ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.040                                                                                                                                     Březen 2019

Klasifikace podmínek prostředí –
Část 2- 4: Podmínky vyskytující se v přírodě –
Sluneční záření a teplota

ČSN
EN IEC 60721-2- 4

03 8900

idt IEC 60721-2- 4:2018

Classification of environmental conditions –
Part 2-4: Environmental conditions appearing in nature – Solar radiation and temperature

Classification des conditions d’environnement –
Partie 2-4: Conditions d’environnement présentes dans la nature – Rayonnement solaire et température

Klassifizierung von Umgebungsbedingungen –
Teil 2-4: Natürliche Umgebungsbedingungen – Sonnenstrahlung und Temperatur

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60721-2-4:2018 včetně opravy       
EN IEC 60721-2-4:2018/AC:2018-12. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60721-2-4:2018 including its Corrigendum EN IEC 60721-2-4:2018/AC:2018-12. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-07-27 se nahrazuje ČSN IEC 721-2-4 (03 8900) z prosince 1993, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60721-2-4:2018 dovoleno do 2021-07-27 používat dosud platnou ČSN IEC 721-2-4 (03 8900) z prosince 1993.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60721-2-4:2018.

Informativní údaje z IEC 60721-2- 4:2018

Mezinárodní normu IEC 60721-2-4 vypracovala technická komise IEC/TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1987 a změnu 1:1988 a je jejich technickou revizí.

Toto vydání obsahuje dále uvedené významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

a)   Obrázky byly aktualizovány včetně doplnění informace o globální dávce ozáření.

b)   Formát normy byl aktualizován.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

104/800/FDIS

104/803/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60721 se společným názvem Klasifikace podmínek prostředí je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto specifickém dokumentu. K tomuto datu bude publikace buď

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 6.2 doplněna národní poznámka a do překladu titulní strany a předmluvy evropské normy byla doplněna národní poznámka upozorňující na doplnění náhrady předchozí normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČO 41127749

Technická normalizační komise: TNK 40 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek včetně zkoušek
požárního nebezpečí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN IEC 60721-2- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                     Srpen 2018

ICS 19.040                                                                                                    Nahrazuje HD 478.2.4 S1:1989NP1)

Klasifikace podmínek prostředí –
Část 2-4: Podmínky vyskytující se v přírodě –
Sluneční záření a teplota
(IEC 60721-2-4:2018)

Classification of environmental conditions –
Part 2-4: Environmental conditions appearing in nature –
Solar radiation and temperature

(IEC 60721-2-4:2018)

Classification des conditions d’environnement –
Partie 2-4: Conditions d’environnement
présentes dans la nature – Rayonnement
solaire et température

(IEC 60721-2-4:2018)

Klassifizierung von Umgebungsbedingungen –
Teil 2-4: Natürliche Umgebungsbedingungen –
Sonnenstrahlung und Temperatur

(IEC 60721-2-4:2018)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-07-27. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                        Ref. č. EN IEC 60721-2-4:2018 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 104/800/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60721-2-4, který vypracovala technická komise IEC/TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60721-2-4:2018.

Tento dokument nahrazuje HD 478.2.4 S1:1990.NP1)

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2019-04-27

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-07-27

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60721-2-4:2018 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modi-
fikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

5......... Fyzika slunečního záření................................................................................................................................................................ 7

6......... Úrovně globálního záření............................................................................................................................................................... 7

6.1...... Maximální úrovně............................................................................................................................................................................ 7

6.2...... Střední měsíční a roční globální sluneční záření....................................................................................................................... 8

6.3...... Souběžný výskyt hodnot maximální teploty vzduchu a slunečního záření.......................................................................... 8

6.4...... Světové rozdělení denní globální dávky ozáření....................................................................................................................... 8

7......... Minimální úrovně atmosférického záření v noci........................................................................................................................ 8

Příloha A (informativní) Světové rozdělení denní globální dávky ozáření...................................................................................... 10

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 15

 

Obrázek 1 – Spektra elektromagnetického záření ze Slunce a z povrchu Země............................................................................ 9

Obrázek A.1 – Střední relativní globální dávka ozáření za měsíc červen (v %)............................................................................. 12

Obrázek A.2 – Střední relativní globální dávka ozáření za měsíc prosinec (v %)......................................................................... 13

Obrázek A.3 – Střední relativní globální dávka ozáření za rok (v %)............................................................................................... 14

 

Tabulka 1 – Typické špičkové hodnoty globální ozářenosti (ve W/m2 z bezoblačné oblohy)....................................................... 7

Tabulka A.1 – Střední denní mimozemská globální dávka ozáření (kWh/m2)............................................................................... 11

 

1 Rozsah platnosti

V této části IEC 60721 je uvedeno všeobecné rozdělení na typy oblastí slunečního záření. Záměrem je, aby se tato část používala jako součást podkladového materiálu při volbě vhodných stupňů přísnosti působení slunečního záření pro použití výrobku.

Jsou pokryty všechny typy zeměpisných oblastí s výjimkou oblastí s nadmořskými výškami nad 5 000 m.

Tento dokument slouží též ke stanovení mezních stupňů přísnosti slunečního záření, kterému budou výrobky pravděpodobně vystaveny během přepravy, skladování a použití.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Doplněno opravou EN IEC 60721-2-4:2018/AC:2018-12.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Doplněno opravou EN IEC 60721-2-4:2018/AC:2018-12.

Zdroj: www.cni.cz