Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20

Říjen 1997

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá
napětí do 450/750 V včetně
Část 6: Svařovací vodiče

ČSN 34 7470-6


 

 

idt HD 22.6 S2:1995

 

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V Part 6: Arc welding cables

Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450/750 V Partie 6: Câbles de soudage à l'arc

Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V Teil 6: Lichtbogenschweißleitungen

 

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 22.6 S2:1995.

This standard contains identical version of Harmonization Dokument HD 22.6 S2:1995.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 34 7470-6 ze září 1995.

 

ã Český normalizační institut, 1997
50708


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Při revizi ČSN 34 7470-6:1995 byla v tabulkách základních hodnot u jednotlivých typů vodičů zapracováním

EN 60719 změněny hodnoty celkového vnějšího průměru.

 

Citované normy

HD 22.1 S2:1992 zaveden v ČSN 34 7470-1 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně. Část 1: Všeobecné požadavky

 

HD 22.2 S2:1992 zaveden v ČSN 34 7470-2 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně. Část 2: Zkušební metody

 

HD 383 S2:1986 zaveden v ČSN IEC 228 Jadrá káblov (34 7201)

 

HD 405.1 S1:1983 zaveden v ČSN IEC 332-1 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 1: Zkouška samostatného svislého izolovaného vodiče nebo kabelu (34 7111)

 

HD 505 zaveden v souboru ČSN IEC 811 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů (34 7010)

 

HD 516 S1:1990 zaveden v ČSN 34 7402 Pokyn pro používání nn kabelů a vodičů

 

EN 60719:1993 zavedena v ČSN EN 60719 Výpočet nejmenších a největších vnějších rozměrů kabelů s měděným kruhovým jádrem a jmenovitým napětím do 450/750 V včetně (34 7408)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN VDE 0282-6 Lichtbogenschweißleitungen (Svařovací vodiče)

 

Souvisící ČSN

ČSN 34 5123 Kabelárske názvoslovie

 

ČSN IEC 50(461)+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník Kapitola 461: Elektrické kabely (33 0050)

 

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Třídy zkoušek:

T - typová zkouška

S - výběrová zkouška

R - kusová zkouška

 

Vypracování normy

Zpracovatel: KABLO ELEKTRO Velké Meziříčí, spol s r.o., IČO 25250264, Ing. Marie Chylíková

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 3

HARMONIZAČNÍ DOKUMENT

HD 22.6 S2

HARMONIZATION DOCUMENT

Červen 1995

DOCUMENT D'HARMONISATION

HARMONISIERUNGSDOKUMENT


 

ICS 29.060.20

Nahrazuje HD 22.6 S1:1990 a jeho změny

 

Deskriptory: arc-welding, electrode holder, insulated cable, flexible cable, insulation, vulcanised rubber, particular specification, dimension, test

 

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně Část 6: Svařovací vodiče

 

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V Part 6: Arc welding cables

Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc,de tension assignée nominale au plus égale à 450/750 V Partie 6: Câbles de soudage à l'arc

Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus Gummi mit Nennspannungen bis 450/750 V Teil 6: Lichtbogenschweißleitungen

 

Tento harmonizační dokument byl schválen CENELEC 1995-05-15. Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, které stanoví podmínky pro zavádění tohoto harmonizačního dokumentu na národní úrovni.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se zavádění na národní úrovni lze vyžádat u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tento harmonizační dokument existuje ve třech oficiálních verzích (v angličtině, francouzštině, němčině).

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

HD 22 CENELEC zavedl 9. července 1975.

 

Druhé vydání HD 22 bylo doplněno 1. ledna 1984 a v této době obsahovalo čtyři části.

Od 1984 jsou vydávány nové části, původní části jsou doplněny a přidán HD 505 nahrazující HD 385 co se týká odkazů na zkoušky.

 

Toto druhé vydání HD 22.6 zahrnuje celkovou změnu vnějších rozměrů v souladu s EN 60719 a bylo schválenoTC 20 na zasedání v Helsinkách v květnu 1994.

 

HD 22 má nyní následující části:

HD 22.1 S2    - Všeobecné požadavky (s A1 až A10)

HD 22.2 S2    - Zkušební metody (s A1 až A4)

HD 22.3 S3    - Vodiče s izolací ze silikonové pryže tepelně odolné

HD 22.6 S3    - Šňůry a ohebné kabely

HD 22.5         - (Volný)

HD 22.6 S2    - Svařovací vodiče

HD 22.7 S2    - Kabely se zvýšenou tepelnou odolností pro vnitřní uložení s teplotou jádra 110 °C

HD 22.8 S2    - Kabely s pláštěm z chloroprenu nebo jiného syntetického elastomeru pro dekorativní řetězce

HD 22.9 S2    - Jednožilové vodiče pro pevné uložení s nízkou emisí dýmu a korozivních plynů

HD 22.10 S1  - Ohebné kabely s EPR izolací a polyuretanovým pláštěm

HD 22.11 S1  - EVA šňůry a ohebné kabely

HD 22.12 S1  - EPR šňůry a ohebné kabely tepelně odolné

HD 22.13 S1  - Jedno a vícežilové ohebné kabely ze sítěného polymeru s nízkou emisí dýmu a korozivních plynů

HD 22.14 S1  - Vysoce ohebné šňůry

 

Aby tato revize Části 6 HD 22 nemusela přečíslovat pevně stanovené kapitoly, uvádí normativní odkazy (které by mohly být uvedeny jako kapitola 2) v Příloze A.

 

Tento harmonizační dokument byl připraven technickou komisí CENELEC TC 20, Elektrické kabely.

 

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu (UAP) a byl přijat CENELEC dne 1995-05-15 jako HD 22.6 S2.

 

Byla stanovena následující data:

-  nejzazší datum oznámení platnosti HD na národní úrovni                                          /doa/      1996-01-01

- nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo

  vydáním oznámení o schválení HD k přímému použití jako národní normy                 /dop/      1996-07-01

- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s HD v rozporu                          /dow/      1996-07-01

 

Pro výrobky, které podle údajů výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly HD 22.6 S2:1990 a jeho změně A1:1992 před 1996-07-01, může být tato předchozí norma používána pro účely výroby až do 1997-07-01.


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

6

2

Vodič k elektrodám

6

2.1

Kódové značení

6

2.2

Jmenovité napětí

6

2.3

Konstrukce

6

2.3.1

Jádro

6

2.3.2

Separátor

6

2.3.3

Plášť

6

2.3.4

Vnější průměr

6

2.3.5

Značení

6

2.4

Zkoušky

7

2.5

Pokyn pro použití (informativní)

7

Příloha A (normativní) Normativní odkazy

10

Příloha B (informativní) Seznam

11


Strana 6

1 Předmět normy

 

Tato část (Část 6) HD detailně specifikuje zejména svařovací vodiče jmenovitého napětí do 100/100 V pro spojení zdroje energie a elektrodových kleští a pracovní svorky.

 

Všechny vodiče musí vyhovovat požadavkům daným Částí 1 a jednotlivé typy vodičů musí vyhovovat zvláštním požadavkům této části.

 

POZNÁMKA - Celkové rozměry vodičů v této části HD 22 byly vypočítány podle EN 60719.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz