ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.020                                                                                                                                     Březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby doporučené elektronické pošty (REM) –
Část 4: Profily interoperability

ČSN
ETSI EN 319 532-4
V1.1.1

87 4019

 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Registered Electronic Mail (REM) Services –
Part 4: Interoperability profiles

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 319 532-4 V1.1.1:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 319 532-4 V1.1.1:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje profily interoperability zpráv služby doporučené elektronické pošty (REM) podle formátů definovaných v ETSI EN 319 532-3 [6 ] a konceptů a sémantiky definovaných v ETSI EN 319 532-1 [4] a ETSI EN 319 532-2 [5]. Zabývá se otázkami týkajícími se autentizace, pravosti a integrity informací s cílem řešit dosažení interoperability napříč poskytovateli služby REM pomocí výše uvedených specifikací.

Tento dokument zahrnuje všechny možnosti profilu služeb REM pro oba způsoby provozu: S&N a S&F.

Povinné požadavky definované ve výše uvedených odkazovaných specifikacích služeb REM se zde obvykle
neopakují, avšak v případě potřeby na ně tento dokument obsahuje některé odkazy.

Konkrétně, tento dokument:

a)   Definuje obecné zásady profilování.

b)   Definuje omezení pro profil SMTP.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ETSI EN 319 522-1 zavedena v ČSN ETSI EN 319 522-1 V1.1.1 (87 4018) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby elektronického doporučeného doručování – Část 1: Rámec a architektura

ETSI EN 319 522-2 zavedena v ČSN ETSI EN 319 522-2 V1.1.1 (87 4018) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby elektronického doporučeného doručování – Část 2: Sémantický obsah

ETSI EN 319 522-3 zavedena v ČSN ETSI EN 319 522-3 V1.1.1 (87 4018) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby elektronického doporučeného doručování – Část 3: Formáty

ETSI EN 319 532-1 zavedena v ČSN ETSI EN 319 532-1 V1.1.1 (87 4019) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby doporučené elektronické pošty (REM) – Část 1: Rámec a architektura

ETSI EN 319 532-2 zavedena v ČSN ETSI EN 319 532-2 V1.1.1 (87 4019) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby doporučené elektronické pošty (REM) – Část 2: Sémantický obsah

ETSI EN 319 532-3 zavedena v ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.1.1 (87 4019) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby doporučené elektronické pošty (REM) – Část 3: Formáty

IETF RFC 5321 nezavedena

IETF RFC 5322 nezavedena

IETF RFC 2045 nezavedena

IETF RFC 3207:2002 nezavedena

ISO/IEC TR 10000:1998 nezavedena

IETF RFC 6698 nezavedena

IETF RFC 7208 nezavedena

IETF RFC 6376 nezavedena

Speciální publikace NIST 800-177 nezavedena

Speciální publikace NIST 800-45 nezavedena

IPJ – The Internet Protocol Journal – Listopad 2016, ročník 16, číslo 3 nezavedeno

IETF RFC 4035 nezavedena

IETF RFC 7489 nezavedena

IETF RFC 5751 nezavedena

ETSI EN 319 521 dosud nezavedena

IETF RFC 7817 nezavedena

POZNÁMKA Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v zákaznickém centru ČAS.

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice podle ETSI EN 319 521 [i.12], ETSI EN 319 522 [1], [2] a [3], ETSI EN 319 532-1 [4] a zkratky podle ETSI EN 319 532-1 [4].

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz