ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.99                                                                                                                                  Březen 2019

Energetická náročnost ovládacích zařízení
pro světelné zdroje

Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky
(kromě zářivek) – Metoda měření účinnosti
ovládacího zařízení

ČSN
EN IEC 62442-2
ed. 2

36 0515

idt IEC 62442-2:2018

Energy performance of lamp controlgear
Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) – Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear

Performance énergétique des appareillages de lampes
Partie 2: Appareillages des lampes à décharge à haute intensité (à l’exclusion des lampes à fluorescence) – Méthode
de mesure pour la détermination du rendement des appareillages

Energieeffizienz von Lampenbetriebsgeräten
Teil 2: Betriebsgeräte für Hochdruck-Entladungslampen (ausgenommen Leuchtstofflampen) – Messverfahren
zur Bestimmung des Wirkungsgrades von Betriebsgeräten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62442-2:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62442-2:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-08-10 se nahrazuje ČSN EN 62442-2 (36 0515) z ledna 2015, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru IEC 62442 definuje metodu měření energetických ztrát elektromagnetických ovládacích zařízení, celkového příkonu a ztrát v pohotovostním režimu elektronického ovládacího zařízení pro vysokotlaké výbojky (s výjimkou zářivek). Rovněž je definována metoda výpočtu účinnosti ovládacího zařízení pro vysokotlakou výbojku (výbojky).

Předpokládá se, že ovládací zařízení je konstruováno na stejnosměrné napájení až do 1 000 V a/nebo střídavé napájení do 1 000 V při 50 Hz nebo 60 Hz.

Tato mezinárodní norma platí pro obvody složené výhradně z ovládacího zařízení a světelného zdroje (zdrojů).

Požadavky na zkoušení jednotlivých ovládacích zařízení během výroby nejsou v této normě zahrnuty.

Je stanovena metoda měření celkového příkonu, příkonu v pohotovostním režimu a způsob výpočtu účinnosti pro všechna ovládací zařízení dodávaná pro domácnosti a běžné komerční účely pracující s vysokotlakými výbojkami.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 62442-2:2018 dovoleno do 2021-08-10 používat dosud platnou ČSN EN 62442-2 (36 051) z ledna 2015.

Změny proti předchozí normě

Nové vydání je úplnou revizí předchozího vydání normy. Byly upraveny některé termíny a definice a uvedeny do souladu s normami IEC 62442-1 a IEC 62442-3.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61347-1:2015 zavedena v ČSN EN 61347-1 ed. 3:2015 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

IEC 61347-2-9 zavedena v ČSN EN 61347-2-9 ed. 2 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektromagnetická ovládací zařízení pro výbojové světelné zdroje (mimo zářivky)

IEC 61347-2-12 zavedena v ČSN EN 61347-2-12 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek)

Pokyn IEC 115:2007 nezaveden

Souvisící ČSN

ČSN EN 60188 ed. 2 (36 0230) Vysokotlaké rtuťové výbojky – Požadavky na provedení

ČSN EN 60662 (36 0240) Vysokotlaké sodíkové výbojky – Požadavky na provedení

ČSN EN 60923 ed. 2 (36 0514) Příslušenství pro světelné zdroje – Předřadníky výbojek (jiné než trubicové
zářivky) – Všeobecné požadavky

ČSN EN 61167 ed. 2 (36 0250) Halogenidové výbojky – Požadavky na provedení

ČSN EN 62035 ed. 2 (36 0220) Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) – Požadavky na bezpečnost

ČSN EN 62442-1 (36 0515) Energetická náročnost ovládacích zařízení – Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky – Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost

ČSN EN 62442-3 (36 0515) Energetická náročnost ovládacích zařízení – Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED moduly – Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62442-2:2018

Mezinárodní normu vypracovala subkomise 34C Příslušenství pro světelné zdroje při technické komisi IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2014. Toto vydání je jeho technickou revizí a bylo uvedeno do souladu s IEC 62442-1 a 62442-3.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

34C/1336A/CDV

34C/1377/RVC

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62442 se společným názvem Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane neměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz