ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.020                                                                                                                                     Březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby doporučené elektronické pošty (REM) –
Část 3: Formáty

ČSN
ETSI EN 319 532-3
V1.1.1

87 4019

 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Registered Electronic Mail (REM) Services –
Part 3: Formats

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 319 532-3 V1.1.1:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 319 532-3 V1.1.1:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje formáty zpráv, které jsou vytvářeny a zpracovávány službou doporučené elektronické pošty (REM) podle konceptů a sémantiky definovaných v ETSI EN 319 522 části 1a 2 a ETSI EN 319 532 části 1 a 2. Konkrétně:

a)   Specifikuje, jak jsou obecné koncepty ERDS, jako je uživatelský obsah a metadata, identifikovány a mapovány ve standardní struktuře e-mailu.

b)   Specifikuje, jak jsou zmíněné koncepty mapovány ve struktuře zpráv služby REM.

c)   Specifikuje, jak je sada důkazů ERDS zapojena do struktury zpráv služby REM.

d)   Specifikuje dodatečné mechanismy, jako je digitální podpis a další bezpečnostní prvky.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IETF RFC 8118 nezavedena

IETF RFC 2183 nezavedena

IETF RFC 5751 nezavedena

IETF RFC 5322 nezavedena

IETF RFC 2854 nezavedena

IETF RFC 7303 nezavedena

ETSI EN 319 522-1 zavedena v ČSN ETSI EN 319 522-1 V1.1.1 (87 4018) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby elektronického doporučeného doručování – Část 1: Rámec a architektura

ETSI EN 319 522-2 zavedena v ČSN ETSI EN 319 522-2 V1.1.1 (87 4018) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby elektronického doporučeného doručování – Část 2: Sémantický obsah

ETSI EN 319 522-3 zavedena v ČSN ETSI EN 319 522-3 V1.1.1 (87 4018) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby elektronického doporučeného doručování – Část 3: Formáty

ETSI EN 319 532-1 zavedena v ČSN ETSI EN 319 532-1 V1.1.1 (87 4019) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby doporučené elektronické pošty (REM) – Část 1: Rámec a architektura

ETSI EN 319 532-2 zavedena v ČSN ETSI EN 319 532-2 V1.1.1 (87 4019) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby doporučené elektronické pošty (REM) – Část 2: Sémantický obsah

IETF RFC 2045 nezavedena

IETF RFC 2046 nezavedena

IETF RFC 5321 nezavedena

ETSI TS 119 612 nezavedena

ETSI EN 319 532-4 zavedena v ČSN ETSI EN 319 532-4 V1.1.1 (87 4019) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby doporučené elektronické pošty (REM) – Část 4: Profily interoperability

ETSI TS 119 312 nezavedena

IETF RFC 6648 nezavedena

ETSI EN 319 521 dosud nezavedena

ETSI EN 319 122-1 zavedena v ČSN ETSI EN 319 122-1 V1.1.1 (87 4013) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Digitální podpisy CAdES – Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES

ETSI EN 319 142-1 zavedena v ČSN ETSI EN 319 142-1 V1.1.1 (87 4014) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Digitální podpisy PAdES – Část 1: Stavební bloky a základní podpisy PAdES

ETSI EN 319 522-4-3 zavedena v ČSN ETSI EN 319 522-4-3 V1.1.1 (87 4018) Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Služby elektronického doporučeného doručování – Část 4: Vazby – Podkapitola 3: Schopnost/požadavky vazby

IETF RFC 6931 nezavedena

POZNÁMKA Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v zákaznickém centru ČAS.

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice podle ETSI EN 319 521 [i.4], ETSI EN 319 522 [7], [8] a [9], ETSI EN 319 532-1 [10] a zkratky podle ETSI EN 319 532-1 [10].

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz