zdroj: www.cni.cz