ICS 29.130.10

ČSN

EN 50064

 

35 7177

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-08-27 se nahrazuje ČSN EN 50064+A1 (35 7177) z října 1998,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz