ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.200                                                                                                                                     Březen 2019

Rozhraní mezi systémem řízení spotřeby zákazníka a energetickým řídicím systémem –
Část 10-3: Otevřená automatizovaná odezva na zátěž – Přizpůsobení uživatelských rozhraní inteligentní sítě pro CIM IEC

ČSN
EN IEC 62746-10-3

33 4915

idt IEC 62746-10-3:2018

Systems interface between customer energy management system and the power management system –
Part 10-3: Open automated demand response – Adapting smart grid user interfaces to the CIM common information model

Interface entre le système de gestion de l’énergie côté client et le système de gestion de puissance –
Partie 10-3: Résponse
à la demande automatiseée ouverte – Adaption des interfaces utilisateur de réseau intelligent
au mod
èle d’information commun de l’IEC

Systemschnittstellen zwischen Kunden Energie-Management-System und Stromversorgungssystemen –
Teil 10-3: offene, automatisierte Laststeuerungsanpassung der Smart-Grid-Anwender-Schnittstellen an des IEC Common Information Model

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62746-10-3:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62746-10-3:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma definuje a popisuje metody a příklady artefaktů XML, které lze využít k vytvoření adaptéru zajišťujícímu interoperabilitu mezi distribuovanou automatizací společnosti nebo systémem odezvy na zátěž (DR) založenými na obecném informačním modelu (CIM) IEC a normou pro přemostění rozhraní společnosti pro uživatele inteligentní sítě (SGUI – smart grid user interface), například IEC 62746-10-1.

Vyhovující adaptér

1)   definuje mapování obsahu zpráv typu dotaz a odpověď tak, aby mohly být předány mezi rozhraním pro přemostění SGUI a systémy provozovatele sítě,

2)   vyžaduje minimální úroveň sdílení informací mezi systémy provozovatele sítě a zákazníkovými systémy pro řízení a ovládání zařízení a

3)   umožňuje nezávislý rozvoj nezbytných standardů a technologií využívaných v systémech sítě a systémů
u zákazníkových zařízení.

Rozsah platnosti se omezuje na způsob definování mapování obsahu mezi libovolným konkrétním profilem CIM obsahujícím modely informací DR/DER a normami pro přemostění SGUI včetně 62746-10-1.

POZNÁMKA Tento dokument řeší normalizovaný způsob dosažení interoperability, pokud jde o sémantiku obsahů zpráv a nikoli širší systémovou problematiku včetně například přenosové protokoly, obálky zpráv, kybernetickou bezpečnost, prezentaci a rozdíly obchodních modelů. Tuto širší systémovou problematiku řeší komplexní softwarová implementace, a pokud se týká strany řízení sítě, platí IEC 62561 a ostatní relevantní normy.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62325-301:2018 zavedena v ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2:2018 (33 5000) Rámec pro komunikaci na trhu s energií – Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

IEC 62325-450:2013 zavedena v ČSN EN 62325-450:2014 (33 5000) Rámec pro komunikaci na trhu s energií – Část 301: Pravidla profilů a kontextového modelování

IEC 62361-100:2016 zavedena v ČSN EN 62361-100:2017 (33 5001) Řízení elektrizační soustavy a přidružená výměna informací – Dlouhodobá interoperabilita – Část 100: Mapování profilů CIM do schématu XML

IEC 62746-10-1 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 61850 (soubor) (33 4850) Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech

ČSN EN 61968-11 ed. 2:2014 (33 4900) Integrace aplikací v energetických společnostech – Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie – Část 11: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci

ČSN EN 61968-100:2014 (33 4900) Integrace aplikací v energetických společnostech – Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie – Část 100: Profily implementace

ČSN EN 61970-301 ed. 5:2017 (33 4910) Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) – Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

ČSN EN 62325 (soubor) (33 5000) Rámec pro komunikaci na trhu s energií

ČSN EN ISO 16484-5 (73 8521) Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 5: Datový komunikační protokol

ČSN ISO 8601 (97 9738) Datové prvky a formáty výměny – Výměna informací – Zobrazení data a času

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a kapitoly 4 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: EnerGoConsult ČB, s. r. o., IČO 25166972, Petr Pražák

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz